Usnesení o odmítnutí provedení dožádaného úkonu

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

 

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

 

U S N E S E N Í

 

 

 

Městský úřad ……………. (dožádaný správní orgán) rozhodl takto:

 

Podle § 13 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),  se odmítá provedení dožadovaného úkonu, tj. úkonu ………………(např. výslech svědka), o jehož provedení byl požádán usnesením (dožadujícího správního orgánu) ………….. ze dne …………, čj. ……….

 

 

Odůvodnění:

 

             (Objasnit důvod proč dožádaný správní orgán nemůže provést dožadovaný úkon, případně vyvrátit  argumentaci dožadujícího se správního orgánu týkající se provedení dožadovaného úkonu. Konkretizovat jeden z citovaných důvodů stanovených v § 13 odst. 4 správního řádu. Uvést, že se tak činí v souladu s výše uvedeným ustanovením správního řádu se souhlasem nadřízeného správního orgánu.)

 

 

 

Poučení o opravném prostředku:

 

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.

                                                                                    

                                                     

 

 

                                                       (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední  osoby)

          

                                                                               (otisk úředního razítka)

                                                                                           

 

 

 

 

 

–  toto usnesení se pouze poznamená do spisu

– toto usnesení lze vydat bez předchozího řízení za splnění podmínek uvedených v § 76 odst. 2 správního řádu