Archiv rubriky: Správní řád

Obecný vzor rozhodnutí v 1. stupni

Obecný vzor rozhodnutí v 1. stupni

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

Vyřizuje:

 

 

R O Z H O D N U T Í

 

 

Městský úřad ……………………….., odbor……………. jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § ….. zákona č. ……………(uvede se přesné ustanovení a zvláštní zákon, dle kterého je správní orgán příslušný k rozhodování v dané věci) a ustanovení § 10 a § 11 odst. ………(doplní se příslušný odstavec a písmeno určující místní příslušnost) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

povoluje / nepovoluje

(uvede se dle konkrétní situace, např. zamítá…., vyhovuje….., ukládá…… apod.)

 

dle ustanovení § …… zákona …………. (doplní se přesné ustanovení zvláštního zákona, dle kterého správní orgán v dané věci rozhoduje) na základě žádosti pana (paní) ………………….., nar. ……….., trvale bytem ……….. (společnosti …………….. se sídlem ……………, IČ …………, jedná-li se o právnickou osobu) ze dne ………….

 

……………………………….

(uvede se – v daném případě, co správní orgán povoluje či nepovoluje).

 

 

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.):

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

(dle ustanovení § 68 odst. 2 správního řádu se ve výrokové části rozhodnutí uvádí též účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

 – u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu; u právnické osoby její název a sídlo)

 

O d ů v o d n ě ní  :

(V odůvodnění rozhodnutí shrne správní orgán dosavadní průběh správního řízení a dále uvede ve smyslu § 68 odst. 3 správního řádu důvody výroku, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.

Jestli správní orgán v plném rozsahu vyhoví všem účastníkům řízení, není odůvodnění dle ustanovení § 68 odst. 4 třeba.)

 

P o u č e n í :

V souladu s ustanovením § 81 anásl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, může účastník proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ke Krajskému úřadu ………………kraje,  prostřednictvím Městského úřadu …………………………, odboru ………….. ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává v počtu …………….. stejnopisů (uvede se potřebný počet stejnopisů, tak aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis). Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

(Pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v poučení uvedena – § 68 odst. 6 správního řádu.)

 

 

V ………………………… dne ………………………

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 

Rozdělovník:

účastníci řízení …………………..

atd.

(seznam účastníků řízení a dalších osob či organizací, kterým se rozhodnutí doručuje)

Usnesení o pověření jiného věcně příslušného podřízeného správního orgánu k projednání a rozhodnutí věci

Usnesení o pověření jiného věcně příslušného podřízeného správního orgánu k projednání a rozhodnutí věci

 

KRAJSKÝ ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

 

Usnesení

 

 

Krajský úřad ……………………. kraje, odbor……………. jako příslušný nadřízený správní orgán podle ustanovení § ….. zákona č. …………….. rozhodl takto:

 

Podle ustanovení § 131 odst. 2 písm. ……….) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Krajský úřad ………………………. kraje, odbor …………… na základě podnětu ……………… úřadu ……………. ze dne …….. / na žádost účastníka řízení pana/ paní …………………… nar. ………………, trvale bytem ……………………… ze dne

 

p o v ě ř u j e

 

k projednání a rozhodnutí věci ………………..… jiný věcně příslušný podřízený správní orgán, a to Obecní / Městský úřad v …………………….. 

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení je nezbytné řádně objasnit důvod, proč nadřízený správní orgán pověřuje projednáním a rozhodnutím věci jiný věcně příslušný podřízený správní orgán ve svém správním obvodu. Uvede se, zda se rozhoduje na základě podnětu správního orgánu nebo na žádost účastníka řízení. Je rovněž nezbytné řádně konkretizovat danou věc, kterou pověřuje krajský úřad jiný správní orgán.)

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu ……….…, a to podáním učiněným u Krajského úřadu ………………………… kraje, odboru……….. Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek.

 

 

V ………………………. dne …………………………………

 

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

____________________________________________

–           toto usnesení se oznamuje dle § 131 odst. 7 (veřejnou vyhláškou a účastníci řízení se o něm vhodným způsobem vyrozumí, event. i tomu, kdo podal podnět

–           všem správním orgánům, kterých se dotýká

Usnesení o postoupení věci

Usnesení o postoupení věci

 

KRAJSKÝ ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

 

Usnesení

 

Krajský úřad ……………………… kraje, odbor……………. jako příslušný správní orgán podle ustanovení § ….. zákona č. …………….. rozhodl takto:

 

Podle ustanovení § 131 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Krajský úřad ………………………….. kraje, odbor ………………….

 

p o s t u p u j e

 

z důvodu vhodnosti věc ……………………  ………………… úřadu ……………v …………

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

Před postoupením věci je nezbytné si vyžádat souhlas správního orgánu, kterému má být věc postoupena. Předchozí souhlas není třeba v případech, kdy má žadatel v územním obvodu správního orgánu, jemuž má být věc postoupena, místo trvalého pobytu nebo sídlo, popřípadě se v tomto územním obvodu zdržuje. V řízení o žádosti se tohoto ustanovení použije jen na požádání nebo se souhlasem žadatele.

