Archiv rubriky: Právní předpisy pro obce

Obecně závazná vyhláška, o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě

Obec…………

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě

 

 

Zastupitelstvo obce ……… se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usneslo vydat na základě § 26 písmeno b), § 20 dost. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě

 

Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ne území obce stanoví úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě.1)

 

 

Čl. 2

Stanovení druhu pevné složky

 

Pevná složka vodného a stočného se stanoví podle … ( např. kapacity vodoměru podle § 32 odst. 1 vyhlášky č. 428/2001 Sb., nebo podle profilu vodovodní přípojky podle § 32 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 428/2001 Sb., nebo podle množství odebrané vody podle § 32 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 428/2001 Sb.)….

 

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …… .

 

 

            Podpis                  Podpis

            …………….         ………………

            Jméno Příjmení  Jméno Příjmení

            místostarosta    starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

____________________________

1) § 20 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Obecně závazná vyhláška, o způsobu náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod

Obec ……………

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o způsobu náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod

 

 

Zastupitelstvo obce …… se na svém zasedání dne ……. usnesením č. … usneslo vydat na základě § 26 písm. b), § 9 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Způsob náhradního zásobování vodou

 

Způsob náhradního zásobování vodou se na území obce upravuje takto:

 

a)         v částech obce …….., …….., ……… a ……… (např. cisternami s pitnou vodou),

b)         v části obce ……… (např. dodávkami balené vody do domácností),

c)         v části obce ………( např. vybudováním náhradního zařízení …).

 

Čl. 2

Způsob náhradního odvádění odpadních vod

 

Způsob náhradního odvádění odpadních vod se na území obce upravuje takto:

 

a)         v částech obce ………, ………, ………, ……… a ………… (např. odčerpáním odpadních vod sacími vozy),

b)         v části obce ………. ………… ………( např. vybudováním náhradního zařízení …),

c)         …………….

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ………. .

 

 

            Podpis                  Podpis

            …………….         ………………

            Jméno Příjmení  Jméno Příjmení

            místostarosta    starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška, o zákazu promítání světelných reklam a efektů na oblohu a zákazu používání laserové techniky při kulturních akcích

Obec …………..

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o zákazu promítání světelných reklam a efektů na oblohu a zákazu používání laserové techniky při kulturních akcích

 

 

Zastupitelstvo obce …….. se na svém zasedání dne …… usnesením č. …. usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 92/2004 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

 

(1) Na území obce se zakazuje promítání světelných reklam a efektů na oblohu.

 

(2) Na území obce se zakazuje používání laserové techniky při kulturních akcích.

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …….. .

 

            Podpis                   Podpis

            …………….         ………………

            Jméno Příjmení  Jméno Příjmení

            místostarosta    starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška, o zákazu promítání světelných reklam a efektů na oblohu

Obec……………

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o zákazu promítání světelných reklam a efektů na oblohu

 

 

Zastupitelstvo obce ……. se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 92/2004 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

 

Na území obce se zakazuje promítání světelných reklam a efektů na oblohu.

 

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem………… .

 

 

 

 

            Podpis                     Podpis

            …………….         ………………

            Jméno Příjmení  Jméno Příjmení

            místostarosta    starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška, o osvobození a částečném osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou od daně z nemovitostí

Obec …………

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o osvobození a částečném osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou od daně z nemovitostí

 

 

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ……… usnesením č. … usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Osvobození od daně z nemovitostí

 

Pro řešení důsledků živelní pohromy … (vypsat) … se osvobozují od daně z nemovitostí nemovitosti postižené živelní pohromou:

 

a)         nemovitosti v části obce …………,

b)         nemovitosti v ulici …………, nemovitosti v ulici …….. číslo popisné …………….. ,

c)         ……………………. .

 

Čl.  1

Osvobození od daně z nemovitostí

 

          Touto obecně závaznou vyhláškou se v rámci řešení důsledků živelní pohromy ….(vypsat jaké)… ,:

 

1.         Zcela se osvobozují od daně z nemovitostí, počínaje rokem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, následující nemovitosti:

 

a)         nemovitosti v části obce ……. po dobu ..až 5…let,

b)         nemovitosti v ulici ……., po dobu…až 5…let,

c)         nemovitosti v ulici ……., čísla popisná ………, po dobu …až 5…let

d)         ………………., po dobu …až 5…let

 

2.         Částečně se osvobozují od daně z nemovitostí, počínaje rokem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, následující nemovitosti:

 

a)         nemovitosti v části obce ……. ve výši ….% po dobu …až 5…let,

b)         nemovitosti v ulici ……., ve výši ….% po dobu…až 5…let,

c)         nemovitosti v ulici ……., čísla popisná ………, ve výši ….% po dobu…až 5…let

d)         ………………., ve výši ….%  po dobu…až 5…let

 

 

Čl. 2

Rozsah osvobození

 

            (1) Od daně z nemovitostí se osvobozují v tomto rozsahu:

 

a)         nemovitosti uvedené v čl. 1 písm. a) zcela,

b)         nemovitosti uvedené v čl. 1 písm. b) ve výši … %,

c)         nemovitosti uvedené v čl. 1 písm. c) ve výši … %.

 

(2) Od daně z nemovitostí se nemovitosti osvobozují:

 

a)         nemovitosti uvedené v čl. 1 písm. a) po dobu … let, počínaje rokem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky,

b)         nemovitostí uvedené v čl. 1 písm. b) a c) po dobu … let, počínaje rokem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky.

