Archiv rubriky: Obchodní zákoník

Smlouva o převodu obchodního podílu 2

Smlouva o převodu obchodního podílu

 

Převodce: …………………………

(dále jen „převodce“)

a

Nabyvatel: …………………………..

(dále jen „nabyvatel“)

 

uzavřeli dnešního dne tuto

Smlouvu o převodu obchodního podílu

I.

1.         Převodce je společníkem ve společnosti  …………………  IČ: …………, se sídlem ……………, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v ………v oddíle C, vložka …………. Základní kapitál společnosti činí …………………… Kč a ke dni podpisu této smlouvy je zcela splacen.

2.         Převodce je majitelem obchodního podílu na společnosti ………………  ve výši ……………….% základního kapitálu společnosti, jemuž odpovídá peněžitý vklad společníka ve výši …………………….Kč. Uvedený vklad převodce je zcela splacen tak, jak je zapsáno v obchodním rejstříku.

3.         Rozhodnutím valné hromady společnosti ……………… . ze dne …………byl vysloven souhlas s převodem části obchodního podílu převodce ve výši ……………..% základního kapitálu společnosti ……………… , které odpovídá peněžitý vklad ve výši ………………Kč, na nabyvatele.

II.

Převodce touto smlouvou prodává a převádí na nabyvatele obchodní podíl dle specifikace uvedené v článku I. této smlouvy, tj. obchodní podíl ve výši …………………% základního kapitálu společnosti ……………… s.r.o., jemuž odpovídá vklad ve výši ………………….Kč, za cenu sjednanou v čl. IV. této smlouvy, a nabyvatel tento obchodní podíl od převodce za uvedenou cenu kupuje a do svého vlastnictví přijímá.

III.

1.         Nabyvatel prohlašuje, že je seznámen s majetkovým stavem a hospodářskými výsledky společnosti, jejími aktivy a pasivy, s jejími zaměstnanci a stávajícím majetkem společnosti.

2.         Nabyvatel prohlašuje, že přistupuje ke společenské smlouvě společnosti ……………

IV.

1.         Cena za převod obchodního podílu podle této smlouvy byla stranami sjednána na částku ………………… Kč (slovy: ……………………korun českých).

2.         Uvedená kupní cena za převáděný obchodní podíl byla nabyvatelem uhrazena před podpisem této smlouvy, což účastníci svými podpisy potvrzují.

V.

1.         Strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že jejímu obsahu porozuměly, a že tato vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

2.         Strany se zavazují si poskytnout veškerou součinnost pro potřeby rejstříkového řízení.

3.         Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4.         Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

 

V …………………………. dne …………………….

 

Podpisy

Smlouva o tichém společenství

Smlouva o tichém společenství

(uzavřená dle § 673 anásl., obchodního zákoníku v platném znění)

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany :

 

……………………………

(dále jen jako podnikatel)

a

…………………………..

(dále jen tichý společník)

 

utavřely tuto :

Smlouvu o tichém společenství

I.

Předmět smlouvy

1. Tichý společník se touto smlouvou zavazuje, že podnikateli dle této smlouvy poskytne vklad (peněžitý) ve výši (v hodnotě) ……..,- Kč slovy : …………………,- Kč na předmět podnikání spočívající v : …………………………… ke kterému je podnikatel oprávněn na základě  živnostenského oprávnění ze dne………

2. Tichý společník vklad dle bodu I., v celém rozsahu na bankovní účet  podnikatele č.:………………….…………, vedený u ……………….. do ……………..dní od podpisu této smlouvy. Vklad se poskytuje podnikateli jen po dobu trvání této smlouvy. Hodnoty, které se tímto vkladem vytvoří přecházejí do vlastnictví podnikatele.

3. Podnikatel se tímto zavazuje, že z čistého zisku z předmětné podnikatelské činnosti, vyplatí tichému společníku ve lhůtě do 30 dnů od vyhotovení řádné účetní závěrky podíl na zisku ve výši………..% za daný účetní rok , v prvém po uzavření smlouvy v poměrné části dle doby trvání smlouvy.

4. Účast tichého společníka, tedy rozsah na ztrátě podnikatele z předmětné podnikatelské činnosti, je sjednán ve stejném rozsahu jako podíl na čistém zisku  dle bodu 3,.

II.

Trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena na dobu………..počínaje dnem podpisu smlouvy

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1.  Tichý společník je oprávněn nahlížet do všech obchodních knih podnikatele, pořizovat z nich pro svoji potřebu výpisy a opisy , kopie,  a má právo požadovat stejnopis roční účetní závěrky. Podnikatel je povinen předchozí tichému společníkovi umožnit. Jeho povinností je také podat tichému společníkovi  potřebná vysvětlení, týkající se podnikání, na němž se tichý společník účastní vkladem dle této smlouvy.

2. Tichý společník se tímto zavazuje  zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají  podnikání dle této smlouvy, a které jsou považovány za důvěrné. Podnikatel se zavazuje zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám  o podílu tichého společníka  dle této smlouvy.

3. Práva a povinnosti vůči třetím osobám z podnikání, na které  se vztahuje tato smlouva, vznikají pouze podnikateli.

IV.

Zánik účasti tichého společníka

1. Účast tichého společníka na podnikání podnikatele zaniká :

·           uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena

·           dosáhne-li podíl tichého společníka na ztrátě podnikatele výše vkladu tichého společníka

·           ukončením podnikání, na něž se smlouva vztahuje

·           prohlášením konkurzu na majetek podnikatele nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu  pro nedostatek majetku

2. Po zániku účasti tichého společníka na podnikání, je podnikatel povinen vrátit tichému společníku jeho vklad dle bodu Čl. I., této smlouvy zvýšený či snížený  o podíl tichého společníka  na výsledku podnikání.

V.

Ostatní ujednání

1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně jinak, řídí se v ostatním právní vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními § 673 anásl., obchodního zákoníku.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích a  každý má platnost originálu.

3. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení

4. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran.

 

V………………….dne………………….

 

Podpisy :

Žaloba na ochranu obchodní firmy

Vzor žaloby na ochranu obchodní firmy

 

Okresnímu soud v …………………..

 

Doporučeně

 

Žalobce: ………………………..

 

Žalovaný: …………………….

[žaloba na ochranu obchodní firmy]

žaloba na zdržení se protiprávního jednání

Dvojmo

Přílohy: dle textu

I.

Žalobce i žalovaný jsou podnikateli, zapsanými v obchodním rejstříku, vedené Krajským soudem v ……………. se stejným předmětem podnikatelské činnosti – ……………………..

Důkaz: výpis z obchodního rejstříku žalobce

výpis z obchodního rejstříku žalovaného

II.

Žalovaný při své podnikatelské činnosti používá své obchodní firmy tak, že……………………………..čímž dochází k zaměnitelnosti obchodní firmy žalovaného s obchodní firmou žalobce. Na základě ustanovení § 8 odst. 1 obchodního zákoníku je žalovaný je povinen činit právní úkony pod svou firmou, a dle ustanovení § 13a odst. 1 obchodního zákoníku je na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách uvádět údaj mimo jiné o své firmě. Žalobce uvádí, že žalovaný tímto zaměnitelným způsobem uvádí svou firmu na reklamních prospektech.

Důkaz: reklamní prospekty žalovaného

III.

Popsané jednání žalovaného je obchodním zákoníkem zakázáno, jak vyplývá z ustanovení § 10 odst. 1 a dále § 44 odst. 1 ve spojení s § 47 písm a) obchodního zákoníku. Žalovaný ani po písemném upozornění ze strany žalobce ze dne ……………. od svého jednání neupustil, a tento požadavek odmítl.

Důkaz: dopis žalobce ze dne ……………………….

IV.

Na základě výše uvedeného žalobce navrhuje, aby soud vydal následující

rozsudek:

I. Žalovaný je povinen zdržet se nadále užívání své obchodní firmy způsobem, který vyvolává záměnu s obchodní firmou žalobce, t.j………………………….

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Návrh na zrušení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným

Návrh na zrušení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným

 

Soudu v ……………………………

 

Navrhovatel: …………………………..

 

Odpůrce: ………………………….

o zrušení účasti společníka ve společnosti podle § 148 odst. 1 obch. zák.

I.

Společenskou smlouvou ze dne ……………………. založili společníci ………………. . společnost ………………….  Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne …………………………..

Důkaz:  Společenská smlouva ze dne …………………………

Výpis z obchodního rejstříku

II.

Ve dnech ………………….. se konala pravidelná jednání valné hromady .společnosti……………………. Na tato jednání jsem nebyl pozván a nebyl mi ani zaslán zápis z jednání, a to přesto, že jsem dne ………………….. doporučeným dopisem adresovaným společnosti upozornil, že případné svolání jarní valné hromady bez mé účasti budu považovat za důvod pro zrušení mé účasti ve společnosti soudem.