 

(V odůvodnění usnesení je nezbytné řádně vymezit důvody, pro které se věc postupuje jinému správnímu orgánu. Je dále nezbytné konkretizovat postupovanou věc.)

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu ……….…, a to podáním učiněným u Krajského úřadu ……………………….. kraje, odboru……….. Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek.

 

 

V ………………………… dne …………………………………

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

–           toto usnesení se oznamuje dle § 131 odst. 7 (veřejnou vyhláškou a účastníci řízení se o něm vhodným způsobem vyrozumí, event. i tomu, kdo podal podnět

–           všem správním orgánům, kterých se dotýká

Usnesení o spojení různých řízení

Usnesení o spojení různých řízení

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

Městský úřad ……………………., odbor ……….. .. příslušný správní orgán dle ustanovení § ……… zákona č. …………….. na základě žádosti účastníka řízení pana/paní …………., nar. ……………, trvale bytem ze dne …………./ z moci úřední

 

s p o j u j e

 

řízení ve věci …………………………a řízení ve věci …………… , která ……………….… (se týkají stejného předmětu řízení / jinak spolu věcně souvisí / týkají se stejných účastníků)

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

 

Ve společném řízení se zakládá jeden spis.

 

(V odůvodnění usnesení se uvede důvod a slnění podmínek ve smyslu § 140 odst. 1 pro spojení různých řízení. Je nezbytné řádně specifikovat řízení, která se spojují.)

 

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.

 

 

V ……………………… dne ……………………….

 

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

–           otázka, kdo je účastníkem, se pro účely uplatnění § 27 odst. 1 ve společném řízení posuzuje tak, jako kdyby řízení probíhala samostatně

–           toto usnesení se pouze poznamenává do spisu

–           účastníci se o něm vhodným způsobem vyrozumí

Usnesení o vyloučení řízení o jednotlivých otázkách ze společného řízení

Usnesení o vyloučení řízení o jednotlivých otázkách ze společného řízení

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

Městský úřad ………………………., odbor ……….. .. příslušný správní orgán dle ustanovení § ……… zákona č. ……………..

 

v y l u č u j e

 

z důvodu urychlení řízení /z jiného důležitého důvodu dle ustanovení § 140 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ze společného řízení ve věci …………………… řízení o jednotlivých otázkách ……………………………. a rozhodne o nich samostatně.

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

 

Ve společném řízení se zakládá jeden spis. Dojde-li k vyloučení některých otázek ze společného řízení, zařadí se do spisu kopie všech částí spisu vedeného ve společném řízení, pokud se týkají otázky, o níž se řízení vede.

 

(V odůvodnění usnesení se uvede důvod ve smyslu § 140 odst. 3, proč dochází k vyloučení řízení o jednotlivých otázkách ze společného řízení. Je nezbytné řádně specifikovat společné řízení i řízení o jednotlivých otázkách.)

 

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.

 

 

V ………………………… dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

____________________________________________

–           otázka, kdo je účastníkem, se pro účely uplatnění § 27 odst. 1 ve společném řízení posuzuje tak, jako kdyby řízení probíhala samostatně

–           toto usnesení se pouze poznamenává do spisu

–           účastníci se o něm vhodným způsobem vyrozumí

Usnesení o přerušení řízení o ostatních žádostech v řízení s předstihem žádosti

Usnesení o přerušení řízení o ostatních žádostech v řízení s předstihem žádosti

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

Městský úřad ………………………….., odbor ……….. .. příslušný správní orgán dle ustanovení § ……… zákona č. ……………..

 

p ř e r u š u j e

 

dle ustanovení § 145 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, řízení o ostatních žádostech …………………….. (vymezit všechny ostatní žádosti) v řízení s předstihem žádosti ve věci ……………………… , a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti / žádostech s nejlepším pořadím ………………………… .

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení se přesně specifikuje, že jde v daném případě o  řízení s předstihem žádosti a přesně se vymezí i ostatní žádosti, o nichž se přerušuje řízení.)      

 

 

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………. kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu ……… Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

 

V ………………………….. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

_________________________________________________________

–           usnesení se oznamuje žadatelům

Usnesení o zastavení řízení o ostatních žádostech v řízení s předstihem žádosti

Usnesení o zastavení řízení o ostatních žádostech v řízení s předstihem žádosti

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

Městský úřad ………………………….., odbor ……….. .. příslušný správní orgán dle ustanovení § ……… zákona č. ……………..

 

 

z a s t a v u j e

 

 

dle ustanovení § 145 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v řízení s předstihem žádosti ve věci ……………………… řízení o ostatních žádostech …………………….. (vymezit všechny ostatní žádosti) .

