Kupní smlouva na pozemek vzor

Kupní smlouva na pozemek

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) níže uvedeného dne, měsíce a roku.

I. Smluvní strany

Jméno a příjmení: …………………………………,
Bydliště: …………………………………,
RČ …………………………………,
Číslo OP: …………………………………,

dále jen „Prodávající“,

a

Jméno a příjmení: …………………………………,
Bydliště: …………………………………,
RČ …………………………………,
Číslo OP: …………………………………,

dále jen „Kupující“.

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je koupě a prodej pozemku parcelní č. …… /…… (druh pozemku ……………………….., o celkové výměře ……….. m2), zapsaného na listu vlastnictví číslo ……….. vedeném pro obec ……….., katastrální území ………..………..……….. u Katastrálního úřadu pro ……….. kraj, Katastrální pracoviště ………..………..………..

III. Kupní cena

Kupní cena převáděného pozemku byla dohodou smluvních stran stanovena na celkovou částku …………………. Kč.

Kupní cenu uhradí kupující nejpozději do …………………. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. …………………./……….. vedený u …………………. , pod variabilním symbolem ………………….

Pokud kupující nezaplatí prodávajícímu řádně a včas celou kupní cenu, bude toto jednání považováno za hrubé porušení této kupní smlouvy a prodávající má právo od této kupní smlouvy ihned odstoupit.

Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí zaplatí kupující, daň z nabytí nemovitých věcí zaplatí prodávající.

IV. Vlastnictví

Ke dni podpisu této smlouvy je prodávající dle svého prohlášení, nabývacích listin i výpisu z katastru nemovitostí výlučným vlastníkem nemovitých věcí uvedených v čl. II této smlouvy.

Prodávající touto smlouvou prodává nemovité věci popsané v článku II. této smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, ve stavu, jak je oběma smluvním stranám znám za níže dohodnutou kupní cenu, a to do vlastnictví kupujícího, který tuto nemovitou věc za kupní cenu od prodávajícího do svého výlučného vlastnictví kupuje a nabývá.

Prodávající prohlašuje, že je oprávněn předmět smlouvy prodat, a že převáděné nemovité věci nejsou zatíženy žádnými dluhy, zástavním právem, právy třetích osob či jinými omezeními. Kupující prohlašuje, že věcný i právní stav převáděných nemovitých věcí je mu znám.

V. Vklad do katastru nemovitostí

Podle této kupní smlouvy lze zapsat vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro …………………………… kraj, Katastrální pracoviště …………………………… (dále jen „Katastrální úřad“) na příslušném listu vlastnictví vedeném pro obec ……………………………, katastrální území ………………….

Vlastnické právo se všemi právy a povinnostmi přechází z prodávajícího na kupujícího dnem vkladu práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu.

VI. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve třech originálech, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom, třetí originál se připojí k návrhu na vklad vlastnického práva na Katastrální úřad.

Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky schválenými oběma smluvními Stranami.

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem.

V …………………………… dne ………………….

Prodávající: ………..………..………………….       Kupující: ……………………………………..

Pracovní smlouva vzor

Zákoník práce stanovuje, aby pracovní smlouva obsahovala minimálně tři následující náležitosti. Jsou jimi:

  • druh vykonávané práce,
  • místo výkonu práce a
  • den nástupu do práce.

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Zaměstnanec i zaměstnavatel musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy.

Pracovní smlouva

Zaměstnavatel:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

a

zaměstnanec:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

uzavírají dnešního dne dle zákona č. 626/2006 Sb., zákoník práce,

pracovní smlovu

I. část

Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat zaměstnání na pozici ……………………………………………

Pracovní smlouva je sjednána na dobu …………………………………………… (určitou / neurčitou). Den nástupu do práce je …………………………………………….

Místem výkonu je ……………………………………………

Zaměstnanec se dohodli na zkušební době v délce 3 měsíců.

II. část

Zaměstnanec má povinnost plnit veškeré úkoly přidělené zaměstnavatelem, které vyplývají a nepřesahují rámec sjednané pracovní pozice. Zaměstnanec je povinen svou práci vykonávat osobně. Zaměstnanec je povinen seznámit se s pracovním řádem, právními předpisy na pracovišti a dodržovat jimi předepsanou bezpečnost při práci.

III. část

Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli na hodinové mzdě ve výši ………….,- Kč. Mzda je splatná vždy k ………. dni následujícího měsíce. Mzda je vyplácena bezhotovostně bankovním převodem na účet zaměstnance.

IV. část

Zaměstnavatel má povinnost poskytnout zaměstnanci veškeré zákonem stanovené podmínky pro výkon práce.

Tato smlouva může být vypovězena písemnou dohodou obou stran. V případě jiného způsobu ukončení pracovního poměru strany jednají dle zákonem stanovených podmínek. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které jsou stvrzeny podpisem obou stran.

Ustanovení této smlouvy se řídí platnými zákonými předpisy, především zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní smlouva se vyhotovena ve dvou vyhotovení, z nichž jedno obdrží každá ze stran.

V …………………………… dne ……………………………………

……………………………………                                                  ……………………………………
zaměstnavatel                                                                              zaměstnanec

Dohoda o pracovní činnosti – vzor

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) upravuje pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dohodu o pracovní činnosti je možné uzavřít maximálně v rozsahu poloviny průměrné pracovní doby, tj. v průměru do 20 hodin týdně. Na rozdíl od dohody o provedení práce je u dohody o pracovní činnosti odváděno zdravotní a sociální pojištění již od výdělku 3.500 Kč měsíčně.

Dohoda o pracovní činnosti

(dle § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

Zaměstnavatel:

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

a

Zaměstnanec:

…………………………………….

r.č. ………………………………

bytem ……………………………..

uzavírají tuto dohodu o pracovní činnost podle ust. § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Článek I.

Na základě této dohody se zaměstnanec zavazuje vykonávat pro zaměstnavatele dále uvedené práce a zaměstnavatel se zavazuje zaplatit zaměstnanci za vykonanou práci odměnu.

Zaměstnanec bude pro zaměstnavatele vykonávat následující práce:

…………………………………………………………………………………………………………………

Rozsah pracovní doby se sjednává na (20) hodin týdně.

Tato dohoda se uzavírá na období od ………………….. do ………………………

Den nástupu do práce: …………………………………….

Místo výkonu práce: …………………………..

Článek II.

Za vykonanou práci se sjednává odměna ve výši …………… za hodinu.
Odměna za práci je vyplacena na podkladě výkazu odpracovaných hodin, který je zaměstnanec povinen vést a který odevzdá zaměstnavateli vždy měsíčně do ……………………
Odměna je splatná měsíčně. Odměna bude vyplacena dle počtu odpracovaných hodin v nejbližším výplatním termínu. Odměna bude vyplacena na účet zaměstnance č. …………………………………….

Článek III.

Zaměstnanec odpovídá za škodu ve stejném rozsahu jako zaměstnanec v pracovním poměru.

Zaměstnanec prohlašuje, že byl seznámen s právy a povinnostmi, které pro něj vyplývají z této dohody, a s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat. Zaměstnanec byl zároveň seznámen s vnitřními předpisy zaměstnavatele a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto předpisy se zaměstnanec zavazuje při své práci dodržovat.

Článek IV.

Ostatní práva a povinnost zaměstnavatele a zaměstnance se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce.

Tato dohoda je uzavřena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zaměstnanec a jeden zaměstnavatel.

V ……………….. dne ………………….

………………………………                                              ……………………………..

Zaměstnavatel                                                                         Zaměstnanec

Kupní smlouva na auto ke stažení

Kupní smlouva na auto ke stažení

Kupní smlouva na auto (nákup motorového vozidla) je zřejmě nejčastěji používanou kupní smlouvou vůbec. Níže najdete vzor kupní smlouvy na auto ke stažení. Před každou koupí nového vozu doporučujeme pečlivě zvážit všechny aspekty prodeje.

Kupní smlouva na auto – co by měla obsahovat?

Kupní smlouva na auto musí obsahovat indentifikaci kupujícího i prodávajícího a především co nejpřesnější popis kupované věci, v našem případě auta. Kupní smlouva se může řídit buď občanským zákoníkem nebo zákoníkem obchodním.

Kupní smlouva

uzavřená ve smyslu ust. § 409 anásl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Prodávající :

 

2. Kupující :

 

I.

Předmět koupě a cena

Předmětem koupě je osobní automobil značka/typ, SPZ

Výrobní číslo podvozku a karoserie…………………………

Výrobní číslo motoru………………………………………….

Počet najetých kilometrů……………………………………..

Výbava: autorádio ……………………v pořizovací ceně ………….., ze dne………….

Technická způsobilost výše uvedeného os. automobilu je uvedena v technickém průkazu vozidla a platí do …………. Osvědčenío o měření emisí má platnost do ………………..

