Archiv rubriky: Občanský zákoník

Uplatnění práva na slevu z ceny věci

Uplatnění práva na slevu z ceny věci

Komu …………………………….
…………………………………….

Věc: Uplatnění práva na slevu z ceny prodané věci

Dne ……………………. jsem u Vás koupil ……………………. za ……………………. Kč. Dne ………………. se objevila vada ……………………..
Po předložení tohoto výrobku jste mi sdělili, že jde o vadu, kterou nelze odstranit. Tato vada však nebrání v užívání této věci.
Ve smyslu § 622 odst. 3 a § 625 obč. zák. proto u Vás v záruční době z důvodu této vady uplatňuji právo na slevu z ceny . Za přiměřenou považuji, s ohledem na cenu výrobku a charakter uvedené vady, slevu ve výši ………………….. Kč. Žádám o zaplacení této částky do 15 dnů.

V ………………………..

…………………………………

Uplatnění práva na bezplatné odstranění vady věci

Uplatnění práva na bezplatné odstranění vady věci

Společnosti ………………….
………………………………….
………………………………….

Věc: Uplatnění práva na bezplatné odstranění vady prodané věci

Dne ………………….. jsem koupil ve Vaší prodejně v…………………. .výrobek ……………………..
Na prodané věci se vyskytují vady ………………………………
Proto podle § 622 odst. 1 a § 625 obč. zák. uplatňuji v záruční době právo na odstranění uvedených vad.

V …………………………….

…………………………………….

Žaloba na zaplacení nálezného

Žaloba na zaplacení nálezného

 

Okresnímu soudu

v ……………………….

 

 

 

Žalobce:           ………………………………………………………………….

 

Žalovaný: ………………………………………………………………..

 

 

Žaloba o zaplacení nálezného ……………Kč s příslušenstvím

 

 

 

I.

Dne ……………………… roku  ……………..jsem našel v …………………………..  jehož obsahem bylo …………………….. Odevzdal jsem ji na obecnímu úřadu v ………………………….., odkud mi bylo sděleno, že ji vydali žalovanému, jenž ji ztratil.

Důkaz:  výslech účastníků

zpráva obecního úřadu v ……………………..

 

 

II.

Dne ………………………….. jsem napsal žalovanému, aby mi zaplatil 10 % z ceny nálezu, tedy ………………………………… Kč jako nálezné, on však nereagoval.

Důkaz:  opis dopisu ze dne ……………………………..

 

 

III.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

 

rozsudku:

 

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ………………………… Kč s úroky z prodlení, a to 3 % od …………………………… do zaplacení a nahradit mu náklady řízení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

 

 

 

V ……………………..

                       

 

………………………………………….

Žaloba o vrácení půjčených peněz

Žaloba o vrácení půjčených peněz

 

Okresnímu soudu

v …………………….

 

 

Žalobce: ……………………………………….

 

Žalovaný: ……………………………………

 

 

 

Žaloba o ……………………….. Kč s příslušenstvím

 

 

 

I.

Dne ………………… jsem předal žalovanému částku ……………………… Kč a on se zavázal vrátit mi ji do ………………………

Důkaz: 

smlouva o půjčce ze dne ………………..

 

II.

Přestože dohodnutá lhůta uplynula, žalovaný mi do dnešního dne uvedenou částku nezaplatil. Je tedy od …………………………….. v prodlení.

.

 

III.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

 

rozsudku:

 

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ………………………..Kč s 3% úroky z prodlení od ……………………………………… do zaplacení a nahradit mu náklady řízení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

 

V …………………………

 

…………………………….

Závěť (více dědiců)

Závěť

Já podepsaný ……………………., rodné číslo ……………………….., bytem v ……………………………………, pořizuji pro případ své smrti a po zralé úvaze tuto závěť:
Dědicem svého majetku ustanovuji svého synovce ……………………………, rodné číslo …………………………, bytem v …………………………. a neteř ………………………….., rodné číslo …………………………, bytem v ………………………….. Každému z uvedených dědiců odkazuji jednu povinu svého majetku.

V …………………………. dne ………………………………………………

……………………………………………..(podpis)

Závěť (více dědiců)

Závěť

Já podepsaný ……………………., rodné číslo ……………………….., bytem v ……………………………………, pořizuji pro případ své smrti a po zralé úvaze tuto závěť:
Dědicem své sbírky známek sestávající z ……………………… ustanovuji svého synovce ……………………………, rodné číslo …………………………, bytem v …………………………. Dědicem veškerého ostatního majetku svého synovce ………………………….., rodné číslo …………………………, bytem v …………………………..