 

Čl.  3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …

(musí nabýt účinnosti do 31. března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k živelní pohromě došlo).

 

            Podpis                   Podpis

            …………….         ………………

            Jméno Příjmení  Jméno Příjmení

            místostarosta    starosta

Obecně závazná vyhláška, o osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou od daně z nemovitostí

Obec……….

 

Obecně závazná vyhláška č. ………./200.,

o osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou od daně z nemovitostí

 

 

Zastupitelstvo obce ……… se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usneslo vydat na základě § 17a  odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10,   písm. d. a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

 

Osvobození od daně z nemovitostí

 

Pro řešení důsledků živelní pohromy  ……(vypsat)…se zcela osvobozují od daně z nemovitostí nemovitosti dotčené živelní pohromou na těchto územích:

 

a)   nemovitosti v části obce ………

b)         nemovitosti v ulici…….

c)         nemovitosti v ulici ….čísla popisná…

d)         ………………….

 

 

Čl. 2

 

Způsob osvobození a jeho časový rozsah

 

Zcela se osvobozují od daně z nemovitostí, počínaje rokem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, následující nemovitosti:

a)         nemovitosti v části obce…po dobu…až 5…let,

b)         nemovitosti v ulici…, po dobu… až 5…let,

c)         nemovitosti v ulici…, čísla popisná…, po dobu …až 5 …let,

d)         …………………..po dobu…až 5… let.

 

 

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem…(musí být vydána tak, aby nabyla účinnosti do 31.března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k živelní pohromě došlo).

 

 

 

Podpis                                                                                                         Podpis

…………..                                                                                                  …………….

jméno, příjmení, místostarosta                                                                   jméno, příjmení, starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška obce o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška obce o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

 

 

Obecní (městské) zastupitelstvo:…………………………………………. se usneslo podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení) dne ……………….. vydat podle § 10 tohoto zákona a v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech) tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. 1

Předmět a působnost vyhlášky

 

1.         Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce /města/: ………………………………………

2.         Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce /města/ trvalé nebo přechodné bydliště a pro další osoby, které se na území obce /města/ zdržují.

 

Čl. 2

Základní pojmy

 

Pro účely této vyhlášky:

a)         komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce /města/ při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,  

b)         nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech, druhy nebezpečného odpadu s katalogovými čísly jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce,

c)         směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru a lepenky, skla, plastů, biologického, objemného a nebezpečného odpadu z komunálního odpadu. Směsným odpadem je i drobný odpad (odpadky) odložený do odpadkových košů, umístěných na veřejných prostranstvích,

d)         objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný odpad,

e)         biologický odpad je složka komunálního odpadu, která je schopna biologického rozkladu aerobním nebo anaerobním způsobem (např. odpad ze zeleně, potraviny),

f)          odpad ze zeleně je odpad převážně biologického původu z údržby sadů, parků a lesoparků, sídlištní a uliční zeleně, travnatých hřišť ve vlastnictví nebo ve správě města, ze zahrad ve vlastnictví fyzických osob a ze hřbitovů,

g)         využitelný /tříděný/ odpad jsou materiálově či jinak využitelné složky vytříděné z komunálního odpadu, těmito složkami jsou papír a lepenka včetně nápojových kartonů, sklo, plasty /PET lahve/, biologický odpad z domácností (běžný kuchyňský odpad),

h)         původcem odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady,

i)          oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech,  

j)          sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (tzv. popelnice nebo kontejner) s vnitřním objemem od 0,07 do …. m3, která je ve vlastnictví nebo v nájmu oprávněné osoby /ve vlastnictví fyzické osoby – občana/. Ve sběrné nádobě jsou složky odpadu přechodně shromážděny do doby svozu. Sběrnou nádobou je též velkoobjemový kontejner a odpadkový koš, umístěný na veřejném prostranství. Označení sběrných nádob je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

k)         sběrný dvůr /sběrné středisko odpadů/ je zařízení obce /města/, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad pod dozorem odsluhy, slouží také jako shromažďovací místo nebezpečných odpadů,

l)          …………………  

 

Čl. 3

Nakládání s komunálním odpadem

 

1.         Pro odkládání, shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:

a)         sběrné nádoby, které slouží k ukládání směsného odpadu po vytřídění využitelných složek

b)         sběrné nádoby /mobilní kontejnery/ na odpad ze zeleně a objemný odpad, které jsou přistavovány pravidelně v intervalu ……………. dle vyhlášeného jízdního řádu (mimo zimního období) a slouží k ukládání odpadu ze zeleně a objemného odpadu z domácností (stanoviště viz příloha č. 3 této vyhlášky),

c)         sběrné nádoby na využitelný /tříděný/ odpad, kterým je papír a lepenka /nápojové kartony/, sklo, plasty /PET lahve/, biologický odpad z domácností /mimo zimního období/ (stanoviště viz příloha č. 4 této vyhlášky),

d)         sběrný dvůr /sběrné středisko odpadů/ ………… /název umístění nebo uvést seznam v příloze/ …………, kde lze odložit nebezpečné odpady vytříděné z komunálního odpadu a kde lze odložit také využitelný /tříděný/ odpad, objemný odpad, biologický odpad včetně odpadu ze zeleně,

e)         provozní doba sběrného střediska odpadů /např./:

Úterý                ……………… hod

Čtvrtek              ……………… hod

Sobota              ……………… hod

f)          mobilní kontejner na svoz nebezpečného odpadu je přistavován v pravidelných intervalech ………. dle vyhlášeného jízdního řádu (stanoviště viz příloha č. 5 této vyhlášky),

g)         sběrné nádoby, kam lze odložit galvanické články a baterie jsou umístěny v obchodech ……………,

h)         vyřazené léky se odkládají v lékárnách ………..,

i)          do nádob a zařízení uvedených pod bodem 1 písm. a), b), c) nepatří a je zakázáno odkládat nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu. Do nádob uvedených v bodu 1 písm. a), b), c) a zařízení uvedených v písm. d) a f) nelze odkládat stavební a výkopový materiál (tj. odpad získaný z demolic staveb, popř. zemina). Do nádob uvedených v 1 a) nelze ukládat horký popel, odpad ze zahrad a chovu domácích zvířat

 

2.         Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu (právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání) mohou využít systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné smlouvy s obcí /městem/ uzavřené prostřednictvím oprávněné osoby, která je k tomu zmocněna obcí /městem/.

 

Čl. 4

Nakládání se stavebním odpadem

 

 Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob (občanů), popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na skládku ……………./název skládky/……….. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu /a uložení odpadu/ na skládce vlastními prostředky popř. jiným způsobem.

 

Čl. 5

Povinnosti fyzických osob

 

Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného systému.

 

Čl. 6

Povinnosti oprávněné osoby

 

1.         Pravidelný svoz odpadu provádět v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech. Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě minimálně 1 měsíc před realizací změny.

2.         Provádět opravu, výměnu nebo doplnění sběrných nádob do 5 pracovních dnů po zjištění nebo oznámení poškození, odcizení nebo nesouladu s touto vyhláškou /v případě, že sběrné nádoby nejsou ve vlastnictví fyzické osoby – občana/.

3.         Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování sběrných nádob a kontejnerů bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění.

4.         Zajišťovat uložení sběrných nádob a kontejnerů na původní či smluvními stranami dohodnuté místo.

5.         V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností, oprávněná osoba zajistí náhradní svoz do konce příslušného svozového dne.

 

Čl. 7

Sankce

 

Porušení povinnosti při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Čl. 8

Úhrada za nakládání s komunálním odpadem

 

Za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu je od fyzických osob (občanů) vybírána podle § 17 odst. 5 zákona o odpadech obcí úhrada, jejíž výše je sjednána v písemné smlouvě a která je v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stanovena obecní /městskou/ radou. Původci, kteří na základě písemné smlouvy využívají systému obce, platí cenu sjednanou v písemné smlouvě podle § 17 odst. 6 zákona o odpadech.    

 

Čl. 9

Kontrolní činnost

 

Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí …………./např. Městská policie nebo odbor výstavby, dopravy a životního prostředí Městského úřadu v ………… či obecního úřadu v ……………./.

 

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

 

Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška číslo ………………….ze dne …………………………

 

Čl. 11

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne ………………………

 

 

Příloha č. 1. Druhy nebezpečného odpadu (číslo podle Katalogu odpadů, název).

Příloha č. 2. Označení sběrných nádob (druhy nebo složky odpadů, barevné označení a jiné označení nádoby).

Příloha č. 3. Stanoviště sběrných nádob (mobilních kontejnerů) pro ukládání odpadu ze zeleně a objemného odpadu z domácností, rozpis období jejich přistavení. 

Příloha č. 4. Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad.

Příloha č. 5. Stanoviště kontejneru mobilního sběru vytříděného nebezpečného odpadu, rozpis období jeho přistavení.

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Obecně závazná vyhláška č …/200.., kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem na území města /obce

 

Zastupitelstvo města / obce schválilo dne ……….. na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. a) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. 1

Předmět a působnost vyhlášky

 

1.Tato vyhláška stanoví:

a) systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  využívání a   odstraňování komunálního odpadu, vznikajícího na území města /obce (dále jen „systém“)

b) systém nakládání se stavebním odpadem na území města  /obce  (dále jen  „město“/“obec“).

 

2. Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby na území města/obce,  při jejichž činnosti vznikají odpady 1), a na  které se nevztahují povinnosti původce   odpadu  2). Vyhláška se dále vztahuje  i na ty podnikatelské subjekty, které působí na území města / obce jako původci odpadu, zařazeného podle Katalogu odpadů3) jako odpad podobný komunálnímu, a  uzavřely s městem písemnou smlouvu o nakládání s tímto  odpadem 4). Dále se vyhláška vztahuje na  všechny  osoby, které nakládají na území   města se stavebním odpadem.

 

3. Tato vyhláška určuje místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální  odpad, který produkují a místa, kde mohou odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. 5)

 

Čl. 2

Základní pojmy pro účely této vyhlášky

 

1.  Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní   pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad   vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě   veřejné zeleně včetně hřbitovů a odpad,který je ukládán do  odpadkových  košů umístěných na veřejných prostranstvích  a kaly ze septiků a čistíren   odpadních vod.

