Archiv rubriky: Právní předpisy pro obce

Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytnutí a využití sexuálních služeb na veřejných prostranstvích

Obec ………………

 

Obecně závazná vyhláška č. …/ 200. ,

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytnutí

a využití sexuálních služeb na veřejných prostranstvích

 

 

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ……….. usnesením č. …… usneslo vydat na základě § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci

nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,

zdraví a majetku

 

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:

a)         nabízení sexuální služby spočívající v podání ústní, zvukové, písemné, obrazové informace nebo nabízení této služby různými posunky a pohyby těla, jakož i odhalováním intimních částí těla,

b)         poskytnutí a využití sexuálních služeb.

 

Čl. 2

Místa a čas pro konání vymezených činností

 

Činnosti uvedené v čl. 1 je možno vykonávat pouze na veřejných prostranstvích určených a v době uvedené v příloze této obecně závazné vyhlášky.

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …… 200. .

 

 

            Podpis                   Podpis

            …………….         ………………

            Jméno Příjmení  Jméno Příjmení

            místostarosta    starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. ……

 

 

Veřejná prostranství a doba povoleného výkonu činností podle této obecně závazné vyhlášky

 

a)         ulice …… v době od … do ……

b)         náměstí … v době od … do ……

c)         pozemek parc. č. …… v době od … do ……

d)         ……

e)         ……

Obecně závazná vyhláška, o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě

Obec…………

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě

 

 

Zastupitelstvo obce ……… se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usneslo vydat na základě § 26 písmeno b), § 20 dost. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě

 

Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ne území obce stanoví úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě.1)

 

 

Čl. 2

Stanovení druhu pevné složky

 

Pevná složka vodného a stočného se stanoví podle … ( např. kapacity vodoměru podle § 32 odst. 1 vyhlášky č. 428/2001 Sb., nebo podle profilu vodovodní přípojky podle § 32 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 428/2001 Sb., nebo podle množství odebrané vody podle § 32 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 428/2001 Sb.)….

 

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …… .

 

 

            Podpis                  Podpis

            …………….         ………………

            Jméno Příjmení  Jméno Příjmení

            místostarosta    starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

____________________________

1) § 20 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Obecně závazná vyhláška, o způsobu náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod

Obec ……………

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o způsobu náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod

 

 

Zastupitelstvo obce …… se na svém zasedání dne ……. usnesením č. … usneslo vydat na základě § 26 písm. b), § 9 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Způsob náhradního zásobování vodou

 

Způsob náhradního zásobování vodou se na území obce upravuje takto:

 

a)         v částech obce …….., …….., ……… a ……… (např. cisternami s pitnou vodou),

b)         v části obce ……… (např. dodávkami balené vody do domácností),

c)         v části obce ………( např. vybudováním náhradního zařízení …).

 

Čl. 2

Způsob náhradního odvádění odpadních vod

 

Způsob náhradního odvádění odpadních vod se na území obce upravuje takto:

 

a)         v částech obce ………, ………, ………, ……… a ………… (např. odčerpáním odpadních vod sacími vozy),

b)         v části obce ………. ………… ………( např. vybudováním náhradního zařízení …),

c)         …………….

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ………. .

 

 

            Podpis                  Podpis

            …………….         ………………

            Jméno Příjmení  Jméno Příjmení

            místostarosta    starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška, o zákazu promítání světelných reklam a efektů na oblohu a zákazu používání laserové techniky při kulturních akcích

Obec …………..

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o zákazu promítání světelných reklam a efektů na oblohu a zákazu používání laserové techniky při kulturních akcích

 

 

Zastupitelstvo obce …….. se na svém zasedání dne …… usnesením č. …. usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 92/2004 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

 

(1) Na území obce se zakazuje promítání světelných reklam a efektů na oblohu.

 

(2) Na území obce se zakazuje používání laserové techniky při kulturních akcích.

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …….. .

 

            Podpis                   Podpis

            …………….         ………………

            Jméno Příjmení  Jméno Příjmení

            místostarosta    starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška, o zákazu promítání světelných reklam a efektů na oblohu

Obec……………

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o zákazu promítání světelných reklam a efektů na oblohu

 

 

Zastupitelstvo obce ……. se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 92/2004 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

 

Na území obce se zakazuje promítání světelných reklam a efektů na oblohu.

 

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem………… .

 

 

 

 

            Podpis                     Podpis

            …………….         ………………

            Jméno Příjmení  Jméno Příjmení

            místostarosta    starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška, o osvobození a částečném osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou od daně z nemovitostí

Obec …………

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o osvobození a částečném osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou od daně z nemovitostí

 

 

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ……… usnesením č. … usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Osvobození od daně z nemovitostí

 

Pro řešení důsledků živelní pohromy … (vypsat) … se osvobozují od daně z nemovitostí nemovitosti postižené živelní pohromou:

 

a)         nemovitosti v části obce …………,

b)         nemovitosti v ulici …………, nemovitosti v ulici …….. číslo popisné …………….. ,

c)         ……………………. .

