Archiv rubriky: Obchodní zákoník

Smlouva o tichém společenství

Smlouva o tichém společenství

(uzavřená dle § 673 anásl., obchodního zákoníku v platném znění)

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany :

 

……………………………

(dále jen jako podnikatel)

a

…………………………..

(dále jen tichý společník)

 

utavřely tuto :

Smlouvu o tichém společenství

I.

Předmět smlouvy

1. Tichý společník se touto smlouvou zavazuje, že podnikateli dle této smlouvy poskytne vklad (peněžitý) ve výši (v hodnotě) ……..,- Kč slovy : …………………,- Kč na předmět podnikání spočívající v : …………………………… ke kterému je podnikatel oprávněn na základě  živnostenského oprávnění ze dne………

2. Tichý společník vklad dle bodu I., v celém rozsahu na bankovní účet  podnikatele č.:………………….…………, vedený u ……………….. do ……………..dní od podpisu této smlouvy. Vklad se poskytuje podnikateli jen po dobu trvání této smlouvy. Hodnoty, které se tímto vkladem vytvoří přecházejí do vlastnictví podnikatele.

3. Podnikatel se tímto zavazuje, že z čistého zisku z předmětné podnikatelské činnosti, vyplatí tichému společníku ve lhůtě do 30 dnů od vyhotovení řádné účetní závěrky podíl na zisku ve výši………..% za daný účetní rok , v prvém po uzavření smlouvy v poměrné části dle doby trvání smlouvy.

4. Účast tichého společníka, tedy rozsah na ztrátě podnikatele z předmětné podnikatelské činnosti, je sjednán ve stejném rozsahu jako podíl na čistém zisku  dle bodu 3,.

II.

Trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena na dobu………..počínaje dnem podpisu smlouvy

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1.  Tichý společník je oprávněn nahlížet do všech obchodních knih podnikatele, pořizovat z nich pro svoji potřebu výpisy a opisy , kopie,  a má právo požadovat stejnopis roční účetní závěrky. Podnikatel je povinen předchozí tichému společníkovi umožnit. Jeho povinností je také podat tichému společníkovi  potřebná vysvětlení, týkající se podnikání, na němž se tichý společník účastní vkladem dle této smlouvy.

2. Tichý společník se tímto zavazuje  zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají  podnikání dle této smlouvy, a které jsou považovány za důvěrné. Podnikatel se zavazuje zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám  o podílu tichého společníka  dle této smlouvy.

3. Práva a povinnosti vůči třetím osobám z podnikání, na které  se vztahuje tato smlouva, vznikají pouze podnikateli.

IV.

Zánik účasti tichého společníka

1. Účast tichého společníka na podnikání podnikatele zaniká :

·           uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena

·           dosáhne-li podíl tichého společníka na ztrátě podnikatele výše vkladu tichého společníka

·           ukončením podnikání, na něž se smlouva vztahuje

·           prohlášením konkurzu na majetek podnikatele nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu  pro nedostatek majetku

2. Po zániku účasti tichého společníka na podnikání, je podnikatel povinen vrátit tichému společníku jeho vklad dle bodu Čl. I., této smlouvy zvýšený či snížený  o podíl tichého společníka  na výsledku podnikání.

V.

Ostatní ujednání

1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně jinak, řídí se v ostatním právní vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními § 673 anásl., obchodního zákoníku.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích a  každý má platnost originálu.

3. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení

4. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran.

 

V………………….dne………………….

 

Podpisy :

Žaloba na ochranu obchodní firmy

Vzor žaloby na ochranu obchodní firmy

 

Okresnímu soud v …………………..

 

Doporučeně

 

Žalobce: ………………………..

 

Žalovaný: …………………….

[žaloba na ochranu obchodní firmy]

žaloba na zdržení se protiprávního jednání

Dvojmo

Přílohy: dle textu

I.

Žalobce i žalovaný jsou podnikateli, zapsanými v obchodním rejstříku, vedené Krajským soudem v ……………. se stejným předmětem podnikatelské činnosti – ……………………..

Důkaz: výpis z obchodního rejstříku žalobce

výpis z obchodního rejstříku žalovaného

II.

Žalovaný při své podnikatelské činnosti používá své obchodní firmy tak, že……………………………..čímž dochází k zaměnitelnosti obchodní firmy žalovaného s obchodní firmou žalobce. Na základě ustanovení § 8 odst. 1 obchodního zákoníku je žalovaný je povinen činit právní úkony pod svou firmou, a dle ustanovení § 13a odst. 1 obchodního zákoníku je na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách uvádět údaj mimo jiné o své firmě. Žalobce uvádí, že žalovaný tímto zaměnitelným způsobem uvádí svou firmu na reklamních prospektech.