2.  Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným  sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, kovy, plastové obaly.(možno uvést další)

3.  Objemný odpad je složka komunálního odpadu, kterou nelze uložit do  sběrné nádoby určené pro směsný odpad, s ohledem na její rozměr, hmotnost  nebo vlastnosti, např. nábytek, koberce, čalounění, pneumatiky, šrot.  (případně vánoční stromky a odpad ze zeleně)

4.  Nebezpečný odpad je složka komunálního odpadu, která má jednu nebo více   nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona, např. rozpouštědla, kyseliny, zásady, minerální oleje a tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, baterie a akumulátory , zářivky, odpady s  obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluorovodíků (lednice apod.), elektrotechnická zařízení

5.  Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která vznikla po vytřídění    odpadů uvedených v článku 2 odst. 2, 3, 4 této vyhlášky. Směsný komunální odpad je    i odpad odložený do odpadkových košů umístěných na   veřejných    prostranstvích.

 6.  Nakládání s odpady 6/ je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup,  třídění, přeprava a doprava,  skladování, úprava, využívání a  odstraňování.

 7.  Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle  zákona, nebo podle zvláštních předpisů.7)

 8.  Svozová společnost je oprávněná osoba, která na základě platné smlouvy  s městem/obcí zajišťuje nakládání se složkami komunálního odpadu vznikajícího na  území  města/obce.

 9.Sběrné nádoby jsou nádoby, určené k soustřeďování komunálního odpadu do doby  jeho svozu.Jedná se o typizované nádoby (tzv. popelnice nebo kontejnery), které splňují technické parametry podle zvláštních předpisů  s vnitřním objemem od ……. l  do ………….. l, a které jsou označeny druhem odpadu, který do nich lze odkládat. Pro  směsný komunální odpad lze použít i  plastové pytle, distribuované svozovou společností,  nebo městem /obcí. Dalšími sběrnými  nádobami  jsou odpadkové  koše  umístěné  na veřejných    prostranstvích.

10.Stanoviště sběrných nádob je :

     a) místo kde jsou sběrné nádoby trvale umístěny za účelem soustřeďování  komunálního odpadu

        – trvalé stanoviště

     b) místo, kde jsou sběrné nádoby přechodně umístěny za účelem jejich  vyprázdnění  svozovou firmou

        – přechodné stanoviště.

     Přechodné stanoviště je i místo pro odložení plastových pytlů  pro směsný komunální odpad .

11.Sběrný dvůr je zařízení provozované obcí/městem/svozovou společností určené ke sběru a shromažďování  odpadů, splňující podmínky zákona.

12.Mobilní sběr odpadů je sběr a svoz určených složek komunálního odpadu, zajištěný v pravidelných intervalech  na

    určených místech osádkou speciálního vozidla svozové společnosti.

13.Vlastník objektu je pro potřeby této vyhlášky fyzická nebo právnická osoba, která má k objektu nebo jiné nemovitosti kde komunální odpad vzniká vlastnické právo, popřípadě správce nebo oprávněný uživatel, na základě dohody s touto fyzickou nebo právnickou osobou.

14.Okolí sběrných nádob je prostor v okruhu 2 metrů od sběrných nádob.

15.Původce odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k  podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad (dále jen „původce“). Obec/Město se stává původcem a   vlastníkem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba tento odpad odloží na místě k tomu určeném.2)

16.Stavební odpad je odpad vznikající při stavební činnosti a je v Katalogu odpadů 3/ takto označeny (např.  beton, cihly, tašky, keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet, výrobky z dehtu,  vytěžená zemina, smíšený a demoliční odpad aj.).

 

ČÁST DRUHÁ

KOMUNÁLNÍ ODPAD

 

Čl. 3

Třídění komunálního odpadu

 

1.Komunální odpad  se třídí  na následující složky:

   a) využitelný odpad – papír a lepenku, sklo, plasty,kovy (konkretizovat dle potřeby)

   b) objemný odpad,

   c) nebezpečný odpad,

   d) směsný komunální odpad,

   e) odpad z údržby zeleně v zahradách a parcích,

   f)  další složky určené městem.

 

Čl. 4

Místa určená pro odkládání komunálních odpadů

 

1. Místa určená pro odkládání využitelného odpadu  jsou:

   a) označené sběrné nádoby pro jednotlivé složky, umístěné na určených stanovištích (možno konkretizovat)

   b) sběrny, výkupny odpadů a sběrné dvory odpadů, (možno konkretizovat zda na území obce, nebo mimo)

   c) jiná místa, pokud v nich je organizován sběr určitých složek odpadu nebo jejich zpětný odběr. (možno konkretizovat)

2. Místa určená pro odkládání objemných odpadů jsou:

   a) označené  velkoobjemové  kontejnery rozmístěné v určených termínech a na určených  místech ve městě /obci (možno konkretizovat)

   b) sběrné dvory, (možno konkretizovat)

   c) jiná místa, pokud je v nich organizován sběr objemného odpadu.

3. Místa určená k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu jsou:

   a) sběrné vozidlo při prováděném pravidelném mobilním svozu nebezpečných odpadů, (možno konkretizovat)

b) sběrné dvory, sběrná místa (možno konkretizovat)

   c)lékárny, kde je prováděn sběr starých léků dle zvláštního předpisu7), (možno konkretizovat)

   d) jiná místa, kde je prováděn sběr určitých druhů nebezpečných odpadů nebo jejich  zpětný odběr. (možno  konkretizovat)

4. Místa určená k odkládání směsného komunálního odpadu jsou:

   a) sběrné nádoby nebo plastové pytle dle Čl.2, odst.10, 11, 12,

   b) odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích pro odkládání odpadů  bezprostředně vzniklých na  veřejných prostranstvích

5. Autovraky:  lze odstranit pouze v souladu se zákonem, § 37, odst. 1, prostřednictvím oprávněné osoby.

 

6.Odpady ze zeleně: lze uložit ve sběrném dvoře, pokud jej fyzické osoby nevyužijí samy.

