Archiv štítku: Občanský zákoník

Dohoda o skončení nájmu bytu

Dohoda o skončení nájmu bytu

 

Dne ………………………

 

pronajímatel ………………………………

 

a nájemce ………………………………..

 

tuto

 

dohodu o skončení nájmu bytu:

 

I.

Nájemní smlouvou ze dne……………………. pronajal ………………….. byt ………….. s příslušenstvím v………………………………… na dobu neurčitou.

 

II.

Nájem shora uvedeného bytu zaniká dnem …………………………………..

 

III.

Pronajímatel potvrzuje převzetí bytu bez závad.

 

IV.

Účastníci dohody prohlašují, že v souvislosti s nájmem uvedeného bytu jsou k dnešnímu dni zcela vyrovnáni a nemají vůči sobě žádné pohledávky.

 

V.

Účastníci dohodu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

 

 

V ……………………………..

 

……………………………….                ………………………….

Výpověď nájmu bytu nájemcem

Výpověď nájmu bytu nájemcem

Komu………………………….
…………………………………

Věc: Výpověď nájmu bytu v …………………………………….

Na základě nájemní smlouvy ze dne …………………………….. mám na dobu neurčitou pronajatý byt X + 1 s příslušenstvím v……………………………………
Nájem uvedeného bytu tímto vypovídám v tříměsíční lhůtě, která počne běžet dnem …………………….. Nájem tak skončí k …………………………

V ………………………

……………………………

Závěť (více dědiců)

Závěť

Já podepsaný ……………………., rodné číslo ……………………….., bytem v ……………………………………, pořizuji pro případ své smrti a po zralé úvaze tuto závěť:
Dědicem svého majetku ustanovuji svého synovce ……………………………, rodné číslo …………………………, bytem v …………………………. a neteř ………………………….., rodné číslo …………………………, bytem v ………………………….. Každému z uvedených dědiců odkazuji jednu povinu svého majetku.

V …………………………. dne ………………………………………………

……………………………………………..(podpis)

Závěť (více dědiců)

Závěť

Já podepsaný ……………………., rodné číslo ……………………….., bytem v ……………………………………, pořizuji pro případ své smrti a po zralé úvaze tuto závěť:
Dědicem své sbírky známek sestávající z ……………………… ustanovuji svého synovce ……………………………, rodné číslo …………………………, bytem v …………………………. Dědicem veškerého ostatního majetku svého synovce ………………………….., rodné číslo …………………………, bytem v …………………………..

V …………………………. dne ………………………………………………

……………………………………………..(podpis)

Odvolání závěti

Odvolání závěti

Já podepsaný ……………………………, rodné číslo ………………………., bytem v ………………………………………., činím toto odvolání závěti:
Dne ………………………………. jsem pořídil závěť psanou vlastní rukou, v níž jsem ustanovil dědicem veškerého svého majetku mého bratra …………………………………, rodné číslo …………………………………………, bytem v D………………………………………. Závěť jsem uložil do úschovy u pana. ……………………….., notáře v ………………………, ………………………(datum)

Tuto svou závěť odvolávám.

V …………………………………

…………………………………………………

Listina o vydědění

Listina o vydědění

Já podepsaný ……………………., rodné číslo ………………………………….., bytem v ……………………………………., činím pro případ své smrti po zralé úvaze tuto listinu o vydědění:

Vyděďuji svého syna ……………………………., rodné číslo ……………………………….., bytem v …………………………………..

Jako důvod k vydědění uvádím:

Od smrti manželky v roce …………….mě výše uvedený syn ani jednou nenavštívil, neudržuje se mnou ani písemný nebo telefonický kontakt. Přestože jsem mu několikrát psal a žádal ho o návštěvu a pomoc a to jak s nákupy, tak návštěvou lékaře, ani jednou však na mé prosby nereagoval. Trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako syn projevovat měl a neposkytl mi pomoc v nemoci.
Rovněž jeho děti se nijak neozývají. Veškeré pokusy z mé strany o navázání styku se synem a jejho rodinou skončily neúspěšně.

Stanovuji, aby se důsledky vydědění vztahovaly i na všechny potomky mého výše uvedeného syna.

V ………………………….

……………………………..

Žaloba na uzavření povinnosti uzavřít smlouvu

Žaloba na uzavření povinnosti uzavřít smlouvu

 

Okresnímu soudu

v……………….