V …………………………. dne ………………………………………………

……………………………………………..(podpis)

Odvolání závěti

Odvolání závěti

Já podepsaný ……………………………, rodné číslo ………………………., bytem v ………………………………………., činím toto odvolání závěti:
Dne ………………………………. jsem pořídil závěť psanou vlastní rukou, v níž jsem ustanovil dědicem veškerého svého majetku mého bratra …………………………………, rodné číslo …………………………………………, bytem v D………………………………………. Závěť jsem uložil do úschovy u pana. ……………………….., notáře v ………………………, ………………………(datum)

Tuto svou závěť odvolávám.

V …………………………………

…………………………………………………

Listina o vydědění

Listina o vydědění

Já podepsaný ……………………., rodné číslo ………………………………….., bytem v ……………………………………., činím pro případ své smrti po zralé úvaze tuto listinu o vydědění:

Vyděďuji svého syna ……………………………., rodné číslo ……………………………….., bytem v …………………………………..

Jako důvod k vydědění uvádím:

Od smrti manželky v roce …………….mě výše uvedený syn ani jednou nenavštívil, neudržuje se mnou ani písemný nebo telefonický kontakt. Přestože jsem mu několikrát psal a žádal ho o návštěvu a pomoc a to jak s nákupy, tak návštěvou lékaře, ani jednou však na mé prosby nereagoval. Trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako syn projevovat měl a neposkytl mi pomoc v nemoci.
Rovněž jeho děti se nijak neozývají. Veškeré pokusy z mé strany o navázání styku se synem a jejho rodinou skončily neúspěšně.

Stanovuji, aby se důsledky vydědění vztahovaly i na všechny potomky mého výše uvedeného syna.

V ………………………….

……………………………..

Žaloba na uzavření povinnosti uzavřít smlouvu

Žaloba na uzavření povinnosti uzavřít smlouvu

 

Okresnímu soudu

v……………….

 

 

Žalobce ……………………………………………..

 

Žalovaný……………………………………………

 

 

 

Žaloba na uzavření povinnosti uzavřít smlouvu

 

Přílohy:

kopie smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne …………………

kopie dopisu žalobce ze dne ………………….

kopie dopisu žalovaného ze dne ……………………

kupní smlouva

 

 

I

Smlouvou o uzavření kupní smlouvy ze dne ………..se žalovaný zavázal, že mi do ………………. prodá ………………. za kupní cenu …………………..

Důkaz:

kopie smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy

 

II

Vyzval jsem žalovaného, aby podepsal kupní smlouvu, kterou jsem mu zaslal, on to však bez jakýchkoliv důvodů odmítá.

Důkaz

kopie dopisu žalobce ze dne ………………….

kopie dopisu žalovaného ze dne ……………………

kupní smlouva

 

 

III

S ohledem na výše uvedené navrhuji toto vydání

 

rozsudku

 

Žalovaný je povinnen uzavřít se žalobcem kupní smlouvu, tak jak je obsaženo ve smouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji ………………… za kupní cenu ………………. a nahradit mu náklady řízení, do tří dnů od nabytí právní moci rozsudku.

 

V …………………..

 

…………………………………

Žaloba na ochranu osobnosti

Žaloba na ochranu osobnosti

 

Krajskému soudu

v ………………………………….

 

 

 

Žalobce:           ………………………………………………………..

 

Žalovaný:………………………………………………………

 

 

 

o ochranu osobnosti

 

I.

Žalovaný o mně prohlašuje, že udržuji známost s ……………………………. Naposledy tak učinil na firemním večírku dne …………………………. v ………………………

 

Důkaz:  výslech účastníků

výslech svědků …………………………………….

 

II.

Žalovaný uváděním tohoto nepravdivého údaje před mými spolupracovníky ohrožuje moji pověst a můj klidný rodinný život.

 

III.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

 

rozsudku:

 

Žalovaný je povinen zdržet se tvrzení o žalobci, že udržuje známost s ……………………….

Žalovaný je povinen odvolat své tvrzení o známosti žalobce s ………………………. a žalobci se omluvit, obojí dopisem doručeným žalobci do 30 dnů od právní moci rozsudku.

Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

 

V ………………………………..

 

 

……………………