 

7. Odpad z údržby hřbitovů lze odkládat do označených velkokapacitních kontejnerů  umístěných v blízkosti    hřbitovů.

 

8. Seznam určených stanovišť je veden u svozové společnosti.

 

Čl. 5

Stanoviště sběrných nádob

 

1. Sběrné nádoby se umisťují na stanovištích pro ně vyhrazených tak, aby  nepůsobily hygienické nebo estetické závady, překážku na chodnících, parkovištích a komunikacích, byly dobře přístupné pro naplňování a  pro vyprazdňování do techniky svozové společnosti, bez velkých časových ztrát a zvláštních těžkostí.

2. Pro umístění přechodného stanoviště sběrných nádob může být použito  veřejného prostranství, avšak jen na dobu nezbytnou pro vyprazdňování do techniky svozové společnosti   a tak, aby tím nebyla vytvořena dopravní překážka.

3. Stanoviště sběrných nádob, ze kterého je prováděn svoz nebo odvoz   komunálního odpadu, určuje vlastník nebo správce nemovitosti po dohodě   s vlastníkem pozemku a vždy po dohodě se svozovou společností.

4. Vzdálenost mezi trvalým stanovištěm sběrné nádoby a pozemní komunikací,   ze které je provázen svoz a odvoz odpadů nesmí přesáhnout ………….. u nádob do objemu …………… l včetně a ……………. u nádob nad ………………….. l . V těchto případech zajišťuje přistavení nádoby ke svozovému vozidlu a zpět na stanoviště   svozová firma.  Při vzdálenosti trvalého stanoviště větší než je uvedeno, zajistí uživatel  nádoby přistavení sběrné nádoby na přechodné stanoviště splňující výše   uvedené podmínky, a to nejpozději v den svozu do ………………. hodin a následně její navrácení na trvalé stanoviště ještě v den svozu. Invalidní občané mají na vyžádání přistavování nádob zajištěno svozovou společností.

5. Plastové pytle se směsným komunálním odpadem se odkládají v den svozu do ……………….. hod souladu s Čl. 5 odst. 1, 2 a 3.

6. Oprávněná osoba zajišťuje svoz odpadu s frekvencí 1 x za 7 dní.

7. Mimořádný a sezónní svoz odpadu lze zajistit na základě dohody mezi  vlastníkem nemovitosti a oprávněnou    osobou za  úplatu.

 

Čl. 6

Povinnosti fyzických osob

 

1.Každý je povinnen:

   a) předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné  vlastnosti,

   b) nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem a  ostatními právními     

        předpisy.

2.Fyzické osoby jsou povinny:

  a)odkládat jednotlivé složky odpadu pouze na místa k tomu určená a do  sběrných nádob s   

     odpovídajícím označením. Užívání sběrných nádob pro jiné složky odpadu a k jinému účelu  je

     zakázáno,

  b)odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné odpady a předávat je na městem / obcí určená místa uvedená v Čl. 4 odst. 3; přitom jsou povinny počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, nebo nedošlo k ohrožení nebo poškození životního prostředí,

  c)naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby při  manipulaci s nimi z nich  odpad nevypadával, odkládání odpadu mimo nádoby je zakázáno,

  d)nepoškozovat sběrné nádoby, neodkládat do sběrných nádob žhavý popel, nespalovat ve sběrných nádobách odpady, neodkládat do sběrných nádob zeminu, stavební suť, uhynulá nebo zabitá zvířata,

              e)udržovat čistotu v okolí sběrných nádob,

  f)dodržovat provozní dobu a provozní řád sběrného dvora a dbát pokynů obsluhy sběrného dvora,

 

Čl. 7

Povinnosti vlastníka objektu

 

1.Vlastník objektu dle Čl.2, odst.  14, má povinnost:

   a) zajistit sám nebo prostřednictvím města / obce a svozové společnosti dostatečný počet funkčních nádob

   b) zajistit stálé,  případně přechodné stanoviště pro sběrné nádoby,

   c) zajistit fyzickým osobám užívajícím objekt nepřetržitý přístup ke sběrným nádobám na odpady,

   d) umožnit umístění sběrné nádoby v domovním vybavení, pokud nelze tyto nádoby umístit jinde,

   e) udržovat čistotu na určeném stanovišti sběrných nádob pro objekt, včetně úklidu sněhu na stanovišti,

    f) umožnit svozové společnosti přístup ke sběrným nádobám,

   g) oznámit svozové společnosti prostřednictvím města/obce, odcizení, poškození, nebo zničení sběrné nádoby  určené pro  objekt, a to nejpozději do tří dnů od zjištění  skutečnosti,

   h) zajistit vrácení sběrné nádoby po vyprázdnění svozovou společností z přechodného stanovistě na trvalé ještě v den svozu.

    i) odpad ze septiků a žump odstraňovat  prostřednictvím oprávněné osoby.

