Archiv rubriky: Obchodní zákoník

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování

 

…………………………..

(dále jen „Zprostředkovatel“)

a

………………………………..

(dále jen „Zájemce“)

(společně dále také „smluvní strany“)

uzavřeli dnešního dne tuto

zprostředkovatelskou smlouvu.

1.

ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

Zájemce hodlá uzavřít kupní smlouvu o prodeji ……………………,

 

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zprostředkovatel se zavazuje zprostředkovat uzavření kupních smluv o prodeji …………………………… s třetími osobami.

2. Zájemce se zavazuje, že Zprostředkovateli poskytne odměnu, pokud Zprostředkovatel uzavření Smlouvy zprostředkuje.

 

3.

ODMĚNA

3. Zprostředkovatel a Zájemce se dohodli, že odměna za plnění specifikovaná v čl. 2 této smlouvy činí …………………..Kč (slovy: ……………………. korun českých).

 

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

 

 

V ……………… dne ……………..

 

Podpisy

Smlouva o zprostředkování koupě cenných papírů

Smlouva o zprostředkování koupě cenných papírů

 

………………………..

jako zprostředkovatel,

a

…………………………….

jako zájemce,

uzavřeli dnešního dne tuto

Smlouvu o zprostředkování koupě cenných papírů

I.

Zprostředkovatel se zavazuje vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl nejpozději dne ……………….. příležitost koupit na burze cenných papírů ………………… kusů akcií společnosti ……………………………. za kupní cenu maximálně ………………….. Kč za 1 akcii.

II.

Zprostředkovatel se dále zavazuje zajistit do ……………………. pro zájemce osobu oprávněnou k nákupu a prodeji cenných papírů na burze (§ 14 odst. 1, 2 zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů) s tím, že provizi této osobě uhradí výlučně dosavadní majitel (majitelé) akcií jako prodávající.

III.

Povinnosti zprostředkovatele podle článků I. a II. této smlouvy budou považovány za splněné dnem, kdy zprostředkovatel předloží zájemci:

1.         písemný návrh prodávajícího na uzavření smlouvy o úplatném převodu akcií, určených v čl. I. shora a za podmínek tam stanovených s uvedením 10denní lhůty pro přijetí návrhu; s dokladem o tom, že prodávající je majitelem v návrhu určených akcií,

2.         písemné potvrzení osoby uvedené v čl. II. shora, že obchod určený návrhem smlouvy provede na burze cenných papírů včetně příkazu k registraci převodu cenných papírů.

IV.

Uskuteční-li zprostředkovatel činnosti uvedené v předchozích článcích nebo některou z nich až po ……………………., půjde o splnění povinností podle této smlouvy jen za předpokladu výslovného písemného souhlasu zájemce s prodloužením lhůty.

V.

Zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli za zprostředkování koupě akcií podle této smlouvy úplatu ve výši ………………….. Kč za každou akcii, jejíž koupi zprostředkovatel pro zájemce zajistí, a to do 10 dnů od splnění povinnosti zprostředkovatelem tak, jak je uvedeno v čl. III. shora. V úplatě je zahrnuta náhrada vynaložených nákladů.

VI.

Tato smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího podpisu pro obchodní případ určený v čl. I. shora na dobu do splnění všech povinností z ní vyplývajících jejími účastníky.

VII.

Statutární zástupci účastníků prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle skutečné a svobodné vůle účastníků. Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

 

V ……………………….. dne ……………………..

Podpisy

Žaloba na ochranu obchodní firmy

Vzor žaloby na ochranu obchodní firmy

 

Okresnímu soud v …………………..

 

Doporučeně

 

Žalobce: ………………………..

 

Žalovaný: …………………….

[žaloba na ochranu obchodní firmy]

žaloba na zdržení se protiprávního jednání

Dvojmo

Přílohy: dle textu

I.

Žalobce i žalovaný jsou podnikateli, zapsanými v obchodním rejstříku, vedené Krajským soudem v ……………. se stejným předmětem podnikatelské činnosti – ……………………..

Důkaz: výpis z obchodního rejstříku žalobce

výpis z obchodního rejstříku žalovaného

II.