Sjednaná kupní cena je ………………..,- Kč (slovy …………………………).

II.

Termín a způsob dodání

Předmět koupě, os. automobil uvedený v odst. I., byl prodávajícím dodán kupujícímu dne

…………………… Přepis předmětu koupě byl uskutečněn dne ……………………a tímto dnem se kupující stává vlastníkem předmětu koupě.

III.

Odpovědnost prodávajícího za vady

Obě strany společně konstatují, že dohodnutá kupní cena odpovídá stáří vozidla, míře jeho opotřebení a jeho současnému technickému stavu. Na případné skryté technické závady, které nebyly úmyslné a které nebylo možno při předání a převzetí vozidla zjistit, poskytuje prodávající kupujícímu záruku ………. dnů. Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé neopatrným nebo neodborným zacházením ze strany kupujícího, nebo případnou havárií vozidla.

IV.

Zaplacení kupní ceny

Kupující zaplatil kupní cenu dnem převzetí předmětu koupě dne……………. prodávajícímu.

V.

Ostatní ujednání

Pokud se účastníci v této smlouvě nedohodli jinak, řídí se jejich právní vztah ustanovením obchodního zákoníku o kupní smlouvě.

Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, každý účastník přejímá jeden výtisk.

 

V ……………………. dne …………….

 

……………………………………………..          ……………………………………………………..

prodávající                                                                  kupující

Kupní smlouva vzor

Kupní smlouvu uzavřená podle obchodního zákoníku.

Kupní smlouva

uzavřená ve smyslu ust. § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami

Prodávající:

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

Kupující:

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

Článek I. 

Předmět smlouvy

Prodávající touto smlouvou prodává 10 ks balení osobního počítače Bravo 123- PC Pentium 3,0 GHz, 256 SDRAM, HD Seagate 160 GB, LCD HP 1902, klávesnice, myš. Barevné provedení šedá věž. Katalog prodávajícího s podrobným vyobrazením a popisem tohoto PC pod registračním číslem 123456 je nedílnou součástí smlouvy.

Cena za 1 ks kompletního PC činí 30 000,-Kč. Celková kupní cena za zboží činí 300 000,-Kč (slovy tři sta tisíc korun českých).

Článek II.
Způsob placení kupní ceny

Kupní cena bude zaplacena bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 123456789/1234, a to do čtrnácti dnů od podpisu této smlouvy. Kupující je povinen identifikovat platbu variabilním symbolem, kterým je číslo této smlouvy uvedené v jejím záhlaví.

Článek III.
Dodání zboží

Prodávající předá kupujícímu zboží v uvedené jakosti a kvalitě.
Místem dodání zboží je sídlo prodávajícího uvedené v záhlaví této smlouvy.
Kupující si převezme zboží do pěti dnů od podpisu této smlouvy.
Kupující si při prohlídce prověřil odpovídajícím způsobem množství zboží a jeho jakost a bez výhrad jej přijímá, což potvrzuje svým podpisem.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu před podpisem přečetly, a dále že jsou seznámeny s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze písemnou formou a po vzájemné dohodě stran.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neřešená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a dalších platných právních předpisů.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V ……………………….. dne ………………………

Prodávající: …………………………………..

Kupující: …………………………………..

Plná moc

Plná moc

…………………………………

…………………………………

…………………………………
(dále jen „Zmocnitel“)

tímto zmocňuje

…………………………………

…………………………………

…………………………………

k vedení jednání s obchodním partnerem ………………………………… se sídlem v …………………………………, a v souvislosti s těmito jednáními k uzavírání veškerých dohod a smluv za Zmocnitele.

V ………………………………… dne …………………………………

Zmocnitel: …………………………………

Tuto plnou moc přijímám.

Zmocněnec: …………………………………

Nájemní smlouva zdarma ke stažení

Následující nájemní smlouva – vzor – je pro vás připravena zdarma ke stažení. Chcete-li pronajímat svou nemovitost nebo si naopak byt nebo dům pronajmout, měli byste svůj vztah s druhou stranou jednání stvrdit podepsanou nájemní smlouvou. Využít můžete například náš vzor nájemní smlouvy zdarma, který naleznete ke stažení (zkopírování) pod tímto textem.

Nájemní smlouva bytu

1. Účastníci smlouvy

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou :

Pronajímatel:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

Nájemce:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

se dohodly, že spolu uzavřou tuto smlouvu o nájmu a projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky

2. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je ………………… s příslušenstvím v přízemí domu č.p. …….., v ulici ………………………….. v …………………………….., dveře číslo ……. Příslušenství bytu : ……………………………..