Důkaz: reklamní prospekty žalovaného

III.

Popsané jednání žalovaného je obchodním zákoníkem zakázáno, jak vyplývá z ustanovení § 10 odst. 1 a dále § 44 odst. 1 ve spojení s § 47 písm a) obchodního zákoníku. Žalovaný ani po písemném upozornění ze strany žalobce ze dne ……………. od svého jednání neupustil, a tento požadavek odmítl.

Důkaz: dopis žalobce ze dne ……………………….

IV.

Na základě výše uvedeného žalobce navrhuje, aby soud vydal následující

rozsudek:

I. Žalovaný je povinen zdržet se nadále užívání své obchodní firmy způsobem, který vyvolává záměnu s obchodní firmou žalobce, t.j………………………….

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Žaloba na ochranu obchodní firmy 2

Žaloba na ochranu obchodní firmy

 

Okresnímu soud v …………………..

 

Doporučeně

Žalobce: ………………………..

 

Žalovaný: …………………….

Žaloba na ochranu obchodní firmy

I.

Žalobce je obchodní společností, vzniklou zápisem do obchodního rejstříku dne ………….. podle usnesení …………… v ……….  dne ……………… Je podnikatelem a předmětem jeho podnikání od počátku …………………………………

Důkaz:  Výpis z obchodního rejstříku

II.

Žalovaný, jak žalobce posléze zjistil, je také podnikatelem, podnikajícím ve stejném předmětu podnikání jako žalobce, je obchodní společností s identickou právní formou a rovněž jeho obchodní firma je téměř shodná. Byl však do obchodního rejstříku zapsán až dne ………….. Žalovaný, stejně jako žalobce provádí obchody na celém území České republiky.

Výpis žalovaného z obchodního rejstříku

III.

Žalobce vzhledem k dřívějšímu vzniku své společnosti, a s ohledem na zřejmou zaměnitelnost obchodních firem obou subjektů, upozornil žalovaného na zaměnitelnost jeho obchodní firmy s obchodní firmou žalobce a požádal ho o odstranění tohoto protiprávního stavu – tedy ke změně své obchodní firmy v obchodním rejstříku, a to dopisem ze dne …………… Na tento dopis žalovaný nereagoval. Žalobce tedy upozornil žalovaného dopisem ze dne …………, že nedojde-li ke změně do ………….., bude nucen obrátit se svým požadavkem na soud. Na tento požadavek žalovaný opět nereagoval.

Důkaz:  Dopis žalobce žalovanému …………..

Výzva před podání žaloby ze dne …………….

IV.

Vzhledem k tomu, že žalovaný dal jasně najevo, že ve svém protiprávním jednání hodlá pokračovat i nadále, navrhuje žalobce, aby soud po provedeném dokazování vydal tento

rozsudek:

Žalovaný je povinen upravit svou obchodní firmu v zakladatelské listině tak, aby tato v žádné podobě a kombinaci neobsahovala slova …………., a podat příslušnému rejstříkovému soudu návrh na změnu zápisu obchodní firmy v obchodním rejstříku do dvou měsíců od právní moci tohoto rozsudku, a nahradit žalobci náklady řízení, tak jak budou soudem určeny.

V …………. dne ……………..

 

Dvojmo

Přílohy dle textu

Dohoda o započtení pohledávek

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

Společnost A:

a

Společnost B:

(společně dále také „smluvní strany“)

 

uzavřeli dnešního dne tuto

dohodu o započtení pohledávek

uzavřenou dle § 364 anásl. zákona č. 513/1964 Sb. v platném znění, obchodní zákoník.

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. A má vůči B pohledávku z titulu kupní smlouvy ze dne …….. ve výši …………….Kč

2. B má vůči A promlčenou pohledávku z titulu neuhrazené smluvní pokuty ve výši ………… Kč, které byla mezi smluvními sjednána dne ……………….

2.

PŘEDMĚT SMOUVY

Smluvní strany se dohodly, že započítávají své vzájemné pohledávky uvedené v článku 1 této smlouvy.

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 513/1964 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

 

V ……………………                                                                 V …………………………..

 

Za společnost A

Za společnost B

Žaloba na náhradu zisku ušlého z důvodu prodlení s provedením díla

Žaloba na náhradu zisku ušlého z důvodu prodlení s provedením díla

 

Soudu v ………………………….

 

Žalobce:           ………………………..

.

Žalovaný:          ………………………

 

o náhradu ušlého zisku

I.