Žalovaný při své podnikatelské činnosti používá své obchodní firmy tak, že……………………………..čímž dochází k zaměnitelnosti obchodní firmy žalovaného s obchodní firmou žalobce. Na základě ustanovení § 8 odst. 1 obchodního zákoníku je žalovaný je povinen činit právní úkony pod svou firmou, a dle ustanovení § 13a odst. 1 obchodního zákoníku je na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách uvádět údaj mimo jiné o své firmě. Žalobce uvádí, že žalovaný tímto zaměnitelným způsobem uvádí svou firmu na reklamních prospektech.

Důkaz: reklamní prospekty žalovaného

III.

Popsané jednání žalovaného je obchodním zákoníkem zakázáno, jak vyplývá z ustanovení § 10 odst. 1 a dále § 44 odst. 1 ve spojení s § 47 písm a) obchodního zákoníku. Žalovaný ani po písemném upozornění ze strany žalobce ze dne ……………. od svého jednání neupustil, a tento požadavek odmítl.

Důkaz: dopis žalobce ze dne ……………………….

IV.

Na základě výše uvedeného žalobce navrhuje, aby soud vydal následující

rozsudek:

I. Žalovaný je povinen zdržet se nadále užívání své obchodní firmy způsobem, který vyvolává záměnu s obchodní firmou žalobce, t.j………………………….

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Žaloba na ochranu obchodní firmy 2

Žaloba na ochranu obchodní firmy

 

Okresnímu soud v …………………..

 

Doporučeně

Žalobce: ………………………..

 

Žalovaný: …………………….

Žaloba na ochranu obchodní firmy

I.

Žalobce je obchodní společností, vzniklou zápisem do obchodního rejstříku dne ………….. podle usnesení …………… v ……….  dne ……………… Je podnikatelem a předmětem jeho podnikání od počátku …………………………………

Důkaz:  Výpis z obchodního rejstříku

II.

Žalovaný, jak žalobce posléze zjistil, je také podnikatelem, podnikajícím ve stejném předmětu podnikání jako žalobce, je obchodní společností s identickou právní formou a rovněž jeho obchodní firma je téměř shodná. Byl však do obchodního rejstříku zapsán až dne ………….. Žalovaný, stejně jako žalobce provádí obchody na celém území České republiky.

Výpis žalovaného z obchodního rejstříku

III.

Žalobce vzhledem k dřívějšímu vzniku své společnosti, a s ohledem na zřejmou zaměnitelnost obchodních firem obou subjektů, upozornil žalovaného na zaměnitelnost jeho obchodní firmy s obchodní firmou žalobce a požádal ho o odstranění tohoto protiprávního stavu – tedy ke změně své obchodní firmy v obchodním rejstříku, a to dopisem ze dne …………… Na tento dopis žalovaný nereagoval. Žalobce tedy upozornil žalovaného dopisem ze dne …………, že nedojde-li ke změně do ………….., bude nucen obrátit se svým požadavkem na soud. Na tento požadavek žalovaný opět nereagoval.

Důkaz:  Dopis žalobce žalovanému …………..

Výzva před podání žaloby ze dne …………….

IV.

Vzhledem k tomu, že žalovaný dal jasně najevo, že ve svém protiprávním jednání hodlá pokračovat i nadále, navrhuje žalobce, aby soud po provedeném dokazování vydal tento

rozsudek:

Žalovaný je povinen upravit svou obchodní firmu v zakladatelské listině tak, aby tato v žádné podobě a kombinaci neobsahovala slova …………., a podat příslušnému rejstříkovému soudu návrh na změnu zápisu obchodní firmy v obchodním rejstříku do dvou měsíců od právní moci tohoto rozsudku, a nahradit žalobci náklady řízení, tak jak budou soudem určeny.

V …………. dne ……………..

 

Dvojmo

Přílohy dle textu

Dohoda o utajení důvěrných informací

Dohoda o utajení důvěrných informací

společnost ABC………………………………..

zastoupená:

 

a

 

společnost DEF………………………..

zastoupená:

 

uzavřeli dnešního dne následující dohodu o utajení důvěrných informací dle ust. § 271 obchodního zákoníku:

Článek I.