 

Čl. 8

Svozová společnost

1. Svozová společnost je povinna zajistit:

    a) odvoz a zneškodnění odpadů v souladu se smlouvou uzavřenou s městem/obcí, se   smlouvami s vlastníky  nebo správci nemovitostí a harmonogramem svozu,

    b) úplné vyprazdňování všech sběrných nádob a sběr a svoz pytlů s odpadem tak, aby nedocházelo   k 

        hygienickým  závadám, škodám na majetku a úrazům,

    c) náhradní svoz odpadů v případě poruchy nebo jiné skutečnosti, která  způsobila nesplnění služby, a to nejpozději do 24 hodin a oznámení této  skutečnosti MěÚ/OÚ,

    d) zabezpečení přepravních prostředků komunálního i jiného  odpadu   tak aby nedocházelo k úniku tohoto odpadu   a prašnosti během přepravy,

    e) přistavení potřebného množství sběrných nádob odpovídajících podmínkám této vyhlášky k objektům ,a  to do 1 týdne od obdržení požadavku,  označení  nádob popisným a orientačním nebo evidenčním číslem  příslušného objektu,

     f) určení přechodných stanovišť sběrných nádob.

 

2.Svozová společnost má za povinnost:

    a) kontrolovat technický stav všech sběrných nádob,

    b) provádět vizuální kontrolu obsahu všech sběrných nádob před manipulací,   při zjištění skutečností

        odporujících této vyhlášce,  oznámit tyto MěÚ/OÚ,

    c) vrátit zcela vyprázdněné sběrné nádoby na jejich stanoviště,

    d) dojde-li ke znečištění okolí stanoviště sběrných nádob při manipulaci s  nimi,nebo při přepravě odpadů, je svozová společnost povinna zajistit    neprodleně odstranění nečistoty.

     e) provádět opravy, výměny a doplnění sběrných nádob do 3 pracovních dnů od zjištění nebo oznámení

        poškození, odcizení nebo nesouladu s touto vyhláškou.

 

 

ČÁST TŘETÍ

STAVEBNÍ ODPAD

 

Čl. 9

Nakládání se stavebním odpadem

 

1. Stavební odpad vzniklý  při stavební činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání musí být ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů oprávněné osoby, případně subjektu provádějícího stavební činnost, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo ke zneškodnění.

2. Vyvážení naplněných kontejnerů je nutno realizovat bezodkladně tak, aby nedocházelo k nepříznivému estetickému ani hygienickému dopadu na prostředí ve městě/obci.

3. Původce stavebního odpadu a fyzická osoba, která produkuje stavební odpad, jsou povinni tento odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu. Netříděný směsný stavební odpad je  nutno odstranit v souladu s platnými právními předpisy.

4. Fyzické osoby mohou předat stavební odpad v množství do ………………. m3 ……………….. měsíčně ve sběrných dvorech do velkoobjemových kontejnerů  města/obce. Toto množství nelze kumulovat. Nad uvedené množství jsou  fyzické osoby povinny svoz a odstranění stavebního odpadu si zajistit na základě smlouvy se svozovou společností prostřednictvím objednávky na přistavení velkoobjemového kontejneru.

5. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu a prašnosti během přepravy.

6.Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně tento únik odstranit.

 

ČÁST ČTVRTÁ

PLATBY

 

Čl. 10

Poplatek

Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálního odpadu se platí městu/obci poplatek. Výši poplatku, včetně způsobu jeho výběru, stanoví zvláštní obecně závazná vyhláška.8/

 

Čl.10

Poplatek za komunální odpad dle § 17a, odst. 1 zákona

 

1. Poplatníkem je každá fyzická osoba, žijící v obci, nebo vlastnící objekt k individuální rekreaci, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

2. Správcem poplatku je obec. Poplatek je příjmem obce.

3. Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.

 

Čl.10

Smlouva

 

……………………..

 

 

 

ČÁST PÁTÁ

KONTROLA A SANKCE

 

Čl. 11

Kontrola a sankce

 

1.Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním  odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů 9/10/.

2. Kontrolu a dozor nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky vykonávají pracovníci MěÚ/OÚ11/.Pracovníci MěÚ/OÚ jsou oprávněni při výkonu své kontrolní činnosti vstupovat v nezbytně nutném rozsahu na cizí pozemky, do cizích objektů, požadovat potřebné doklady, údaje, písemná a ústní  vysvětlení týkající se předmětu kontroly, odebírat vzorky a pořizovat   fotodokumentaci. Při výkonu kontrolní činnosti jsou povinni prokázat se průkazem, zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících předmět   obchodního a služebního tajemství, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti. Dále jsou povinni před vstupem do cizích objektů informovat uživatele, nebo provozovatele, respektovat provozní,bezpečnostní a jiné předpisy a pořizovat protokol o provedené kontrole.

 

ČÁST ŠESTÁ

 

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 

  1.Informace týkající se harmonogramu svozu všech složek komunálního odpadu a  mimořádných sběrů a svozů  vyhlašuje město/obec prostřednictvím  místního    tisku, informačních letáků a jinými prostředky, vždy v dostatečném    předstihu.

 

 

Čl. 13

Zrušovací ustanovení

 

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška č. xx/rrrr, o nakládání s domovním odpadem na území města /obce

 

Čl. 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ……………..