Smlouvou ze dne ………….. uzavřenou podle § 536 anásl. obch. zák. se žalovaný zavázal, že pro žalobce provede ………………………..Dobu plnění dohodli účastníci smlouvy do ……………………

Důkaz:  Smlouva ze dne …………………….

II.

Žalovaný svou povinnost předat předmět díla včas nesplnil; k předání předmětu díla došlo až ………………….. Tím vznikla žalobci škoda spočívající v ušlém zisku …………………… Nárok na úhradu tohoto ušlého zisku žalobce při předání předmětu díla neuznal, což zachytili účastníci v zápise o předání.

Důkaz:  Zápis o převzetí předmětu díla ze dne ……………………..

Znalecký posudek o zisku ……………………

III.

Proto žalobce navrhuje, aby ………. soud ……………. vydal tento

rozsudek:

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu ušlého zisku ………………Kč.

Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši . …………………. Kč.

 

V ………………dne ……………………

 

Přílohy:

dle textu

Žaloba o zaplacení smluvní pokuty

Žaloba o zaplacení smluvní pokuty

 

Soudu v ……………………

 

Žalobce:………………………………..

 

Žalovaný: ………………………………

Dvojmo

o zaplacení Kč …………………….

Mezi žalobcem a žalovaným byla uzavřena kupní smlouva ……………….., na základě které byl povinen žalovaný dodat žalobci……………………. v množství, druzích a kvalitě ve smlouvě specifikované, za cenu v ní dohodnutou, do ……………………. Současně smluvní strany ve smlouvě dohodly, že v případě prodlení s dodávkou zaplatí žalovaný žalobci smluvní pokutu ve výši Kč ……………………. za každý den prodlení.

Důkaz:  kupní smlouva …………………

II.

Žalovaný závazek dodat splnil až dne …………………, tedy s ………………..denním prodlením. V souladu s touto skutečností a dohodou o smluvní pokutě vyúčtoval žalobce žalovanému smluvní pokutu v částce Kč …………… .  Žalobce zaslal žalovanému dopis s výzvou k zaplacení do 10 dnů. Zmíněná lhůta již uplynula, podle sdělení žalovaného k jejímu zaplacení nedošlo pro přechodný nedostatek finančních prostředků na jeho účtě.

Důkaz:  dodací list č. ……………. ze dne ……………………

vyúčtování zn. práv. …………….. ze dne 26. 4. 2004

výzva ze dne …………………….

dopis žalovaného ze dne ………………….

III.

Protože jinak žalobce nemůže dosáhnout uspokojení svého oprávněného nároku, žádá, aby byl vydán tento

rozsudek:

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku Kč ……………………. a nahradit mu náklady řízení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

Přílohy: dle textu

 

V …………….. dne ……………………..

Návrh na zrušení společnosti

Návrh na zrušení společnosti

 

Krajský soud v …………………….

 

Navrhovatel: státní zastupitelství

Odpůrce:          (společnost) …………………………….

 

Návrh na zrušení společnosti podle § 68 odst. 6 písm. b) obch. zák. a jmenování likvidátora

dvojmo

I.

Krajský soud v ……………………. pravomocným usnesením ze dne ……………….. sp. zn. ……………………. rozhodl o výmazu všech předmětů podnikání u obchodní společnosti ……………………….., neboť tato společnost ke dni ……………………. pozbyla živnostenského oprávnění na jediný dosud zapsaný předmětem podnikání, a to nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej. Ke dni …………………… nedoložila žádné jiné oprávnění.

Důkaz:  spis ……………………..

II.

S ohledem na tyto skutečnosti je zřejmé, že uvedená společnost je ke dni ……………….. bez jakýchkoli oprávnění k podnikatelské činnosti, čímž je splněna podmínka, uvedená v ust. § 68 odst. 6 písm. b) obch. zák.

Státní zastupitelství v …………………………. proto navrhuje, aby nadepsaný soud vydal toto

usnesení:

Společnost ………………………………………. se zrušuje s likvidací.

Státní zastupitelství ………………….. zároveň navrhuje, aby soud jmenoval likvidátorem společnosti některou z osob, zapsaných v seznamu správců konkursní podstaty.

 

V …………………dne ……………………..

 

podpis

Návrh na zrušení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným

Návrh na zrušení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným

 

Soudu v ……………………………

 

Navrhovatel: …………………………..

 

Odpůrce: ………………………….

o zrušení účasti společníka ve společnosti podle § 148 odst. 1 obch. zák.

I.

Společenskou smlouvou ze dne ……………………. založili společníci ………………. . společnost ………………….  Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne …………………………..

