Archiv štítku: Správní řád

Usnesení o zrušení vyjádření, osvědčení nebo sdělení pro rozpor s právními předpisy

Usnesení o zrušení vyjádření, osvědčení nebo sdělení pro rozpor s právními předpisy

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Městský úřad ………………………, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci ………………………… rozhodl takto:

 

 

Podle ustanovení § 156 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se vyjádření / osvědčení / sdělení Městského úřadu …………………….., odboru ………….. ze dne ……………, č.j. ………………….. ve věci ………………………..

 

z r u š u j e

 

pro rozpor s právními předpisy, a to s účinky ode dne, kdy bylo zrušované vyjádření / osvědčení vydáno / sdělení učiněno. (nestanoví-li zákon jinak – § 156 odst. 2)

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

            (V odůvodnění usnesení se uvede, o jaké vyjádření, osvědčení či sdělení se jedná. Je nezbytné uvést, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy a konstatovat, že se nejednalo o vadu, kterou lze opravit usnesením dle § 156 odst. 1 správního řádu.)

 

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………. kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu ……… Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

 

V ………………………….. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

–           usnesení se oznamuje podle ustanovení § 72 správního řádu

Usnesení o prohlášení vyjádření, osvědčení nebo sdělení anebo nicotné rozhodnutí za jiný úkony, jehož náležitosti splňuje

Usnesení o prohlášení vyjádření, osvědčení nebo sdělení anebo nicotné rozhodnutí za jiný úkony, jehož náležitosti splňuje

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Městský úřad ………………………, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci ………………………… rozhodl takto:

 

 

Podle ustanovení § 157 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Městský úřad ………………………….., odbor ……………

 

 

p r o h l a š u j e

 

 

vyjádření/osvědčení/sdělení/nicotné rozhodnutí  ze dne ……………., č.j. …………………… za úkon ……………………………….

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

            (V odůvodnění usnesení se uvede, že byly splněny podmínky ve smyslu ustanovení § 157 správního řádu, tj. prohlášením nebude způsobena újma žádné z dotčených osob. Vymezí se, o jaké vyjádření, osvědčení či sdělení nebo nicotné rozhodnutí se jedná. Dále se přesně a konkrétně vymezí úkon, za který bylo vyjádření ……. prohlášeno a uvede se, že má všechny náležitosti tohoto úkonu.)

 

 

P o u č e n í :

 

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………. kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu ……… Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

 

V ………………………….. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

–           usnesení se oznamuje podle ustanovení § 72 správního řádu

Usnesení o zastavení řízení z důvodu uzavření veřejnoprávní smlouvy

Usnesení o zastavení řízení z důvodu uzavření veřejnoprávní smlouvy

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

Městský úřad ………………………….., odbor ……….. .. příslušný správní orgán dle ustanovení § ……… zákona č. ……………..

 

 

z a s t a v u j e

 

 

dle ustanovení § 161 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, řízení ve věci ………………… z důvodu uzavření veřejnoprávní smlouvy dne……………. mezi ……………………..

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení se přesně vymezí, o jaké řízení, které se zatavuje se jedná. Specifikuje se řádně  veřejnoprávní smlouva, jejíž uzavření bylo důvodem pro zastavení řízení.)

 

P o u č e n í :

 

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………. kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu ……… Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

 

V ………………………….. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

–           usnesení se oznamuje podle ustanovení § 72 správního řádu

Usnesení o zahájení přezkumného řízení opatření obecné povahy

Usnesení o zahájení přezkumného řízení opatření obecné povahy

 

KRAJSKÝ  ÚŘAD  …………… KRAJE

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

Krajský úřad ……………………. kraje, odbor ……….. příslušný nadřízený správní orgán ve smyslu ustanovení § 95 odst. 1 zákona č.  500/2004 Sb., správní řád, rozhodl takto:

 

Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu

 

s e  z a h a j u j e

 

přezkumné řízení ve věci opatření obecné povahy Obecního / Městského úřadu ……….. v ……………….., ze dne………….. , č.j. ……………. ve věci………………….

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení je nezbytné specifikovat opatření obecné povahy, dále porušení právního předpisu, které bylo důvodem pro zahájení přezkumného řízení a uvést, že byla zachována lhůta podle § 174 odst. 2 správního řádu).

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu ……….…, a to podáním učiněným u Krajského úřadu …………………………….. kraje, odboru……….. Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek.