Důkaz:  Kopie dopisu ze dne ………………………

zápisy a seznamy přítomných z jednání valných hromad ……………………….

III.

Vyloučení z účasti na valných hromadách společnosti považuji za důvod pro zrušení mé účasti ve společnosti ………………. a proto navrhuji, aby soud vydal toto

usnesení:

Účast ……………………. ve společnosti ……………………….. se sídlem ……………………………., se zrušuje.

Odpůrce je povinen nahradit navrhovateli náklady řízení ve výši ……………….. Kč.

 

 

V ……………………. dne ……………….

 

 

Podpis

Smlouva o koupi najaté věci

Smlouva o koupi najaté věci

 

Prodávající

…………………………….

a

Kupující

………………………..

uzavřeli dnešního dne tuto

Smlouvu o koupi najaté věci

I.

Účastníci uzavřeli dne ………………. smlouvu o nájmu osobního automobilu ……………………., na dobu určitou do ……………………….

II.

Dodatkem k uvedené nájemní smlouvě a v návaznosti na ni se účastníci podle § 489 anásl. obch. zák. dohodli, že nájemce je oprávněn ke koupi najaté věci.

III.

Nájemce se stane vlastníkem pronajatého automobilu označeného v čl. I. této smlouvy, a to dnem skončení nájmu podle nájemní smlouvy uvedené v čl. I. shora, tedy dnem ………………………., budou-li splněny všechny následující podmínky:

1.         Nájemní vztah trval po celou dobu, na kterou byla uvedená nájemní smlouva uzavřena.

2.         Kupující zaplatil dohodnutou kupní cenu ve výši ………………….. Kč (slovy …………………………… korun českých).

3.         Kupující oznámil prodávajícímu písemně nejpozději v den skončení nájmu podle uvedené nájemní smlouvy, že uplatňuje právo na koupi pronajatého automobilu ke dni skončení nájmu.

IV.

Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

 

V ……………….dne ……………………

 

Podpisy

Mandátní smlouva

Mandátní smlouva

 

Mandant: ………………………..

zastoupený: ……………………………..

 

Mandatář: ……………..

uzavírají spolu dnešního dne podle § 566-576 zákona č. 513/1991 Sb, obchodního zákoníku tuto smlouvu:

I.

Předmět smlouvy

Mandatář se zavazuje pro mandanta vykonat tyto činnosti: ………………………………

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Mandatář se zavazuje provádět uvedenou činnost s odbornou péčí v souladu se zájmy mandanta.

2. Mandatář se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví při výkonu činnosti této smlouvy. Tento závazek zůstává zachován i po skončení platnosti této smlouvy.

3. Mandatář má po dobu platnosti této smlouvy volný přístup do prostor mandanta, má právo nahlížet do podkladů mandanta a má právo žádat vysvětlení od mandanta a jeho zaměstnanců.

4. Mandant je povinen poskytnout mandatáři náležitou součinnost a veškeré potřebné materiály a doklady bez zbytečného odkladu. Mandant je povinen zaplatit mandatáři úplatu stanovenou v článku III. Této smlouvy.

5. Sjednává se konkurenční doložka, tedy že mandatář nesmí po dobu platnosti této smlouvy vykonávat pro kohokoliv jiného činnost podle této smlouvy.

III.

Úplata a způsob její úhrady

1. Mandatáři náleží úplata ve výši ……………….Kč (slovy: ……………….. korun českých). Tato odměna bude mandatáři zaplacena na základě faktury, kterou mandatář vystaví a doručí do sídla mandanta současně s předáním nové obchodní strategie.

2. Splatnost faktury činí 14 dní. Sjednává se smluvní pokuta ve výši ………………….. % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.

IV.

Platnost smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Počátek je určen dnem podpisu obou smluvních stran a konec dnem předání návrhu a skončením dozoru a konzultací podle této smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky.

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každá strana jeden obdrží.

3. Tato smlouva vyjadřuje skutečnou a svobodnou vůli smluvních stran. Tuto skutečnost smluvní strany potvrzují svými podpisy.

 

V …………….. dne ………………..

 

podpisy

Smlouva o vytvoření software

SMLOUVA O VYTVOŘENÍ SOFTWARE

 

Objednatel:

a

Zhotovitel:

(společně dále také „smluvní strany“)

dnešního dne uzavřeli tuto

 

smlouvu o vytvoření software

 

dle § 536 anásl. zákona č. 513/1964 Sb. v platném znění, obchodní zákoník.