Úvodní ustanovení

Protože společnost DEF má zájem o vstup do společnosti ABC jako její společník, ať již cestou odkoupení podílu či navýšení základního kapitálu, žádá si pro účely svého rozhodování prověřit ekonomické a účetní záležitosti , požádal proto o předložení podkladů uvedených v odst. 2 tohoto článku.

 

2.         ABC a její společníci mají zájem o vstup společnosti DEF do jejich společnosti a zavazují se proto po podpisu této Dohody poskytnout společnosti DEF  k jejímu prověření tyto podklady: ……………………………………..

 

3.         Uvedené podklady v odst. 2 budou dále aktualizované k datu ………………. před případným podpisem smlouvy pro možnost sjednání definitivních podmínek. V případě potřeby společnost ABC poskytne bližší vysvětlující komentář k jednotlivým bodům.

 

4.         Protože jsou tyto podklady, jakož i další informace z podstatné části důvěrné a některé tvoří i součást obchodního tajemství podniku ABC ve smyslu ust. § 17 Obch.Z., uzavírají smluvní strany tuto dohodu.

Článek II.

Předmět dohody

DEF se zavazuje při nakládání s informacemi, které se jí zavázala předat společnost ABC, respektovat a dodržovat jejich důvěrný charakter, jakož i obchodní tajemství podle § 17 anásl. Obch.Z. V této souvislosti se DEF zejména zavazuje:

nesdělit údaje třetím osobám,

zajistit, aby uvedené údaje nebyly zpřístupněny žádným třetím osobám, tj. zejména zabezpečit veškeré listiny obsahující informace, na které se vztahuje tato dohoda před zneužitím třetími osobami,

nepoužít údaje v rozporu s jejich účelem, tj. jinak než pouze pro vlastní potřebu vyhodnocení, zejména se zavazuje nevstoupit na její místo nyní ani v budoucnu přímo či nepřímo do obchodních vztahů s odběrateli ABC, kteří mu budou v předané dokumentaci označeni,

nepořizovat si žádné kopie ani výpisy z předložené dokumentace.

 

Zpřístupnění informací, na které se vztahuje tato dohoda, je možné pouze právním a finančním poradcům DEF spolupracujícím na vyhodnocení, a kteří budou vázáni obdobnou smlouvu o utajení informací, resp. budou vázáni k mlčenlivosti i ze zákona.

 

DEF odpovídá plně za dodržování této dohody i za své zaměstnance.

 

Obě strany do doby konečného rozhodnutí stran se dále zavazují zachovat mlčenlivost i o zvažování vstupu DEF do společnosti ABC.

Článek III.

Sankce

Případné nedodržení této dohody ze strany DEF se považuje za porušení povinnosti zachovávat důvěrné informace a porušení práva na obchodní tajemství.

 

V případě jakéhokoliv prokázaného porušení ust. čl.. II. odst. 1, 2 a 3 této smlouvy se DEF zavazuje zaplatit společnosti ABC smluvní pokutu ve výši ………………….Kč (slovy ……………………. českých). Tím není dotčeno právo ABC na náhradu škody, včetně a výslovně i ušlého zisku z důvodu porušení závazku ze strany společnosti DEF či osob, které si přizvala ke spolupráci na prověření.

 

Informace, na které se vztahuje obchodní tajemství, a u kterých tato skutečnost nebude sama zřejmá z jejich povahy, ABC tyto označí i zvláště při předávání razítkem „důvěrné“.

 

Za porušení smlouvy není považováno jednání či opomenutí ve vztahu pouze k veřejně přístupným či jinak obecně v oboru či místě známým informacím a údajům.

 

IV.

Závěrečná ustanovení

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jenom vyhotovení.

 

Strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli.

 

V ………….. dne ……………….

 

Podpisy

Žaloba o zaplacení úroku z prodlení

Žaloba o zaplacení úroku z prodlení

 

Soudu v ……………………….

 

 

 

Žalobce:           ……………………………..

 

 

Žalovaný:……………………………..

 

 

Dvojmo

 

o zaplacení Kč …………………….

 

I.

Podle kupní smlouvy, kterou žalobce a žalovaný spolu uzavřeli v souladu s ust. § 409 anásl. obch. zákoníku, nám měl žalovaný jakožto kupující zaplatit kupní cenu dohodnutého plnění do ………………….. Současně bylo ve smlouvě dohodnuto, že sazba úroků z prodlení činí denně ……………. % z dlužné částky.