 

 

 

—————————-

1) § 3 odst.1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech,

2) § 4 písm.p) zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech,

3) Vyhláška ……/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů

4) § 17 odst.5 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech

5) § 17 odst.3 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech,

6) § 4 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech,

7) § 4, písm. r, zákona č.185/2001 Sb. o odpadech

8) Obecně závazná vyhláška č………../2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

9) zák.ČNR č. 200/1990 Sb. o přestupcích a zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platných zněních

10) § 66 odst. 1 a § 69 zákona č.185/2001 o odpadech

11) § 80 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obec……………….

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce ………..se na svém zasedání dne …..usnesením č. …usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Obec ……. touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).1)

                       

Čl. 2

Ohlašovací povinnost

 

(1)        Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do …. dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

 

(2)        V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

 

Čl. 3

Sazba poplatku

 

(1)        Sazba poplatku činí ….Kč a tvoří ji:

 

a)         částka …(až 250Kč)… za poplatníka a kalendářní rok, a

b)         částka …(až 250Kč)… stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 

(2)        Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze této obecně závazné vyhlášky.

 

Čl. 4

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný do ….. .

 

 

Čl. 5

Osvobození a úlevy

 

(1)        Od poplatku se osvobozují:    

 

a)         ……………………..,

b)         ……………………..

 

(2)        Úleva se poskytuje:

 

a)         …………………… ve výši                                                                         … Kč,

b)         …………………… ve výši                                                                         … Kč.

 

 

Čl. 6

Zrušující ustanovení

 

Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. …./200. … (uvede se přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky) … .

 

 

Čl. 7

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem ……………. .

 

 

            Podpis                                          Podpis

…………………… …………………………

            Jméno Příjmení                 Jméno Příjmení

místostarosta                      starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

____________________________

1)  § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. ……

 

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2

Obecně závazná vyhláška obce …………..o systému shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad

 

 

Zastupitelstvo obce ………. vydává dne ……… podle ustanovení § 17 odst. 2 a § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

(1) Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce …………… Tato vyhláška také  stanovuje výši a způsob výběru poplatku za komunální odpad. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt nebo  se na území obce zdržují.

 

(2) Pojmy používané v této vyhlášce se řídí zejména  § 3 a 4  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů  a  podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů:

Odpad – každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo u fyzických osob oprávněných k podnikání.

Shromažďování odpadů – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.

Oprávněná osoba – každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech nebo podle zvláštních předpisů

 

Čl. 2

Systém nakládání s komunálními odpady

 

(1)        Směsné komunální odpady mimo lokality vymezené v odstavci 2 se shromažďují do plastových nebo kovových nádob o objemech ………, …………, ………….  litrů. Sběr a odstranění odpadů z těchto nádob provádí pravidelně, minimálně však 1x týdne, oprávněná osoba určená obcí

.

(2)        Směsné komunální odpady v chatových osadách (v k.ú. …….  části obce……….., v k.ú. ………….. části obce ……….) se shromažďují do plastových pytlů o objemu ………….. a ……………….. litrů. Sběr plastových pytlů provádí obec, která je po shromáždění transportního množství předá oprávněné osobě k odstranění.

 

(3)        Minimální objemy nádob na shromažďování směsných komunálních odpadů a minimální frekvence jejich odvozu jsou pro jednotlivé nemovitosti stanoveny následovně:

 

a)         nemovitost užívaná k trvalému bydlení jednou až čtyřmi fyzickými osobami

–           objem nádoby: …………. nebo …………….. litrů

–           frekvence odvozu: 1x týdně

b)         nemovitost užívaná k trvalému bydlení více než čtyřmi fyzickými osobami

–           objem nádob: ……………. litrů na každou fyzickou osobu užívající nemovitost. Vypočtený objem nádob se zaokrouhluje vždy směrem nahoru na celé nádoby.

–           frekvence odvozu: 1x týdně

 

c)         nemovitost užívaná k individuální rekreaci bez ohledu na počet fyzických osob, které ji užívají

–           objem nádob:  plastových pytel o objemu …………. litrů

–           frekvence vývozu: 20x ročně

d)         nebo

–           objem nádob:  plastových pytel o objemu ……………. litrů

–           frekvence vývozu: 30x ročně

 

(4)        Velkoobjemné komunální odpady se shromažďují do velkoobjemových kontejnerů o objemu ……………… m3, které obec přistaví na předem označená místa minimálně 2x ročně. Sběr, přepravu a odstranění  odpadů zajistí oprávněná osoba určená obcí. Obec o termínu sběru velkoobjemových komunálních odpadů a o umístění sběrných kontejnerů informuje obyvatele vyvěšením oznámení na úřední desce.

 

(5)        Nebezpečné složky komunálních odpadů se shromažďují do speciální sběrny nebezpečných odpadů, kterou obec přistaví na předem označená místa minimálně 2x ročně. Sběr, přepravu a odstranění odpadů zajistí oprávněná osoba určená obcí. Obec o termínu sběru nebezpečných složek  komunálních odpadů a o umístění sběrných kontejnerů informuje obyvatele vyvěšením oznámení na úřední desce.

 

(6)        Využitelné složky komunálních odpadů se shromažďují do barevně odlišených odpadových nádob  (modrá – papír, zelené – sklo, žlutá – plasty), které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci. Sběr a využití odpadů z těchto nádob provádí pravidelně, minimálně však 1x týdne u papíru a plastů a 1x měsíčně u skla, oprávněná osoba určená obcí. Je zakázáno vhazovat do odpadových nádob jiné než využitelné složky komunálních odpadů.