 

Čl.  1

Osvobození od daně z nemovitostí

 

          Touto obecně závaznou vyhláškou se v rámci řešení důsledků živelní pohromy ….(vypsat jaké)… ,:

 

1.         Zcela se osvobozují od daně z nemovitostí, počínaje rokem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, následující nemovitosti:

 

a)         nemovitosti v části obce ……. po dobu ..až 5…let,

b)         nemovitosti v ulici ……., po dobu…až 5…let,

c)         nemovitosti v ulici ……., čísla popisná ………, po dobu …až 5…let

d)         ………………., po dobu …až 5…let

 

2.         Částečně se osvobozují od daně z nemovitostí, počínaje rokem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, následující nemovitosti:

 

a)         nemovitosti v části obce ……. ve výši ….% po dobu …až 5…let,

b)         nemovitosti v ulici ……., ve výši ….% po dobu…až 5…let,

c)         nemovitosti v ulici ……., čísla popisná ………, ve výši ….% po dobu…až 5…let

d)         ………………., ve výši ….%  po dobu…až 5…let

 

 

Čl. 2

Rozsah osvobození

 

            (1) Od daně z nemovitostí se osvobozují v tomto rozsahu:

 

a)         nemovitosti uvedené v čl. 1 písm. a) zcela,

b)         nemovitosti uvedené v čl. 1 písm. b) ve výši … %,

c)         nemovitosti uvedené v čl. 1 písm. c) ve výši … %.

 

(2) Od daně z nemovitostí se nemovitosti osvobozují:

 

a)         nemovitosti uvedené v čl. 1 písm. a) po dobu … let, počínaje rokem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky,

b)         nemovitostí uvedené v čl. 1 písm. b) a c) po dobu … let, počínaje rokem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky.

 

Čl.  3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …

(musí nabýt účinnosti do 31. března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k živelní pohromě došlo).

 

            Podpis                   Podpis

            …………….         ………………

            Jméno Příjmení  Jméno Příjmení

            místostarosta    starosta

Obecně závazná vyhláška o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno

Obec………………

 

Obecně závazná vyhláška č. …/ 200.,

o stanovení veřejně přístupných míst, na  kterých je  provozování výherních hracích přístrojů zakázáno

 

Zastupitelstvo obce ………  se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998 Sb.,  a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Určení míst

 

Výherní hrací přístroje je zakázáno provozovat na  těchto veřejně přístupných  místech:

a)         …(např. v restauracích, hernách, barech na náměstí ….)…,

b)         …(např. v restauracích, hernách, barech v ulicích ….)…,

c)         ………………..

 

Čl. 2

Ustanovení přechodné

 

Výherní hrací přístroj, jehož provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat na místech uvedených v čl. 1 nejdéle do doby stanovené  vydaným povolením.1)

 

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ……..

 

            Podpis                                     Podpis

…………………… …………………………

            Jméno Příjmení                Jméno Příjmení

místostarosta                        starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

_______________________________

1) § 18 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998 Sb.

Obecně závazné vyhláška o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje

Obec………………

 

Obecně závazná vyhláška č. …/ 200.,

o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje

 

Zastupitelstvo obce ……… se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Určení míst

 

(1) Výherní hrací přístroje lze provozovat pouze na těchto místech:

a)         v části obce ………,

b)         na území obce ohraničeném ulicemi ……, včetně,

c)         ………………..

 

(2) Mapa s vyznačením míst uvedených v odst. 1 je přílohou této obecně závazné vyhlášky.

 

Čl. 2

Určení času

 

Na místech uvedených v čl. 1 lze provozovat výherní hrací přístroje pouze v čase od …   do  …   hodin.

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem dvanáctého měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

 

            Podpis                                  Podpis

…………………… …………………………

            Jméno Příjmení             Jméno Příjmení

místostarosta                    starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. ……

 

Mapa s vyznačeným míst pro provozování výherních hracích přístrojů

Obecně závazná vyhláška o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno

Obec………………

 

Obecně závazná vyhláška č. …/ 200.,

o stanovení okruhu vzdáleností, v němž  nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno

 

 

Zastupitelstvo obce ……… se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usneslo vydat na základě § 17 odst. 11 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

    

Čl. 1

Stanovení okruhu vzdálenosti

 

            Provozování výherních hracích přístrojů v obci nelze povolit v tomto okruhu vzdáleností:

a)         … (např. do 100 m od budovy Základní školy … a Střední školy …; tento okruh vzdálenosti je ohraničen ulicemi…, …),

b)         … (např. do 80 m od  kostela Sv. …….. na náměstí ……… ; tento okruh vzdálenosti je vymezen ulicí …od  č.p. …do č.p. … a ulicemi …, …, …a   č.p. … na náměstí …),

c)         ………………..

 

Čl. 2

Přechodné ustanovení

 

            Výherní hrací přístroj, jehož provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat v okruhu vzdálenosti stanoveném v čl. 1  nejdéle do doby stanovené ve vydaném povolení.

 

Čl. 3

Účinnost

 

            Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ……..

 

            Podpis                                     Podpis

…………………… …………………………

            Jméno Příjmení               Jméno Příjmení

místostarosta                      starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška o zřízení obecní policie

Obec………………..

 

Obecně závazná vyhláška č. ……/200.,

o zřízení obecní policie

 

 

Zastupitelstvo obce ………. se na svém zasedání dne ……usnesením č. …. usneslo vydat na základě § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 311/2002 Sb., a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

 

V obci ………. se ke dni ……………. zřizuje obecní policie.

 

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …… 200. .

 

            Podpis                                       Podpis

…………………… …………………………

            Jméno Příjmení                   Jméno Příjmení

místostarosta                           starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne: