Archiv rubriky: Právní předpisy pro obce

Obecně závazná vyhláška, o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě

Obec…………

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě

 

 

Zastupitelstvo obce ……… se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usneslo vydat na základě § 26 písmeno b), § 20 dost. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě

 

Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ne území obce stanoví úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě.1)

 

 

Čl. 2

Stanovení druhu pevné složky

 

Pevná složka vodného a stočného se stanoví podle … ( např. kapacity vodoměru podle § 32 odst. 1 vyhlášky č. 428/2001 Sb., nebo podle profilu vodovodní přípojky podle § 32 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 428/2001 Sb., nebo podle množství odebrané vody podle § 32 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 428/2001 Sb.)….

 

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …… .

 

 

            Podpis                  Podpis

            …………….         ………………

            Jméno Příjmení  Jméno Příjmení

            místostarosta    starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

____________________________

1) § 20 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Obecně závazná vyhláška, o způsobu náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod

Obec ……………

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o způsobu náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod

 

 

Zastupitelstvo obce …… se na svém zasedání dne ……. usnesením č. … usneslo vydat na základě § 26 písm. b), § 9 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Způsob náhradního zásobování vodou

 

Způsob náhradního zásobování vodou se na území obce upravuje takto:

 

a)         v částech obce …….., …….., ……… a ……… (např. cisternami s pitnou vodou),

b)         v části obce ……… (např. dodávkami balené vody do domácností),

c)         v části obce ………( např. vybudováním náhradního zařízení …).

 

Čl. 2

Způsob náhradního odvádění odpadních vod

 

Způsob náhradního odvádění odpadních vod se na území obce upravuje takto:

 

a)         v částech obce ………, ………, ………, ……… a ………… (např. odčerpáním odpadních vod sacími vozy),

b)         v části obce ………. ………… ………( např. vybudováním náhradního zařízení …),

c)         …………….

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ………. .

 

 

            Podpis                  Podpis

            …………….         ………………

            Jméno Příjmení  Jméno Příjmení

            místostarosta    starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška, o zákazu promítání světelných reklam a efektů na oblohu a zákazu používání laserové techniky při kulturních akcích

Obec …………..

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o zákazu promítání světelných reklam a efektů na oblohu a zákazu používání laserové techniky při kulturních akcích

 

 

Zastupitelstvo obce …….. se na svém zasedání dne …… usnesením č. …. usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 92/2004 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

 

(1) Na území obce se zakazuje promítání světelných reklam a efektů na oblohu.

 

(2) Na území obce se zakazuje používání laserové techniky při kulturních akcích.

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …….. .

 

            Podpis                   Podpis

            …………….         ………………

            Jméno Příjmení  Jméno Příjmení

            místostarosta    starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška, o zákazu promítání světelných reklam a efektů na oblohu

Obec……………

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o zákazu promítání světelných reklam a efektů na oblohu

 

 

Zastupitelstvo obce ……. se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 92/2004 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

 

Na území obce se zakazuje promítání světelných reklam a efektů na oblohu.

 

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem………… .

 

 

 

 

            Podpis                     Podpis

            …………….         ………………

            Jméno Příjmení  Jméno Příjmení

            místostarosta    starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška, o osvobození a částečném osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou od daně z nemovitostí

Obec …………

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o osvobození a částečném osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou od daně z nemovitostí

 

 

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ……… usnesením č. … usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Osvobození od daně z nemovitostí

 

Pro řešení důsledků živelní pohromy … (vypsat) … se osvobozují od daně z nemovitostí nemovitosti postižené živelní pohromou:

 

a)         nemovitosti v části obce …………,

b)         nemovitosti v ulici …………, nemovitosti v ulici …….. číslo popisné …………….. ,

c)         ……………………. .

