Pracovní smlouva vzor od 1.1.2014

Zákoník práce stanovuje, aby pracovní smlouva obsahovala minimálně tři následující náležitosti. Jsou jimi:

  • druh vykonávané práce,
  • místo výkonu práce a
  • den nástupu do práce.

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Zaměstnanec i zaměstnavatel musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy.

Pracovní smlouva

Zaměstnavatel:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

a

zaměstnanec:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

uzavírají dnešního dne dle zákona č. 626/2006 Sb., zákoník práce,

pracovní smlovu

I. část

Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat zaměstnání na pozici ……………………………………………

Pracovní smlouva je sjednána na dobu …………………………………………… (určitou / neurčitou). Den nástupu do práce je …………………………………………….

Místem výkonu je ……………………………………………

Zaměstnanec se dohodli na zkušební době v délce 3 měsíců.

II. část

Zaměstnanec má povinnost plnit veškeré úkoly přidělené zaměstnavatelem, které vyplývají a nepřesahují rámec sjednané pracovní pozice. Zaměstnanec je povinen svou práci vykonávat osobně. Zaměstnanec je povinen seznámit se s pracovním řádem, právními předpisy na pracovišti a dodržovat jimi předepsanou bezpečnost při práci.

III. část

Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli na hodinové mzdě ve výši ………….,- Kč. Mzda je splatná vždy k ………. dni následujícího měsíce. Mzda je vyplácena bezhotovostně bankovním převodem na účet zaměstnance.

IV. část

Zaměstnavatel má povinnost poskytnout zaměstnanci veškeré zákonem stanovené podmínky pro výkon práce.

Tato smlouva může být vypovězena písemnou dohodou obou stran. V případě jiného způsobu ukončení pracovního poměru strany jednají dle zákonem stanovených podmínek. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které jsou stvrzeny podpisem obou stran.

Ustanovení této smlouvy se řídí platnými zákonými předpisy, především zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní smlouva se vyhotovena ve dvou vyhotovení, z nichž jedno obdrží každá ze stran.

V …………………………… dne ……………………………………

……………………………………                                                  ……………………………………
zaměstnavatel                                                                              zaměstnanec