Důkaz:  smlouvou ze dne …………………

 

 

II.

Kupní cena nebyla žalovaným včas zaplacena, jeho prodlení dosud trvá. Proto jsme vystavili vyúčtování úroků z prodlení, na něž nám ke dni …………………….4 vzniklo právo a vyzvali jsme žalovaného k zaplacení vyúčtované částky Kč ……………… do ………………………

Důkaz:  vyúčtování úroků z prodlení za období od …………………… do ……………………….

 

 

III.

Úroky z prodlení však žalovaný dosud nezaplatil, částka úroků se dále zvyšuje. Protože nemůžeme dosáhnout zaplacení jinak, rozhodli jsme se přistoupit k vymáhání dosud vyúčtovaných úroků soudní cestou; úroky za další období budeme účtovat a vymáhat samostatně.

 

 

IV.

Z uvedených důvodů navrhujeme vydání tohoto

 

rozsudku:

 

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku Kč ……………………. a nahradit náklady řízení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

 

V ………………. dne ………………….

 

 

Podpis

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení

(uzavřená dle § 652 a násl. obchodního zákoníku v platném znění.)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany:

 

………………………….

(dále jen pan zastoupený)

 

a

…………………………………

(dále jen zástupce)

dohodly na této:

Smlouvě o obchodním zastoupení

I.

1. Obchodní zástupce se zavazuje, že bude pro zastoupeného vyhledávat zájemce o uzavření příslušné smlouvy o prodeji: …………….. (dále jen předmět smlouvy) s vyhledaným zájemcem formou objednávky na formuláři zastoupeného.

2. Obchodní zástupce se vůči zastoupenému zavazuje spolupůsobit při sjednávání smlouvy o prodeji předmětu smlouvy se zájemcem a zastoupeným, a to až do jeho uzavření.

3. Pro činnost Obchodního zástupce vymezenou v čl I. se vymezuje území oblast …………..

4. Tato smlouva o obchodním zastoupení sjednává mezi smluvními stranami nevýhradní obchodní zastoupení.

II.

Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

III.

1. Obchodní zástupce je povinen uskutečňovat obchody, k nímž je zavázán, poctivě, s vynaložením odborné péče, v dobré víře, je povinen dbát zájmů zastoupeného, jednat v souladu s pověřením a pokyny zastoupeného a sdělovat zastoupenému nutné informace, které má k dispozici.

2. Obchodní zástupce podává zastoupenému písemnou zprávu o vývoji trhu a všech okolnostech důležitých pro zájmy zastoupeného, zejména pro jeho rozhodování související s uzavíráním smluv na předmět smlouvy, a to ………… (perioda)

3. Obchodní zástupce nesmí navrhovat zastoupenému uzavření smlouvy na předmět smlouvy se zájemcem, o kterém ví nebo musí vědět, že je důvodná pochybnost, že splní řádně a včas své závazky.

4. Obchodní zástupce je povinen spolupůsobit v rámci svého závazku při uskutečňování obchodů podle pokynů zastoupeného a v zájmu zastoupeného, které jsou nebo musí být obchodnímu zástupci známé, zejména při řešení nesrovnalostí, jež vzniknou z uzavřených obchodů.

5. Obchodní zástupce nesmí sdělit údaje získané od zastoupeného při obchodech bez souhlasu zastoupeného jiným osobám nebo je využít pro sebe nebo pro jiné osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy zastoupeného. Tato povinnost trvá i po ukončení této smlouvy o obchodním zastoupení.

IV.

1. Ve vztazích s obchodním zástupcem je zastoupený povinen jednat poctivě a v dobré víře. Zvláště je zastoupený povinen poskytnout obchodnímu zástupci nezbytnou dokumentaci, která se vztahuje k předmětu obchodů, a obstarat obchodnímu zástupci informace nezbytné k plnění závazků z této smlouvy o obchodním zastoupení, zejména v rozumné lhůtě sdělit obchodnímu zástupci, že předpokládá významné snížení rozsahu činnosti oproti tomu, co by mohl obchodní zástupce normálně očekávat.

2. Zastoupený je povinen informovat obchodního zástupce v přiměřené lhůtě o tom, že přijal, odmítl nebo nesplnil úkon obstaraný obchodním zástupcem.