……………………………..

……………………………..

3. Práva a povinnosti smluvních stran

I. Byt, který je předmětem podle této smlouvy pronajímá pronajímatel nájemci na dobu určitou od …………………………….. do …………………………….. Pronajímatel předá byt nájemci ve stavu vhodném k řádnému užívání. Nájemce se se stavem pronajímaného bytu seznámil a v tomto stavu jej přebírá.

II. Nájemce se zavazuje platit po dobu trvání nájmu částku ………….. Kč měsíčně, na účet nájemce č. ……….. ………….., a to vždy ke ……………. dni měsíce, předcházejícímu měsíci za který se nájem platí.

III. Nájemce se zavazuje užívat byt řádně. Kromě nájemce bude byt užívat ještě …………………..

IV. Měsíční zálohy cen za plnění spojená s užíváním bytu jsou splatné spolu s nájemným a představují částku …………. Kč měsíčně. Skutečná výše cen a celkových záloh za jednotlivá plnění bude zúčtována pronajímatelem vždy za kalendářní rok zpětně, nejpozději však do …………………….. následujícího kalendářního roku.

4. Závěrečná ustanovení

I. Účinky této smlouvy nastanou okamžikem podpisu.

II. Tato smlouva je vyhotovena ve …. vyhotoveních.

III. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

V ……………………………..

Pronajímatel: ……………………………..        Nájemce: ……………………………..

Evidenční list důchodového pojištění – formulář

Důchodová kalkulačka

Co je to ELDP?

Co je to evidenční list důchodového pojištění, zkráceně ELDP? Na tomto listě informuje zaměstnavatel Českou správu sociálního zabezpečení o hrubém výdělku zaměstnance za kalendářní rok. Evidenční listy slouží jako podklad pro výpočet důchodu.

Evidenční list důchodového pojištění – do kdy odevzdat?

ELDP se odevzdává za všechny zaměstnance. Na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení je zaměstnavatel povinen dodat evidenční list do 8 dnů.

Evidenční list důchodového pojištění – dostanu kopii?

Ano, zaměstnavatel vyhotoví evidenční list ve třech provedeních. Jedno odevzdá příslušné OSSZ, jedno si nechá a jedno předá zaměstnanci. Zaměstnanec ELDP podepisuje a stvrzuje tak správnost údajů. Pokud s údaji na evidenčním listu nesouhlasíte, obraťte se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení.

Upozornění: K vytištění evidenčního listu důchodového pojištění typu 09 je třeba program 602XML Form Filler.

Evidenční list důchodového pojištění ELDP ke stažení (typ 09)

ELDP platný v letech 2004 – 2008 (.pdf)

Motivační dopis k žádosti o místo – vzor

Jak napsat motivační dopis?

Motivační dopis je jednou z několika možností, jak zaujnout zaměstnavatele při žádosti o zaměstnání. V motivačním dopise byste měli uvést, o jakou pozici se ucházíte a z jakého důvodu by si zaměstnavatel měl vybrat právě vás. Přílohou motivačního dopisu je strukturovaný životopis.

Vzor motivačního dopisu k žádosti o místo

Níže můžete vidět vzor motivačního dopisu, který je vám k dipozici.

Jan Novák

Pražská 25

110 00 Praha

 

Visual s.r.o.

Národní nám. 256/53

110 00 Praha

 

V Praze dne 8. srpna 2008

Žádost o přijetí do zaměstnání

 

Vážená paní Novotná,

obracím se na Vás se žádostí o volné pracovní místo ve Vaší firmě.

Jsem absolvent Vyšší odborné školy Liberec, kterou jsem dokončil v červnu 1994. Jsem také absolventem Střední průmyslové školy Beroun, kterou jsem zakončil maturitní zkouškou v červnu 1991.

Spolu s tímto dopisem Vám zasílám také strukturovaný životopis.

Věřím, že moje odborné znalosti budou vyhovovat požadavkům Vaší firmy, a že se již brzy budu moci seznámit s podrobnější náplní práce nabízené pracovní pozice.

S pozdravem

Jan Novák

 

Přílohy:

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis – vzor ke stažení

Vzor strukturovaného životopisu je důležitý při hledání nového zaměstnání.

Strukturovaný životopis – jak nám může pomoci?

Pomocí strukturovaného životopisu se svému potencionálnímu zaměstnavateli ve stručnosti představujete. Nezaměstnanost je v dnešní době velký problém a správně formulovaný životopis vám může pomoci přihledání nového zaměstnání.