 

Čl.  1

Osvobození od daně z nemovitostí

 

          Touto obecně závaznou vyhláškou se v rámci řešení důsledků živelní pohromy ….(vypsat jaké)… ,:

 

1.         Zcela se osvobozují od daně z nemovitostí, počínaje rokem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, následující nemovitosti:

 

a)         nemovitosti v části obce ……. po dobu ..až 5…let,

b)         nemovitosti v ulici ……., po dobu…až 5…let,

c)         nemovitosti v ulici ……., čísla popisná ………, po dobu …až 5…let

d)         ………………., po dobu …až 5…let

 

2.         Částečně se osvobozují od daně z nemovitostí, počínaje rokem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, následující nemovitosti:

 

a)         nemovitosti v části obce ……. ve výši ….% po dobu …až 5…let,

b)         nemovitosti v ulici ……., ve výši ….% po dobu…až 5…let,

c)         nemovitosti v ulici ……., čísla popisná ………, ve výši ….% po dobu…až 5…let

d)         ………………., ve výši ….%  po dobu…až 5…let

 

 

Čl. 2

Rozsah osvobození

 

            (1) Od daně z nemovitostí se osvobozují v tomto rozsahu:

 

a)         nemovitosti uvedené v čl. 1 písm. a) zcela,

b)         nemovitosti uvedené v čl. 1 písm. b) ve výši … %,

c)         nemovitosti uvedené v čl. 1 písm. c) ve výši … %.

 

(2) Od daně z nemovitostí se nemovitosti osvobozují:

 

a)         nemovitosti uvedené v čl. 1 písm. a) po dobu … let, počínaje rokem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky,

b)         nemovitostí uvedené v čl. 1 písm. b) a c) po dobu … let, počínaje rokem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky.

 

Čl.  3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …

(musí nabýt účinnosti do 31. března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k živelní pohromě došlo).

 

            Podpis                   Podpis

            …………….         ………………

            Jméno Příjmení  Jméno Příjmení

            místostarosta    starosta

Obecně závazná vyhláška, o osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou od daně z nemovitostí

Obec……….

 

Obecně závazná vyhláška č. ………./200.,

o osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou od daně z nemovitostí

 

 

Zastupitelstvo obce ……… se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usneslo vydat na základě § 17a  odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10,   písm. d. a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

 

Osvobození od daně z nemovitostí

 

Pro řešení důsledků živelní pohromy  ……(vypsat)…se zcela osvobozují od daně z nemovitostí nemovitosti dotčené živelní pohromou na těchto územích:

 

a)   nemovitosti v části obce ………

b)         nemovitosti v ulici…….

c)         nemovitosti v ulici ….čísla popisná…

d)         ………………….

 

 

Čl. 2

 

Způsob osvobození a jeho časový rozsah

 

Zcela se osvobozují od daně z nemovitostí, počínaje rokem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, následující nemovitosti:

a)         nemovitosti v části obce…po dobu…až 5…let,

b)         nemovitosti v ulici…, po dobu… až 5…let,

c)         nemovitosti v ulici…, čísla popisná…, po dobu …až 5 …let,

d)         …………………..po dobu…až 5… let.

 

 

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem…(musí být vydána tak, aby nabyla účinnosti do 31.března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k živelní pohromě došlo).

 

 

 

Podpis                                                                                                         Podpis

…………..                                                                                                  …………….

jméno, příjmení, místostarosta                                                                   jméno, příjmení, starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška o zřízení obecní policie

Obec………………..

 

Obecně závazná vyhláška č. ……/200.,

o zřízení obecní policie

 

 

Zastupitelstvo obce ………. se na svém zasedání dne ……usnesením č. …. usneslo vydat na základě § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 311/2002 Sb., a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

 

V obci ………. se ke dni ……………. zřizuje obecní policie.

 

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …… 200. .

 

            Podpis                                       Podpis

…………………… …………………………

            Jméno Příjmení                   Jméno Příjmení

místostarosta                           starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška o zrušení obecní policie

Obec………………..

 

Obecně závazná vyhláška č. ……/200.,

o zrušení obecní policie

 

 

Zastupitelstvo obce ………. se na svém zasedání dne ……usnesením č. ….usneslo vydat na základě § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 311/2002 Sb., a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

 

V obci  …………  se ke dni ………….  zrušuje obecní policie.

 

 

 

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se:

1.         Obecně závazná vyhláška č. …/…., o zřízení obecní policie,

2.         Obecně závazná vyhláška č. …/…., o podrobnostech stejnokroje strážníků obecní policie a o jeho nošení.

 

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …… 200. .