V.

1. Obchodnímu zástupci vzniká nárok na provizi ode dne podpisu této smlouvy o obchodním zastoupení.

2. Provize dle této smlouvy se vypočítává z objemu zájemci uhrazených obchodů dle předmětu smlouvy na základe smlouvy o prodeji předmětu smlouvy za období příslušného kalendářního měsíce, jejichž prodej byl realizován výhradně prostřednictvím obchodního zástupce.

3. Systém provizí dle této smlouvy je následující:

 

…………………………………………………………………….

 

Obchodní zástupce nemá vedle provize nárok na úhradu nákladů spojených se činností obchodního zástupce dle této smlouvy.

VI.

Obchodní zástupce nesmí po dobu 12 měsíců po ukončení této smlouvy, na území České republiky vykonávat obchody pro jiné osoby, nebo uzavírat obchody jež jsou předmětem této smlouvy, a to ani na vlastní účet nebo na účet jiné osoby nebo jinou činnost, která by měla soutěžní povahu vůči podnikání zastoupeného.

VII.

1. Kterákoliv ze stran může tuto smlouvu ukončit písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně.

2. Délka výpovědní doby se řídí obchodním zákoníkem v platném znění. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po jejím doručení.

3. Při ukončení této smlouvy je obchodní zástupce povinen vrátit zastoupenému spolu s předložením faktury za poslední měsíc zprostředkovatelské činnosti i veškeré poskytnuté podklady a pomůcky.

VIII.

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze číslovanými dodatky v písemné formě podepsanými oběma smluvními stranami.

2. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu této smlouvy obou smluvních stran.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve …. vyhotoveních.

4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

 

 

V …………………..dne……………

 

Podpisy

Návrh na jmenování znalce

Návrh na jmenování znalce

Krajský soud  v ……………………………..

Navrhovatel:  ………………………..

 

Návrh na jmenování znalce

V souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 513 / 91 Sb. obchodního zákoníku navrhuji soudu, jako zakladatel společnosti s ručením omezeným, jmenování znalce pro účely ocenění nepeněžitého vkladu ……………………do základního kapitálu zakládané obchodní společnosti.

Navrhuji jmenování znalce:   pana …………………

 

 

V …………………..dne ……………………..

 

podpisy

Komisionářská smlouva

Komisionářská smlouva

 

Článek 1

Smluvní strany

obchodní firma

na straně jedné jako „komitent“

a

obchodní firma ………………………………………….

na straně druhé jako „komisionář“

(subjekty sub 1.1. a 1.2. dále též označovány jako „smluvní strany“).

Článek 2

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních tuto

Komisionářskou smlouvu:

Článek 3

1. Komisionář se zavazuje, že bude prodávat vlastním jménem a na účet komitenta zboží, které je druhově uvedeno a specifikováno v příloze č. 1 k této smlouvě, která je její nedílnou součástí (dále jen „zboží“). Rozšířit nebo zúžit seznam zboží. Komisionář bere na vědomí, že zboží zůstává až do jeho prodeje zákazníkovi komisionáře a do úplné úhrady kupní ceny zákazníkem komisionáře ve vlastnictví komitenta. Komitent se zavazuje dle objednávek komisionáře dodávat komisionářovi zboží, které je předmětem činnosti komisionáře ve smyslu této smlouvy.

2. Komisionář se zavazuje, že bude pro komitenta prodávat zboží specifikované v ustanovení čl. 3.1., resp. v příloze č. 1 k této smlouvě za těchto podmínek:

Kupní cena zboží: Komisionář je oprávněn samostatně stanovit cenu zboží s tím, že je povinen stanovit cenu tak, aby bylo dosaženo minimální prodejní ceny ve smyslu odstavce 6.4. této smlouvy. Komitent je oprávněn písemně stanovit maximální prodejní cenu zboží. V případě, že komitent písemně stanoví maximální prodejní cenu zboží, není komisionář oprávněn tuto cenu při prodeji zákazníkům komisionáře překročit, přičemž toto písemné stanovení maximální prodejní ceny zboží se stává přílohou č. 3 této smlouvy.