 

 

Žalobce ……………………………………………..

 

Žalovaný……………………………………………

 

 

 

Žaloba na uzavření povinnosti uzavřít smlouvu

 

Přílohy:

kopie smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne …………………

kopie dopisu žalobce ze dne ………………….

kopie dopisu žalovaného ze dne ……………………

kupní smlouva

 

 

I

Smlouvou o uzavření kupní smlouvy ze dne ………..se žalovaný zavázal, že mi do ………………. prodá ………………. za kupní cenu …………………..

Důkaz:

kopie smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy

 

II

Vyzval jsem žalovaného, aby podepsal kupní smlouvu, kterou jsem mu zaslal, on to však bez jakýchkoliv důvodů odmítá.

Důkaz

kopie dopisu žalobce ze dne ………………….

kopie dopisu žalovaného ze dne ……………………

kupní smlouva

 

 

III

S ohledem na výše uvedené navrhuji toto vydání

 

rozsudku

 

Žalovaný je povinnen uzavřít se žalobcem kupní smlouvu, tak jak je obsaženo ve smouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji ………………… za kupní cenu ………………. a nahradit mu náklady řízení, do tří dnů od nabytí právní moci rozsudku.

 

V …………………..

 

…………………………………

Žaloba na ochranu osobnosti

Žaloba na ochranu osobnosti

 

Krajskému soudu

v ………………………………….

 

 

 

Žalobce:           ………………………………………………………..

 

Žalovaný:………………………………………………………

 

 

 

o ochranu osobnosti

 

I.

Žalovaný o mně prohlašuje, že udržuji známost s ……………………………. Naposledy tak učinil na firemním večírku dne …………………………. v ………………………

 

Důkaz:  výslech účastníků

výslech svědků …………………………………….

 

II.

Žalovaný uváděním tohoto nepravdivého údaje před mými spolupracovníky ohrožuje moji pověst a můj klidný rodinný život.

 

III.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

 

rozsudku:

 

Žalovaný je povinen zdržet se tvrzení o žalobci, že udržuje známost s ……………………….

Žalovaný je povinen odvolat své tvrzení o známosti žalobce s ………………………. a žalobci se omluvit, obojí dopisem doručeným žalobci do 30 dnů od právní moci rozsudku.

Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

 

V ………………………………..

 

 

……………………

Žaloba na zaplacení nálezného

Žaloba na zaplacení nálezného

 

Okresnímu soudu

v ……………………….

 

 

 

Žalobce:           ………………………………………………………………….

 

Žalovaný: ………………………………………………………………..

 

 

Žaloba o zaplacení nálezného ……………Kč s příslušenstvím

 

 

 

I.

Dne ……………………… roku  ……………..jsem našel v …………………………..  jehož obsahem bylo …………………….. Odevzdal jsem ji na obecnímu úřadu v ………………………….., odkud mi bylo sděleno, že ji vydali žalovanému, jenž ji ztratil.

Důkaz:  výslech účastníků

zpráva obecního úřadu v ……………………..

 

 

II.

Dne ………………………….. jsem napsal žalovanému, aby mi zaplatil 10 % z ceny nálezu, tedy ………………………………… Kč jako nálezné, on však nereagoval.

Důkaz:  opis dopisu ze dne ……………………………..

 

 

III.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

 

rozsudku:

 

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ………………………… Kč s úroky z prodlení, a to 3 % od …………………………… do zaplacení a nahradit mu náklady řízení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

 

 

 

V ……………………..

                       

 

………………………………………….

Žaloba o vrácení půjčených peněz

Žaloba o vrácení půjčených peněz

 

Okresnímu soudu

v …………………….

 

 

Žalobce: ……………………………………….

 

Žalovaný: ……………………………………

 

 

 

Žaloba o ……………………….. Kč s příslušenstvím

 

 

 

I.

Dne ………………… jsem předal žalovanému částku ……………………… Kč a on se zavázal vrátit mi ji do ………………………

Důkaz: 

smlouva o půjčce ze dne ………………..

 

II.

Přestože dohodnutá lhůta uplynula, žalovaný mi do dnešního dne uvedenou částku nezaplatil. Je tedy od …………………………….. v prodlení.

.

 

III.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

 

rozsudku:

 

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ………………………..Kč s 3% úroky z prodlení od ……………………………………… do zaplacení a nahradit mu náklady řízení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

 

V …………………………

 

…………………………….