Důkaz:  Společenská smlouva ze dne …………………………

Výpis z obchodního rejstříku

II.

Ve dnech ………………….. se konala pravidelná jednání valné hromady .společnosti……………………. Na tato jednání jsem nebyl pozván a nebyl mi ani zaslán zápis z jednání, a to přesto, že jsem dne ………………….. doporučeným dopisem adresovaným společnosti upozornil, že případné svolání jarní valné hromady bez mé účasti budu považovat za důvod pro zrušení mé účasti ve společnosti soudem.

Důkaz:  Kopie dopisu ze dne ………………………

zápisy a seznamy přítomných z jednání valných hromad ……………………….

III.

Vyloučení z účasti na valných hromadách společnosti považuji za důvod pro zrušení mé účasti ve společnosti ………………. a proto navrhuji, aby soud vydal toto

usnesení:

Účast ……………………. ve společnosti ……………………….. se sídlem ……………………………., se zrušuje.

Odpůrce je povinen nahradit navrhovateli náklady řízení ve výši ……………….. Kč.

 

 

V ……………………. dne ……………….

 

 

Podpis

Smlouva o koupi najaté věci

Smlouva o koupi najaté věci

 

Prodávající

…………………………….

a

Kupující

………………………..

uzavřeli dnešního dne tuto

Smlouvu o koupi najaté věci

I.

Účastníci uzavřeli dne ………………. smlouvu o nájmu osobního automobilu ……………………., na dobu určitou do ……………………….

II.

Dodatkem k uvedené nájemní smlouvě a v návaznosti na ni se účastníci podle § 489 anásl. obch. zák. dohodli, že nájemce je oprávněn ke koupi najaté věci.

III.

Nájemce se stane vlastníkem pronajatého automobilu označeného v čl. I. této smlouvy, a to dnem skončení nájmu podle nájemní smlouvy uvedené v čl. I. shora, tedy dnem ………………………., budou-li splněny všechny následující podmínky:

1.         Nájemní vztah trval po celou dobu, na kterou byla uvedená nájemní smlouva uzavřena.

2.         Kupující zaplatil dohodnutou kupní cenu ve výši ………………….. Kč (slovy …………………………… korun českých).

3.         Kupující oznámil prodávajícímu písemně nejpozději v den skončení nájmu podle uvedené nájemní smlouvy, že uplatňuje právo na koupi pronajatého automobilu ke dni skončení nájmu.

IV.

Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

 

V ……………….dne ……………………

 

Podpisy

Mandátní smlouva

Mandátní smlouva

 

Mandant: ………………………..

zastoupený: ……………………………..

 

Mandatář: ……………..

uzavírají spolu dnešního dne podle § 566-576 zákona č. 513/1991 Sb, obchodního zákoníku tuto smlouvu:

I.

Předmět smlouvy

Mandatář se zavazuje pro mandanta vykonat tyto činnosti: ………………………………

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Mandatář se zavazuje provádět uvedenou činnost s odbornou péčí v souladu se zájmy mandanta.

2. Mandatář se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví při výkonu činnosti této smlouvy. Tento závazek zůstává zachován i po skončení platnosti této smlouvy.

3. Mandatář má po dobu platnosti této smlouvy volný přístup do prostor mandanta, má právo nahlížet do podkladů mandanta a má právo žádat vysvětlení od mandanta a jeho zaměstnanců.

4. Mandant je povinen poskytnout mandatáři náležitou součinnost a veškeré potřebné materiály a doklady bez zbytečného odkladu. Mandant je povinen zaplatit mandatáři úplatu stanovenou v článku III. Této smlouvy.

5. Sjednává se konkurenční doložka, tedy že mandatář nesmí po dobu platnosti této smlouvy vykonávat pro kohokoliv jiného činnost podle této smlouvy.

III.

Úplata a způsob její úhrady

1. Mandatáři náleží úplata ve výši ……………….Kč (slovy: ……………….. korun českých). Tato odměna bude mandatáři zaplacena na základě faktury, kterou mandatář vystaví a doručí do sídla mandanta současně s předáním nové obchodní strategie.

2. Splatnost faktury činí 14 dní. Sjednává se smluvní pokuta ve výši ………………….. % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.

IV.

Platnost smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Počátek je určen dnem podpisu obou smluvních stran a konec dnem předání návrhu a skončením dozoru a konzultací podle této smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky.

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každá strana jeden obdrží.

3. Tato smlouva vyjadřuje skutečnou a svobodnou vůli smluvních stran. Tuto skutečnost smluvní strany potvrzují svými podpisy.

 

V …………….. dne ………………..

 

podpisy