Způsob skladování: Komisionář je povinen zajistit obvyklé uskladnění zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození. Při skladování zboží je komisionář povinen dodržovat pokyny komitenta.

Způsob prodeje: Komisionář je oprávněn vybrat si způsob prodeje zboží, např. samoobslužný či pultový prodej.

3. Komitent se zavazuje, že bude komisionářovi dodávat zboží určené k plnění povinností komisionáře ve smyslu této smlouvy za těchto podmínek:

Objednávka: Komisionář je povinen zaslat komitentovi písemnou objednávku obsahující minimálně obchodní jméno a identifikační údaje objednatele, označení druhu zboží a množství.

Datum dodání: Komitent je povinen zboží dodat komisionářovi ve lhůtě stanovené v objednávce. V případě, že komitent není schopen lhůtu pro dodání zboží stanovenou v objednávce splnit, je povinen toto komisionářovi bez zbytečného odkladu písemně oznámit. Doručením tohoto oznámení se objednávka v části, kterou komitent není schopen splnit, zrušuje. Není-li v objednávce lhůta pro dodání zboží stanovena, je komitent povinen zboží dodat komisionářovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10-ti ode dne doručení objednávky. Objednávku je možné komitentovi doručit poštou, kurýrem či faxem.

Dodání: Komitent je povinen zboží opatřit obvyklými obaly pro přepravu. Místem dodání je sídlo komisionáře. Nebezpečí škody na věci přechází na komisionáře předáním zboží.

Článek 4

1. Komisionář je povinen při zařizování záležitosti pro komitenta dle této smlouvy jednat s potřebnou odbornou péčí a na základě pokynů komitenta.

2.Komitent je povinen seznámit komisionáře s příslušnými informacemi a předpisy, týkajícími se zboží a jeho skladování, jakož i povinnostmi prodávajícího vůči zákazníkovi při prodeji zboží, zejména povinností informovat svého zákazníka o podmínkách poskytované záruky, skladování zboží apod.

Článek 5

1. Komisionář je povinen chránit jemu známé zájmy komitenta související se zařizováním obchodní záležitosti dle čl. 3 a dalších ustanovení  této smlouvy. Komisionář je zejména povinen:

1.1.      informovat komitenta pravidelně vždy k 15. a 30. dni každého kalendářního měsíce o průběhu a rozsahu vyřizování záležitosti;

1.2.      podávat komitentovi pravidelně vždy k 15. a 30. dni každého kalendářního měsíce zprávu o rozsahu prodeje zboží komitenta obsahující následující údaje

–           druh prodaného zboží,

–           množství prodaného zboží,

–           druh zboží na skladě,

–           množství zboží na skladě,

–           cena, za kterou bylo zboží prodáno třetí osobě,

–           vyčíslení odměny komisionáře;

1.3.      informovat komitenta o svých poznatcích v souvislosti se zařizováním obchodní záležitosti ve vývoji situace na trhu shodných nebo obdobných výrobků.

2.         Komitent i komisionář jsou oprávněni uzavřít obdobou smlouvu jako je tato i s třetími osobami, tj. tato smlouva nezakládá výhradní právo komisionáře zařizovat obchodní záležitost pro komitenta a ani výhradní právo komitenta, aby komisionář zařizovat obchodní záležitost pouze pro komitenta.

Článek 6

Odměna

1. Komisionář je povinen vždy do 15. a 30. dne každého kalendářního měsíce provést vyúčtování realizované tržby za prodej zboží komitenta za právě uplynulé období od posledního vyúčtování a zároveň vyúčtování odměny komisionáře. Ve shodné lhůtě je komisionář povinen uhradit na účet komitenta vedený u …………………banky a.s., pobočka ………………., pod číslem ……………………………, realizovanou tržbu za prodej zboží za právě uplynulé období od posledního vyúčtování.