 

            Podpis                             Podpis

…………………… …………………………

            Jméno Příjmení            Jméno Příjmení

místostarosta                   starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška o podrobnostech stejnokroje strážníků obecní policie a o jeho nošení

Obec…………..

 

Obecně závazná vyhláška č. ……./ 200.,

o podrobnostech stejnokroje strážníků obecní policie a o jeho nošení

 

 

Zastupitelstvo obce ……… se na svém zasedání dne …….usnesením č. ….usneslo vydat na základě § 27 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 153/1995 Sb., a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Podrobnosti o stejnokroji

 

Stejnokroj strážníka obecní policie tvoří:

a)   ……( např. košile s krátkým rukávem bleděmodré barvy)…..,

b)   ……( např. kalhoty ……barvy)……,    

c)   ……( např. sako černé barvy)……,

d)   ……,

e)   ……,

f)   …….

 

Čl. 2

Podrobnosti o nošení stejnokroje

 

(1)        Součásti stejnokroje nelze nahrazovat částmi  jiného oděvu.

 

            (2)        …. .

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ….. 200. .

 

            Podpis                                      Podpis

…………………… …………………………

            Jméno Příjmení             Jméno Příjmení

 místostarosta                   starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška obce o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška obce o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

 

 

Obecní (městské) zastupitelstvo:…………………………………………. se usneslo podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení) dne ……………….. vydat podle § 10 tohoto zákona a v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech) tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. 1

Předmět a působnost vyhlášky

 

1.         Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce /města/: ………………………………………

2.         Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce /města/ trvalé nebo přechodné bydliště a pro další osoby, které se na území obce /města/ zdržují.

 

Čl. 2

Základní pojmy

 

Pro účely této vyhlášky:

a)         komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce /města/ při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,  

b)         nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech, druhy nebezpečného odpadu s katalogovými čísly jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce,

c)         směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru a lepenky, skla, plastů, biologického, objemného a nebezpečného odpadu z komunálního odpadu. Směsným odpadem je i drobný odpad (odpadky) odložený do odpadkových košů, umístěných na veřejných prostranstvích,

d)         objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný odpad,

e)         biologický odpad je složka komunálního odpadu, která je schopna biologického rozkladu aerobním nebo anaerobním způsobem (např. odpad ze zeleně, potraviny),

f)          odpad ze zeleně je odpad převážně biologického původu z údržby sadů, parků a lesoparků, sídlištní a uliční zeleně, travnatých hřišť ve vlastnictví nebo ve správě města, ze zahrad ve vlastnictví fyzických osob a ze hřbitovů,

g)         využitelný /tříděný/ odpad jsou materiálově či jinak využitelné složky vytříděné z komunálního odpadu, těmito složkami jsou papír a lepenka včetně nápojových kartonů, sklo, plasty /PET lahve/, biologický odpad z domácností (běžný kuchyňský odpad),

h)         původcem odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady,

i)          oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech,  

j)          sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (tzv. popelnice nebo kontejner) s vnitřním objemem od 0,07 do …. m3, která je ve vlastnictví nebo v nájmu oprávněné osoby /ve vlastnictví fyzické osoby – občana/. Ve sběrné nádobě jsou složky odpadu přechodně shromážděny do doby svozu. Sběrnou nádobou je též velkoobjemový kontejner a odpadkový koš, umístěný na veřejném prostranství. Označení sběrných nádob je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

k)         sběrný dvůr /sběrné středisko odpadů/ je zařízení obce /města/, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad pod dozorem odsluhy, slouží také jako shromažďovací místo nebezpečných odpadů,

l)          …………………  

 

Čl. 3

Nakládání s komunálním odpadem

 

1.         Pro odkládání, shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:

a)         sběrné nádoby, které slouží k ukládání směsného odpadu po vytřídění využitelných složek

b)         sběrné nádoby /mobilní kontejnery/ na odpad ze zeleně a objemný odpad, které jsou přistavovány pravidelně v intervalu ……………. dle vyhlášeného jízdního řádu (mimo zimního období) a slouží k ukládání odpadu ze zeleně a objemného odpadu z domácností (stanoviště viz příloha č. 3 této vyhlášky),

c)         sběrné nádoby na využitelný /tříděný/ odpad, kterým je papír a lepenka /nápojové kartony/, sklo, plasty /PET lahve/, biologický odpad z domácností /mimo zimního období/ (stanoviště viz příloha č. 4 této vyhlášky),

d)         sběrný dvůr /sběrné středisko odpadů/ ………… /název umístění nebo uvést seznam v příloze/ …………, kde lze odložit nebezpečné odpady vytříděné z komunálního odpadu a kde lze odložit také využitelný /tříděný/ odpad, objemný odpad, biologický odpad včetně odpadu ze zeleně,

e)         provozní doba sběrného střediska odpadů /např./:

Úterý                ……………… hod

Čtvrtek              ……………… hod

Sobota              ……………… hod

f)          mobilní kontejner na svoz nebezpečného odpadu je přistavován v pravidelných intervalech ………. dle vyhlášeného jízdního řádu (stanoviště viz příloha č. 5 této vyhlášky),

g)         sběrné nádoby, kam lze odložit galvanické články a baterie jsou umístěny v obchodech ……………,

h)         vyřazené léky se odkládají v lékárnách ………..,

i)          do nádob a zařízení uvedených pod bodem 1 písm. a), b), c) nepatří a je zakázáno odkládat nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu. Do nádob uvedených v bodu 1 písm. a), b), c) a zařízení uvedených v písm. d) a f) nelze odkládat stavební a výkopový materiál (tj. odpad získaný z demolic staveb, popř. zemina). Do nádob uvedených v 1 a) nelze ukládat horký popel, odpad ze zahrad a chovu domácích zvířat

 

2.         Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu (právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání) mohou využít systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné smlouvy s obcí /městem/ uzavřené prostřednictvím oprávněné osoby, která je k tomu zmocněna obcí /městem/.

 

Čl. 4

Nakládání se stavebním odpadem

 

 Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob (občanů), popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na skládku ……………./název skládky/……….. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu /a uložení odpadu/ na skládce vlastními prostředky popř. jiným způsobem.

 

Čl. 5

Povinnosti fyzických osob

 

Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného systému.

 

Čl. 6

Povinnosti oprávněné osoby

 

1.         Pravidelný svoz odpadu provádět v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech. Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě minimálně 1 měsíc před realizací změny.

2.         Provádět opravu, výměnu nebo doplnění sběrných nádob do 5 pracovních dnů po zjištění nebo oznámení poškození, odcizení nebo nesouladu s touto vyhláškou /v případě, že sběrné nádoby nejsou ve vlastnictví fyzické osoby – občana/.

3.         Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování sběrných nádob a kontejnerů bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění.

4.         Zajišťovat uložení sběrných nádob a kontejnerů na původní či smluvními stranami dohodnuté místo.

5.         V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností, oprávněná osoba zajistí náhradní svoz do konce příslušného svozového dne.

 

Čl. 7

Sankce

 

Porušení povinnosti při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Čl. 8

Úhrada za nakládání s komunálním odpadem

 

Za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu je od fyzických osob (občanů) vybírána podle § 17 odst. 5 zákona o odpadech obcí úhrada, jejíž výše je sjednána v písemné smlouvě a která je v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stanovena obecní /městskou/ radou. Původci, kteří na základě písemné smlouvy využívají systému obce, platí cenu sjednanou v písemné smlouvě podle § 17 odst. 6 zákona o odpadech.    

 

Čl. 9

Kontrolní činnost

 

Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí …………./např. Městská policie nebo odbor výstavby, dopravy a životního prostředí Městského úřadu v ………… či obecního úřadu v ……………./.

 

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

 

Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška číslo ………………….ze dne …………………………

 

Čl. 11

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne ………………………

 

 

Příloha č. 1. Druhy nebezpečného odpadu (číslo podle Katalogu odpadů, název).

Příloha č. 2. Označení sběrných nádob (druhy nebo složky odpadů, barevné označení a jiné označení nádoby).

Příloha č. 3. Stanoviště sběrných nádob (mobilních kontejnerů) pro ukládání odpadu ze zeleně a objemného odpadu z domácností, rozpis období jejich přistavení. 

Příloha č. 4. Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad.

Příloha č. 5. Stanoviště kontejneru mobilního sběru vytříděného nebezpečného odpadu, rozpis období jeho přistavení.