 

V …………………………dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

–           usnesení se oznamuje podle ustanovení § 72 správního řádu

Obecný vzor rozhodnutí v 1. stupni

Obecný vzor rozhodnutí v 1. stupni

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

Vyřizuje:

 

 

R O Z H O D N U T Í

 

 

Městský úřad ……………………….., odbor……………. jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § ….. zákona č. ……………(uvede se přesné ustanovení a zvláštní zákon, dle kterého je správní orgán příslušný k rozhodování v dané věci) a ustanovení § 10 a § 11 odst. ………(doplní se příslušný odstavec a písmeno určující místní příslušnost) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

povoluje / nepovoluje

(uvede se dle konkrétní situace, např. zamítá…., vyhovuje….., ukládá…… apod.)

 

dle ustanovení § …… zákona …………. (doplní se přesné ustanovení zvláštního zákona, dle kterého správní orgán v dané věci rozhoduje) na základě žádosti pana (paní) ………………….., nar. ……….., trvale bytem ……….. (společnosti …………….. se sídlem ……………, IČ …………, jedná-li se o právnickou osobu) ze dne ………….

 

……………………………….

(uvede se – v daném případě, co správní orgán povoluje či nepovoluje).

 

 

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.):

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

(dle ustanovení § 68 odst. 2 správního řádu se ve výrokové části rozhodnutí uvádí též účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

 – u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu; u právnické osoby její název a sídlo)

 

O d ů v o d n ě ní  :

(V odůvodnění rozhodnutí shrne správní orgán dosavadní průběh správního řízení a dále uvede ve smyslu § 68 odst. 3 správního řádu důvody výroku, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.

Jestli správní orgán v plném rozsahu vyhoví všem účastníkům řízení, není odůvodnění dle ustanovení § 68 odst. 4 třeba.)

 

P o u č e n í :

V souladu s ustanovením § 81 anásl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, může účastník proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ke Krajskému úřadu ………………kraje,  prostřednictvím Městského úřadu …………………………, odboru ………….. ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává v počtu …………….. stejnopisů (uvede se potřebný počet stejnopisů, tak aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis). Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

(Pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v poučení uvedena – § 68 odst. 6 správního řádu.)

 

 

V ………………………… dne ………………………

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 

Rozdělovník:

účastníci řízení …………………..

atd.

(seznam účastníků řízení a dalších osob či organizací, kterým se rozhodnutí doručuje)

Obecný vzor rozhodnutí o odvolání

Obecný vzor rozhodnutí o odvolání

 

KRAJSKÝ  ÚŘAD  …………… KRAJE

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

Vyřizuje:

 

R O Z H O D N U T Í

 

 

Krajský úřad ………………… kraje, odbor……………. jako věcně příslušný správní orgán dle ustanovení § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal na základě odvolání pana (paní) ………………….., nar. ……….., trvale bytem ……….. (společnosti …………….. se sídlem ……………, IČ …………, jedná-li se o právnickou osobu) ze dne …………. rozhodnutí Obecního/Městského úřadu ……………., odboru ………….., č.j. ……………., ze dne……………., kterým bylo ………………….(přesná specifikace rozhodnutí, které bylo napadeno odvoláním).

 

V odvolacím řízení rozhodl Krajský úřad ……………………….o kraje, odbor……………. podle ustanovení § 90 odst. …………… (doplnit příslušný odstavec a písmeno, dle kterého odvolací orgán v daném případě rozhoduje) zákona č. 500/2004 Sb.,  správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

t a k t o :

 

Rozhodnutí Obecního/Městského úřadu ……………., odboru ………….., č.j. ……………., ze dne……………. se ………………… (doplnit dle konkrétní situace a konkrétního ustanovení zákona, dle kterého se rozhoduje).

 

 

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.):

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

(dle ustanovení § 68 odst. 2 správního řádu se ve výrokové části rozhodnutí uvádí též účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

 – u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu; u právnické osoby její název a sídlo)

 

O d ů v o d n ě ní  :

(V odůvodnění rozhodnutí shrne odvolací orgán dosavadní průběh správního řízení a dále uvede ve smyslu § 68 odst. 3 správního řádu důvody výroku, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se odvolací orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů apod.

V případě zrušení napadeného rozhodnutí nebo jeho části a vrácení věci k novému projednání vysloví odvolací orgán v odůvodnění právní názor, který je pro správní orgán prvního stupně závazný.)

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze dle ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.

 

 

V ……………………………. dne ………………………

 

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 

Rozdělovník:

účastníci řízení ……………………

 

 

Obecní/Městský úřad ……………..

atd.