2. Komitent se zavazuje uhradit komisionářovi odměnu za jeho činnost dle této smlouvy, a to ve výši rovnající se rozdílu mezi cenou, za kterou komisionář zboží prodá třetím osobám a minimální prodejní cenou (dále jen „odměna“). Smluvní strany výslovně sjednávají, že na úhradu odměny komisionáře započítávají část nároku komitenta na uhrazení realizované tržby dle odst. 6.1. této smlouvy, a to ve výši rozdílu mezi cenou, za kterou komisionář zboží prodá třetím osobám a minimální prodejní cenou. To znamená, že komisionář je oprávněn o částku odměny snížit úhradu tržeb realizovaných za prodej zboží dle odstavce 6.1. této smlouvy. Uvedená odměna je sjednána včetně daně z přidané hodnoty. Komisionář se zavazuje, že nejpozději ke dni uvedeném v odst. 6.1. této smlouvy vystaví a předá komitentovi řádný daňový doklad ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

3. Minimální prodejní cena je nejnižší cenou zboží, za kterou je komisionář povinen zboží prodat třetím osobám. V případě, že komisionář prodá zboží třetím osobám za nižší cenu, nevzniká mu nárok na odměnu za jeho činnost a zároveň je povinen zaplatit komisionáři smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi minimální prodejní cenou a cenou, za které zboží skutečně prodal. Smluvní pokuta je splatná v termínu stanoveném v odstavci 6.1. této smlouvy.

4. Minimální prodejní cena je stanovena v ceníku komitenta, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Komitent je oprávněn kdykoliv změnit ceník. V případě změny ceníku je komitent povinen tuto změnu oznámit písemně komisionářovi nejméně 15 dnů před dodáním zboží, pro které se je stanovena tímto způsobem změněná minimální prodejní cena.

5. Komisionář nemá nárok na samostatnou náhradu nákladů, které mu vzniknout v souvislosti s činností komisionáře dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na tom, že náhrada veškerých těchto nákladů je zahrnuta v odměně dle ustanovení tohoto článku.

Článek 7

1.         Prodá-li komisionář zboží třetím osobám na splátky, s odloženou splatností apod., má se podle této smlouvy za to, že předáním zboží třetí osobě došlo k prodeji zboží a komisionář je povinen toto zboží ve zprávě o provádění činnosti takto vykázat a uhradit komitentovi celou tržbu ve smyslu čl. 6 této smlouvy tak, jakoby cena zboží byla již zcela uhrazena.

2. Na povinnost komisionáře uhradit tržbu za zboží ve smyslu čl. 6 této smlouvy nemá vliv skutečnost, že třetí osoba, s níž uzavřel smlouvu, nesplní svůj závazek vyplývající ze smlouvy, kterou s touto osobou uzavřel na účet komitenta, řádně a včas. Komisionář je povinen i v takovém případě uhradit komitentovi tržbu ve smyslu čl. 6 této smlouvy tak, jakoby kupní cena zboží byla zcela řádně a včas uhrazena. Komisionář je v případě, že třetí osoba nesplní svůj závazek vymáhat po třetí osobě úhradu kupní ceny, včetně příslušenství, a též související náhradu škody vlastním jménem a na svůj účet.

3.         Ustanovení odstavce 1. a 2. tohoto článku této strany smluvní strany chápou tak, že komitent je oprávněn požadovat na komisionáři splnění závazku třetí osoby ve smyslu § 582 obchodního zákoníku.

Článek 8

1. Komisionář je povinen bez zbytečného odkladu, jakmile to zjistí, oznámit komitentovi, že zboží dodané mu za účelem plnění činnosti komisionáře dle této smlouvy, má vady. Komisionář je povinen prohlížet zboží za účelem zjištění vad při dodání. Komitent je povinen bez zbytečného odkladu po oznámení vad zboží komisionářem na své náklady nahradit vadné zboží shodným zbožím bezvadným a odstranit vadné zboží ze skladovacích prostor komisionáře. Toto neplatí, dohodnou-li se smluvní strany jinak.

2. Komisionář je povinen přijímat a vyřizovat ve smyslu zákonných předpisů reklamace zboží prodaného třetím osobám. V případě oprávněné reklamace, je povinen komitent nahradit komisionáři škodu způsobenou komisionáři uplatněním vady zboží třetí osobou. Náhradu škody v případě oprávněné reklamace provádí komitent dodáním shodného zboží v případě, že nárok třetí osoby vyplývající z uplatněné vady zboží byl uspokojen výměnou zboží, nebo v penězích v případě, že nárok třetí osoby vyplývající z uplatněné vady zboží byl uspokojen vrácením kupní ceny nebo v případě, že komitent není schopen náhradní zboží dodat. Komisionář je povinen nárok třetí osoby vyplývající z uplatněné vady zboží uspokojovat přednostně výměnou zboží, uspokojení nároku z uplatněné vady zboží vrácením kupní ceny je možné pouze v případě, že není možné nárok uspokojit výměnou zboží.

