Usnesení o zajištění důkazu

Usnesení o zajištění důkazu

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

Městský úřad ………………., odbor ……….. .. příslušný správní orgán dle ustanovení § …………. zákona č. ……………. a § 138 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodl z moci úřední / na základě žádosti pana/paní …………….., nar. ……………., trvale bytem ……………….. ze dne ………… takto:

 

Podle ustanovení § 138 odst. 1 správního řádu se před zahájením řízení ve věci …………………. zajišťuje důkaz ……………………

Zajištění důkazu bude provedeno dne …………… za účasti oprávněné úřední osoby …………..

(Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, mají ti, kdo by byli účastníky nebo jejich zástupci či zmocněnci právo být přítomni u zajištění důkazu a vyjádřit se k němu.)

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení správní orgán uvede, z jakého důvodu ve smyslu § 138 odst. 1 správního řádu se důkaz, který musí být ve výroku řádně specifikován, zajišťuje.

Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, vyrozumí správní orgán potencionální účastníky či jejich zástupce, že mají právo být přítomni u zajištění důkazu  a mají právo vyjádřit se k němu.

O zajištění důkazu se sepisuje protokol.)

 

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

V ………………………. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

–           toto usnesení se oznamuje osobám, jichž se přímo dotýká. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze usnesení oznámit i dodatečně s výjimkou oznámení osobám, které musí při provádění úkonu poskytnout osobní součinnost.