(seznam účastníků řízení a dalších osob či organizací, kterým se rozhodnutí doručuje)

Usnesení o zajištění důkazu

Usnesení o zajištění důkazu

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

Městský úřad ………………., odbor ……….. .. příslušný správní orgán dle ustanovení § …………. zákona č. ……………. a § 138 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodl z moci úřední / na základě žádosti pana/paní …………….., nar. ……………., trvale bytem ……………….. ze dne ………… takto:

 

Podle ustanovení § 138 odst. 1 správního řádu se před zahájením řízení ve věci …………………. zajišťuje důkaz ……………………

Zajištění důkazu bude provedeno dne …………… za účasti oprávněné úřední osoby …………..

(Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, mají ti, kdo by byli účastníky nebo jejich zástupci či zmocněnci právo být přítomni u zajištění důkazu a vyjádřit se k němu.)

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení správní orgán uvede, z jakého důvodu ve smyslu § 138 odst. 1 správního řádu se důkaz, který musí být ve výroku řádně specifikován, zajišťuje.

Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, vyrozumí správní orgán potencionální účastníky či jejich zástupce, že mají právo být přítomni u zajištění důkazu  a mají právo vyjádřit se k němu.

O zajištění důkazu se sepisuje protokol.)

 

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

V ………………………. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

–           toto usnesení se oznamuje osobám, jichž se přímo dotýká. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze usnesení oznámit i dodatečně s výjimkou oznámení osobám, které musí při provádění úkonu poskytnout osobní součinnost.

Usnesení o přerušení jiného již zahájeného správního řízení v řízení o výběru žádosti

Usnesení o přerušení jiného již zahájeného správního řízení v řízení o výběru žádosti

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

Městský úřad ………………………….., odbor ……….. .. příslušný správní orgán dle ustanovení § ……… zákona č. ……………..

 

 

p ř e r u š u j e

 

dle ustanovení § 146 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, řízení ve věci …………………zahájené dne ………………  z důvodu podání žádosti  ze dne …………… pana/paní…………….., nar. ……….., trvale bytem ……………………… ve věci, o které se má rozhodnout formou výběru.

 

Řízení o této věci bude zahájeno …………………….. (při vyrozumívání o zahájení řízení je nezbytné respektovat odst. 2 citovaného ustanovení)

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení se přesně specifikuje, že jde v daném případě o  řízení o výběru žádosti a přesně se vymezí důvody přerušení řízení ve smyslu § 146 odst. 3. Je nezbytné specifikovat řízení, jež je přerušeno podáním žádosti.)

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………. kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu ……… Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

 

V ………………………….. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

______________________________________

–           usnesení se oznamuje podle § 72 správního řádu

Usnesení o zastavení řízení o žádosti z důvodu nesložení záruky za splnění povinnosti

Usnesení o zastavení řízení o žádosti z důvodu nesložení záruky za splnění povinnosti

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

Městský úřad ………………………….., odbor ……….. .. příslušný správní orgán dle ustanovení § ……… zákona č. ……………..

 

 

z a s t a v u j e

 

dle ustanovení § 147 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, řízení o žádosti  pana/paní ………………, nar. ………, trvale bytem ……………… z důvodu nesložení záruky …………… (peněžité/ nepeněžité) za splnění povinnosti …………………………… v určené době.

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení se přesně vymezí, o jakou záruku se jedná a do jaké doby měla být složena, dále o jakou povinnost, která vznikne v důsledku využití oprávnění z rozhodnutí, se jedná a je nezbytné konkretizovat správní řízení o žádosti, které se zastavuje.)

 

 

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………. kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu ……… Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

 

V ………………………….. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

______________________________________

–           usnesení se oznamuje podle § 72 správního řádu

Usnesení o přerušení řízení v řízení o rozhodnutí podmíněném závazným stanoviskem

Usnesení o přerušení řízení v řízení o rozhodnutí podmíněném závazným stanoviskem

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

Městský úřad ………………………….., odbor ……….. .. příslušný správní orgán dle ustanovení § ……… zákona č. ……………..

 

 

p ř e r u š u j e

 

 

dle ustanovení § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, řízení ve věci …………………, z důvodu, že u správního orgánu ……………….. probíhá řízení, v němž má být vydáno závazné stanovisko.

 

Jakmile odpadne překážka, pro kterou bylo řízení přerušeno, pokračuje Krajský orgán Karlovarského kraje, odbor……………… v řízení.

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení se uvede, o jaké řízení se jedná, který správní orgán a v jaké věci vede řízení, v němž má být vydáno závazné stanovisko  rozhodné pro řízení ve věci. Tj.řádně se odůvodní přerušenířízení.)

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………. kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu ……… Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

 

V ………………………….. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

______________________________________

–           usnesení se oznamuje podle § 72 správního řádu