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

 

(V odůvodnění usnesení se přesně specifikuje, že jde v daném případě o  řízení s předstihem žádosti a přesně se vymezí i ostatní žádosti. Dále se uvede důvod zastavení řízení ve smyslu § 145 odst. 2.)   

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………. kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu ……… Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

V ………………………….. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

_______________________________________

–           usnesení se oznamuje žadatelům

–           usnesení lze samostatně přezkoumat v přezkumném řízení

Usnesení o předložení listiny (o uložení ediční povinnosti)

Usnesení o předložení listiny (o uložení ediční povinnosti)

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Městský úřad ……………. rozhodl takto:

 

Podle § 53 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),  se ukládá …………………, nar. ……….., bytem ……………, povinnost předložit Městskému úřadu …………….. listinu ……………………, a to do lhůty …………….

 

 

Odůvodnění:

 

            Správní orgán může usnesením uložit tomu, kdo má listinu potřebnou k provedení důkazu ke zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, aby ji předložil. Shora jmenovaný má v držení listinu …………., která je nezbytná k provedení důkazu                           o ………………… Tuto listinu jmenovaný předloží do lhůty …………. (Odůvodnit, proč je nezbytné provést důkaz výše uvedenou listinou, která by měla přispět ke zjištění  stavu věci,              o němž nejsou důvodné pochybnosti.)

 

 

Poučení o opravném prostředku:

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

                                                                                    

                                                      

 

 

                                                       (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední  osoby)

          

                                                                               (otisk úředního razítka)

 

                                                                           

– toto usnesení se oznamuje pouze osobě, které je povinnost ukládána

Usnesení o exekučním příkazu

Usnesení o exekučním příkazu

 

OBECNÍ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

 

Usnesení

 

Exekuční příkaz

 

Obecní úřad                , jako věcně a místně příslušný exekuční  správní orgán podle  § 107 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád), rozhodl   podle § 111 správního řádu  takto:

 

na základě rozhodnutí ze dne ______, č.j. __________, kterým bylo povinnému panu___________uloženo______, se vydává  exekuční   příkaz za účelem splnění nepeněžité povinnosti spočívající v ______________.

Exekuce bude provedena __________ (způsob exekuce)

Exekucí budou postiženy věci a práva ___________

 

Odůvodnění:

(Výrok rozhodnutí musí obsahovat obligatorní náležitosti stanovené § 111 odst. 1 správního řádu.)

(V odůvodnění rozhodnutí se přesně vymezí nepeněžitá povinnost, kterou je povinný povinen splnit, vymezí se exekuční titul, tj. rozhodnutí, kterým byla tato povinnost stanovena, avšak nebyla v určené lhůtě splněna, a na základě kterého se exekuční příkaz vydává a specifikuje se způsob, jakým bude exekuce provedena a věci a práva, které mají být exekucí postiženy.)

 

Poučení o odvolání:

 

Proti tomuto usnesení se nelze dle §  111 odst. 3 správního řádu odvolat . Proti exekučnímu příkazu lze podat dle ustanovení § 117 správního řádu námitky.

 

 

 

otisk úředního razítka

( oprávněná úřední osoba -jméno, příjmení, funkce, podpis)

Usnesení o odložení či přerušení exekuce

Usnesení o odložení či přerušení exekuce

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Městský úřad, odbor ………  .. jako příslušný exekuční správní orgán podle ustanovení § 107 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve věci …………………. , rozhodl takto:

 

Podle ustanovení § 113 odst. 1 správního řádu, se na základě …………….. (žádosti povinného pana/paní …….., nar. ….., trvale bytem …………. ze dne …… o posečkání splnění povinnosti / z vlastního podnětu …… / ustanovení § 122 odst. 2 správního řádu………………)

 

odkládá / přerušuje

 

z důvodu………………………… provedení exekuce ……………. (způsob exekuce) nařízené exekučním příkazem ze dne……… č.j. …………….. proti povinnému panu/ paní …………., nar. ………….., trvale bytem …………

 

Po pominutí důvodů, které vedly k odložení / přerušení exekuce, pokračuje exekuční správní orgán, nedojde-li k zastavení exekuce, v exekuci.

 

O d ů v o d n ě n í :

 

 (V odůvodnění rozhodnutí se přesně vymezí, z jakých závažných důvodů správní orgán odkládá či přerušuje provedení exekuce. Uvede se, z jakého důvodu je usečení vydáváno, na žádost povinného, z vlastního podnětu …….. Je nezbytné ve výroku uvést  a v odůvodnění pak řádně vymezit způsob provedení exekuce a exekuční titul, tj. rozhodnutí, na základě, kterého se exekuce provádí.)

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se podle § 113 odst. 1 správního řádu nelze odvolat. 

 

V ……………………. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 

           

–           usnesení se oznamuje podle § 72 správního řádu

–           ve smyslu ustanovení § 117 lze podat proti exekučnímu příkazu námitky