1.

PŘEDMĚT SMOUVY

1.Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele vytvořit počítačový program ……. (dále jen „Program“). Program musí splňovat tyto požadavky ………………………

2. Součástí závazku zhotovitele je instalace na počítače Objednatele a zaškolení 10 pracovníků pro obsluhu programu.

3. Dílo bude předáno vložením programu do počítače objednatele a provedením jeho zkoušek, osvědčujících provozuschopnost.

4. Potvrzením předávacího protokolu vzniká zhotoviteli právo na zaplacení dohodnuté ceny.

2.

ČAS PLNĚNÍ

Dílo bude dokončeno a předáno objednavateli do ……….dnů od data podepsání smlouvy oběma smluvními stranami

2.

CENA ZA DÍLO

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že cena za Program činí ……………… Kč (slovy:……………. korun českých).

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obě smluvní strany se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné informace o druhém účastníku smluvního vztahu, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy. Po dobu ……. měsíců od předání díla bude zhotovitel odstraňovat všechny závady programu, související s jeho plněním, a to do …….. hodin po jejich nahlášení.

2.Objednatel bude předaný program užívat pouze pro svou potřebu a nepodrobí ho žádným úpravám.

3.Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 513/1964 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

 

V …… dne……

 

Objednatel                                          Zhotovitel

Smlouva o postoupení pohledávky

Smlouva o postoupení pohledávky

Postupitel ABC

zastoupený …………………

a

Postupník DEF

zastoupený …………………

uzavírají níže uvedeného dne tuto

Smlouvu o postoupení pohledávky:

I.

1.         Postupitel má za dlužníkem – obchodní společností DEF s.r.o., se sídlem ……………, IČ: ……………… (dále jen „DEF“ nebo jen „dlužník) mj. následující pohledávky:

pohledávku ve výši ……………… Kč (slovy: ……………… korun českých) na jistině, spolu s úrokem ve výši ……………… Kč, vzniklou na základě Smlouvy ………… uzavřené dne …………… mezi společností ABC jako věřitelem a společností DEF jako dlužníkem,

2.         Postupitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy mu nejsou známy žádné závazky, které by měl sám vůči dlužníkovi a nejsou mu známy ani žádné jiné námitky, které by dlužník vůči němu uplatňoval, či by mohl uplatnit. Dále prohlašuje, že není mezi ním a dlužníkem žádné ujednání, ze kterého by vyplývala nemožnost postoupení této pohledávky.

3.         Postupitel seznámil postupníka se všemi doklady týkající se předmětných pohledávek a tyto mu v kopii přenechal před podpisem této smlouvy k jeho právnímu prověření.

II.

Touto smlouvou postupuje postupitel svoje pohledávky uvedené v čl. I této smlouvy v celkové výši ……………… Kč (slovy .…………… korun českých) na jistině včetně jejich příslušenství, a to v prospěch postupníka, který výše uvedené pohledávky touto smlouvou od postupitele do svého vlastnictví kupuje a přebírá.

III.

1.         Celková cena za postoupení pohledávky uvedených v čl. I této smlouvy činí …………… Kč (slovy …………………… korun českých).

2.         Cenu za postoupení pohledávek uvedenou v odst. 1 tohoto ustanovení se zavazuje postupník zaplatit postupiteli do dne ………… ve výši …………% částky dle předchozího odstavce a do dne …………… zbývajících ……… % celkové ceny dle předchozího odstavce, a to bezhotovostním převodem na účet postupitele č. …………/……, VS:…………. Tím bude cena za postoupení pohledávek zcela vypořádána a uhrazena. Strany vylučují možnost zápočtu závazku k úhradě ceny za postoupení.

3.         Předmětná pohledávka přejde do vlastnictví postupníka až momentem úplného zaplacení ceny za její postoupení podle předchozího odstavce a až tímto momentem nabývá tato smlouva účinnosti.

IV.

1.         Postupitel odpovídá postupníkovi za existenci obou pohledávek postupovaných touto smlouvu a za jejich uplatnitelnost u soudu. Neodpovídá však za dobytnost těchto pohledávek.

2.         V případě, že postupník nezaplatí cenu za postoupení předmětných pohledávek podle čl. III. této smlouvy v řádném termínu do …………, tato smlouva o postoupení pohledávky se od počátku ruší.

3.         Postupitel se zavazuje do …… dnů po splnění závazku postupníka s úhradou ceny za postoupení předmětných pohledávek odeslat dlužníkovi „Oznámení o postoupení pohledávek“ podle této smlouvy.