 

Čl. 3

Správce poplatku

 

(1) Obec stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území. Poplatek je příjmem obce. Poplatek je využíván výhradně na financování systému nakládání s komunálním odpadem.

 

(2) Správu poplatku vykonává obec ………….. (dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

Čl. 4

Poplatník a plátce poplatku

 

(1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti na území obce ………….. vzniká komunální odpad.

 

(2) Plátce poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Plátce poplatku rozúčtuje poplatek na jednotlivé poplatníky užívající nemovitost. Plátce poplatku je povinen pod vlastní majetkovou odpovědností vybrat poplatek od poplatníků a odvést ho včas a ve správné výši správci poplatku.

 

Čl. 5

Sazba poplatku

 

(1) Sazba poplatku pro kalendářní rok se stanovuje podle předpokládaných oprávněných nákladů obce v kalendářním roce vynaložených na systém nakládání s komunálními odpady.

 

(2) Poplatek se rozpočítává na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k shromažďování  komunálních odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti.

 

(3) Výše poplatku pro kalendářní rok je stanovena přílohou k této vyhlášce. Přílohu schvaluje zastupitelstvo obce nejpozději do …………….. kalendářního roku.

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 

(1) Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které užívají nemovitost zcela samostatně a pobírají starobní nebo invalidní důchod.

 

(2) Poplatek se snižuje na polovinu pokud nemovitost užívají samostatně pouze dvě fyzické osoby, které obě pobírají starobní nebo invalidní důchod.

 

(3) Nárok na osvobození nebo na snížení poplatku se prokazuje čestným prohlášením o tom, že fyzická osoba či dvojice fyzických osob užívá nemovitost samostatně a dokladem o vyměření starobního nebo invalidního důchodu.

 

(4) Vznik nároku na osvobození nebo snížení poplatku je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu s uvedením adresy předmětné nemovitosti a připojením dokladů dle odstavce 3 ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození nebo ode dne kdy se tato vyhláška stala účinnou. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození.

 

Čl. 7

Splatnost

 

(1) Poplatek je splatný správci poplatku jednorázově nejpozději do 28.2. kalendářního roku. Poplatek je splatný bez výzvy správce poplatku plátcem poplatku.

 

(2) Termín splatnosti  poplatku pro poplatníka určuje plátce poplatku tak, aby sám mohl odvést poplatek správci poplatku v termínu určeném v odstavci 1.

 

(3) Poplatek je splatný:

a) v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách,

b) složenkou zaslanou plátci poplatku správcem poplatku,

c) převodem z bankovního účtu plátce poplatku na účet správce poplatku s uvedením variabilního symbolu ve tvaru ………………..

 

Čl. 8

Ohlašovací povinnost

 

(1) Ohlašovací a registrační povinnost je  vyžadována dle § 33 odst. 15 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

 

(2) Plátce poplatku je povinen na vyžádání správce poplatku oznámit počet, jména, adresu trvalého bydliště, zaměstnavatele a věk fyzických osob užívajících nemovitost.

 

(3) Plátce poplatku  je povinen ohlásit správci poplatku změnu vlastnictví nemovitosti a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 

Čl. 9

Vymáhání poplatku

 

(1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Za včas nezaplacený poplatek vyměří správce poplatku penále dle § 63 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů. Penále činí 0,1% z nezaplacené částky za každý den prodlení. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 

(2) Dlužný poplatek lze vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková  povinnost vznikla.

 

(3) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy (např. ohlašovací povinnost) , může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

 

(4) Vymáhání nedoplatku daně provádí správce poplatku v souladu s § 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků daňovou exekucí. O provedení exekuce může správce daně požádat též soud nebo soudního exekutora. Daňová exekuce se provádí vydáním exekučního příkazu zejména formou prodeje movitého či nemovitého majetku, přikázání pohledávky na účtech vedených u bank nebo srážkami ze mzdy či z jiných příjmů.

 

(5) Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Čl. 10

 

Správce poplatku, může na základě žádosti poplatníka v odůvodněných případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

 

 

Čl. 11

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce ………….. č………………….  o poplatku za komunální odpad, vydaná zastupitelstvem obce ………….. dne ……………..

 

Čl. 12

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne …………

 

 

 

 

 

starosta                                    místostarosta                                                   místostarosta

 

 

 

vyvěšeno:                                                                                       sejmuto:

 

 

 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce ………….. č. … o poplatku za komunální odpad,

kterou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro rok ……………………………

 

 

Poplatek za komunální odpad se pro kalendářní rok ……………….. stanovuje následovně:

 

Druh a objem sběrné nádoby                 Výše poplatku za jednu nádobu

Nádoba …………. nebo ………. litrů                                …….. Kč

Nádoba …………. litrů                                                   …….. Kč

Nádoba …………. litrů                                                   …….. Kč

Pytel ……. litrů …… kusů                                                          …….. Kč

Pytel …………. litrů …………. kusů                                             …….. Kč

 

Poplatek se vypočítá tak, že minimální počet nádob dle článku 2 odstavce 3 vyhlášky se vynásobí výší poplatku za jednu nádobu.

 

 

V …….. dne ………….

 

 

 

starosta                                    místostarosta                                                   místostarosta