Jak napsat strukturovaný životopis?

Můžete použít náš vzor. Neváhejte použít níže uvedený strukturovaný životop. Nezapomeňte, strukturovaný životopis má být jednoduchý a má potenciálnímu zaměstnavateli poskytnout základní informace o žadateli o zaměstnání.

Strukturovaný životopis – vzor ke stažení

Strukturovaný životopis – Jan Novák

Osobní údaje:

Jan Novák

Pražská 25

110 00 Praha

nar. 8. 11. 1972 v Berouně
Vzdělání:

1987 – 1991 SPŠ Beroun, maturita

1991 – 1994 VOŠ Liberec, absolutorium
Zaměstnání:

1994 – 1999 Novák a syn, s. r. o., Beroun, účetní

1999 – 2007 Česká obchodní, a. s., Praha, manažer
Jazykové znalosti:

německý jazyk – velmi dobře,

anglický jazyk – základní znalost,
Odborné znalosti:

výborná znalost práce na počítači – Word, Excel, PowerPoint, Explorer,

tvorba webových prezentací (HTML, CSS),

dobrá znalost účetnictví,

velmi dobrý všeobecný a ekonomický přehled,
Ostatní:

spolehlivý, samostatný, komunikativní, flexibilní

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce (DPP) upravuje vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dohoda o provedení práce může být uzavřena maximálně na 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Velkou výhodou u DPP je, že při měsíčním výdělku do 10.000 Kč není z této dohody odváděno zdravotní a sociální pojištění. Z dohody se odvede pouze případná daň a čistá mzda je tedy vyšší, než v případě běžného pracovního poměru na pracovní smlouvu nebo dohody o pracovní činnosti. Zdravotní a sociální pojištění poté nemusí dovádět ani zaměstnavatel, čímž se mu výrazně snižují náklady na práce. Je však třeba počítat s tím, že zdravotní pojištění ani sociální pojištění není u DPP odváděno a zaměstnanec by měl být pojištěn z jiného důvodu.

Dohoda o provedení práce

Firma………..
se sídlem
IČ:
zastoupen:
tel., fax:

a

Pan(í)………………………………………
titul, …………………………………………………………Místo narození (pouze cizinci)………………..
trvale bytem ……………………………… PSČ ………………………….
RČ ……………………….. státní občan ………………………………. číslo OP(Pas)

zaměstnán/a/ u
dále jen zaměstnanec

uzavírají podle § 74 a následujících ustanovení zákoníku práce tuto

dohodu o provedení práce

1/ Zaměstnanec se zavazuje, že ve dnech od ……………………… do …………………….

provede práci ………………………………

v rozsahu hodin…………………………………

2/ Místo výkonu práce (vždy vyplnit u cizích státních příslušníků) ……………………………………………….…………………………………………………………………….

3/ Práci provede osobně

Vykonanou práci za zaměstnavatele převezme ……………………………………………….

4/ Za řádně provedenou práci odpovídající sjednaným podmínkám vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci odměnu ve výši ……………………… Kč. Odměna je splatná po dokončení a odevzdání práce.(bude splatná po vykonání práce v nejbližším výplatním termínu zaměstnavatele.)

5/ Na základě této dohody seznámil zaměstnavatel zaměstnance s právními předpisy vztahujícími se k vykonávané práci a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel je povinen vytvořit pracovní podmínky zajišťující řádný a bezpečný výkon práce a poskytnout sjednanou odměnu. Zaměstnanec je povinen vykonávat sjednanou práci svědomitě, podle svých sil a schopností a dodržovat podmínky sjednané touto dohodou v souladu s předpisy vztahujícími se na její výkon, zejména s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy požární ochrany, zachovat mlčenlivost o skutečnostech důvěrné – služební povahy, o nichž se dozvěděl při výkonu práce, a to i po skončení práce. Zaměstnanec prohlašuje, že souhlasí s využíváním osobních údajů pro plnění povinností, které mají souvislost s pracovně právním vztahem k zaměstnavateli.

6/ Další ujednání: ………………………..

7/ Práva a povinnosti účastníků této dohody, která nejsou zvlášť ujednána, se řídí ustanoveními zákoníku práce.

8/ Tato dohoda byla sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnanec a dvě zaměstnavatel.

V …………………….. dne: …………………..

…………………………………………. ……………………………………………
podpis zaměstnavatele podpis zaměstnance