4.         Postupitel zároveň při podpisu této smlouvy předává postupníkovi kopie dokladů týkajících se pohledávek postoupených podle této smlouvy, zejména a výslovně:

–           Smlouva o ……… ze dne ………… uzavřená mezi ABC a DEF

–           Směnečný platební rozkazu č.j. …………… Krajského soudu v ………… ze dne ………… s právní mocí ke dni ………

5.         Na základě této smlouvy a po úplném zaplacení kupní ceny se postupník stane věřitelem z  postoupených pohledávek a vstoupí do všech práv a povinností postupitele jako věřitele. Postupitel vydá postupníkovi bez zbytečného odkladu originály dokladů dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy.

6.         Po podpisu této smlouvy až do úplného zaplacení postupníkem ceny za postoupení předmětných pohledávek podle této smlouvy, resp. do dne odstoupení od této smlouvy, není postupitel s předmětnými pohledávkami oprávněn jakkoliv disponovat, tj. především pohledávky snižovat, zcizovat či zatěžovat.

7.         Zánikem pohledávek či jejich částí jejím plněním ze strany dlužníka před účinností přechodu vlastnictví k pohledávkám dle čl. III. odst. 3. této smlouvy, zaniká tato smlouva plně či v dotčené části bez jakýchkoliv dalších vzájemných nároků stran vůči sobě navzájem. Smluvní strany si pouze vrátí vše, co v souvislosti s touto smlouvou od sebe navzájem přijaly.

V.

1.         Platnost této smlouvy mezi stranami nastává dnem podpisu smlouvy, a její účinnost nastává uhrazením celé ceny za postoupení pohledávek..

2.         Vůči dlužníkovi nastává účinnost této smlouvy doručením oznámení o postoupení pohledávek dlužníkovi, a to až po zaplacení celé ceny za postoupení předmětných pohledávek podle čl. III odst. 2. této smlouvy. Postupník je oprávněn dlužníkovi doložit postoupení pohledávek touto smlouvou a dokladem o zaplacení.

3.         Tato smlouva o postoupení pohledávky je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom exempláři. Tato smlouva sama o sobě není způsobilá k prokázání změny oprávněného věřitele předmětných pohledávek.

 

V ………… dne ……………

 

Podpisy

Dohoda o započtení pohledávek

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

Společnost A:

a

Společnost B:

(společně dále také „smluvní strany“)

 

uzavřeli dnešního dne tuto

dohodu o započtení pohledávek

uzavřenou dle § 364 anásl. zákona č. 513/1964 Sb. v platném znění, obchodní zákoník.

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. A má vůči B pohledávku z titulu kupní smlouvy ze dne …….. ve výši …………….Kč

2. B má vůči A promlčenou pohledávku z titulu neuhrazené smluvní pokuty ve výši ………… Kč, které byla mezi smluvními sjednána dne ……………….

2.

PŘEDMĚT SMOUVY

Smluvní strany se dohodly, že započítávají své vzájemné pohledávky uvedené v článku 1 této smlouvy.

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 513/1964 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

 

V ……………………                                                                 V …………………………..

 

Za společnost A

Za společnost B

Žaloba na náhradu zisku ušlého z důvodu prodlení s provedením díla

Žaloba na náhradu zisku ušlého z důvodu prodlení s provedením díla

 

Soudu v ………………………….

 

Žalobce:           ………………………..

.

Žalovaný:          ………………………

 

o náhradu ušlého zisku

I.

Smlouvou ze dne ………….. uzavřenou podle § 536 anásl. obch. zák. se žalovaný zavázal, že pro žalobce provede ………………………..Dobu plnění dohodli účastníci smlouvy do ……………………

Důkaz:  Smlouva ze dne …………………….

II.

Žalovaný svou povinnost předat předmět díla včas nesplnil; k předání předmětu díla došlo až ………………….. Tím vznikla žalobci škoda spočívající v ušlém zisku …………………… Nárok na úhradu tohoto ušlého zisku žalobce při předání předmětu díla neuznal, což zachytili účastníci v zápise o předání.

Důkaz:  Zápis o převzetí předmětu díla ze dne ……………………..

Znalecký posudek o zisku ……………………

III.

Proto žalobce navrhuje, aby ………. soud ……………. vydal tento

rozsudek:

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu ušlého zisku ………………Kč.

Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši . …………………. Kč.

 

V ………………dne ……………………

 

Přílohy:

dle textu