vzory

 Hlavní strana
Vzory podle oblastí
 Evidence obyvatel
 Daně - Daňové přiznání 2013
 Domovy důchodců, ÚSP
 Občanské soudní řízení
 Občanský zákoník
 plná moc
 Nájemní smlouva
 Obchodní zákoník
 kupní smlouva na auto
 Ochrana přírody
 Odpady
 Osobní bankrot, oddlužení
 Pohřebnictví
 Sociální pojištění
 - důchody
 - nemocenské
 - OSVČ
 - Přehled OSVČ 2013
 Státní sociální podpora
 Stavební zákon
 Správní řád
 Trestní právo
 Vnitřní předpisy
 Právní předpisy pro obce
 Zákoník práce,
 žádost o zaměstnání
 strukturovaný životopis
 Motivační dopis
 Výpověď
 Pracovní smlouva
 Zdravotní pojištění - přehled OSVČ
 Ochrana osobních údajů

Vyhledávání zde

Vzory seřazené abecedně.
Tiskopisy zdarma ke stažení.

K dispozici je
421 vzorů zdarma.

Výpověď nájmu bytu bez přivolení soudu

Výpověď nájmu bytu bez přivolení soudu

 

Komu...............................

.......................................

 

 

Věc:     Výpověď nájmu bytu č. ........ na ulici ............č.p..........v obci ................

 

 

Na základě smlouvy o nájmu bytu ze dne .............. máte na dobu neurčitou pronajatý byt č. ........ na ulici ............č.p..........v obci ................ (dále jen „byt“).

 

Jelikož i přes písemnou výstrahu, kterou jsem Vám zaslal doporučeným dopisem dne ........ nadále hrubě porušujete dobré mravy v domě,

 

 

vypovídám Vám tímto nájem bytu.

 

 

Výpovědní lhůta je 3 měsíce a začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž Vám bude tato výpověď doručena.

 

Podle ustanovení § 712 odst. 5 věta první občanského zákoníku nemáte právo na bytovou náhradu, stačí při vyklizení poskytnout přístřeší.

 

Podle § 711 odst. 5 občanského zákoníku máte právo do šedesáti dnů ode dne doručení této výpovědi podat žalobu na určení neplatnosti této výpovědi k soudu. Pokud žalobu na určení neplatnosti této výpovědi v uvedené lhůtě nepodáte, jste povinen se všemi, kdo by se v bytě s Vaším souhlasem zdržovali, po uplynutí výpovědní lhůty byt vyklidit a vyklizený mi předat.

 

 

V ...........................

 

.................................