Článek 9

Závěrečná zpráva

1. Ve lhůtě 10-ti dnů po ukončení této smlouvy připraví komisionář závěrečnou zprávu obsahující též závěrečné vyúčtování. Toto vyúčtování bude zejména obsahovat jak celkový realizovaný obrat zboží za dobu trvání této smlouvy, tak i zboží realizované od podání poslední průběžné zprávy, tak i soupis předmětů a zboží, které zůstalo na skladě.

2. Ve shodné lhůtě po ukončení této smlouvy jako je uvedeno v odstavci 9.1 této smlouvy je komisionář povinen předat komitentovi zboží, které zůstalo na skladě, a komitent je uvedené zboží povinen převzít. Toto neplatí, dohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek 10

Komisionář není oprávněn použít ke splnění závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy třetí osobu. Toto se nevztahuje na zaměstnance komisionáře.

Článek 11

Utajení

1. Smluvní strany prohlašují, že berou na vědomí, že veškerá ustanovení této smlouvy a podmínky vyřizování záležitosti komisionářem pro komitenta, jakož i odměna komisionáře představují obchodní tajemství, stejně jako veškeré informace, o kterých se smluvní strany dozví v souvislosti s druhou smluvní stranou při plnění této smlouvy a zavazují se neposkytnout předmětné informace žádné třetí osobě, nejedná-li se o informace, které se mezitím staly obecně známými bez působení některé ze smluvních stran. Tato povinnost utajení trvá i po ukončení této smlouvy. Porušení povinnosti utajení může být současně považováno za zvlášť hrubé porušení této smlouvy.

Článek 12

Trvání smlouvy

12.1.     Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

12.2.     Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to od ……………

12.3.     Tato smlouva končí:

12.3.1.  Dohodou smluvních stran.

12.3.2.  Výpovědí smluvních stran dle ustanovení čl. 12.4.

12.3.3.  Odstoupením od smlouvy některou ze smluvních stran.

12.4.     Výpověď

12.4.1.  Obě smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí ve lhůtě 2 měsíců, počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď odeslána druhé smluvní straně formou doporučeného dopisu, přičemž za den odeslání se považuje den, kdy byla příslušná zásilka předána k poštovní přepravě (datum podacího razítka).

12.4.2.  Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek komisionáře uskutečňovat činnost, ke které se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti vznikla komitentovi škoda, je komisionář povinen upozornit komitenta, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření komitent nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá komisionáře, aby je učinil sám, je komisionář k tomu povinen. To neplatí v případě, že komisionářovi by plněním této povinnosti vznikala či hrozila škoda či by toto komisionáře zatěžovalo nad míru přiměřenou poměrům.

12.5.     Odstoupení od smlouvy

12.5.1.  Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě opakovaného porušení nebo zvlášť hrubého porušení této smlouvy druhou ze smluvních stran. Toto odstoupení je účinné ode dne, kdy bude doručeno v písemné podobě s odůvodněním druhé smluvní straně. Za zvlášť hrubé porušení této smlouvy lze považovat zejména porušení povinností upravených v ustanoveních čl. 5 a 6 této smlouvy.

Článek 13

1. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na trvalou činnost komisionáře se na smluvní vztah mezi komitentem a komisionářem přiměřeně použijí ve smyslu § 590 obchodního zákoníku ustanovení smlouvy o obchodním zastoupení s výjimkou § 669 a 669a obchodního zákoníku.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

Článek 14

Ustanovení závěrečná

1. Tato smlouva se uzavírá (podepisuje a vyhotovuje) ve dvou exemplářích, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

2. Veškeré případné změny a dodatky k této smlouvě vyžadují ke své platnosti a účinnosti výslovného, předchozího a písemného konsensu obou smluvních stran učiněného v jedné a téže listině.

 

V ……………………….. dne …………….

 

……………………………………………………………..                       ……………………………………………………

komisionář                                                                               komitent