Odvolání plné moci

Odvolání plné moci

Pan/í …………………

Věc: Odvolání plné moci

Odvolávám tímto plnou moc ze dne ……………, kterou jsem Vám udělil pro …………………….

V ………………..
datum……………….

Podpis
adresa