Nařízení, kterým se stanovují maximální ceny dopravy osob městskou hromadnou dopravou

Obec ………….

Nařízení č. …/200.,

kterým se stanovují maximální ceny dopravy osob městskou hromadnou dopravou

a příměstskou dopravou provozovanou v rámci městské hromadné dopravy

 

 

Rada obce … … se na svém zasedání dne ……, usnesením č. …  usnesla vydat  na základě § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Výměrem Ministerstva financí č. 01/2004  ze dne 5. 12. 2003, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:

 

 

Čl. 1

Maximální cena

 

(1)        Maximální1)  cena dopravy činí za jednotlivé jízdné:

a)         jedna jízda s právem přestupu                                                   … Kč,

b)         jedna jízda bez práva přestupu                                                  … Kč,

c)         jedna jízda dítěte od 6 do 15 let s právem přestupu                     … Kč,

d)         jedna jízda dítěte od 6 do 15 let bez práva přestupu                    … Kč.

 

(2)        Maximální cena dopravy činí za časové jízdné nepřenosné s právem přestupu:

a)         jízdné předplacené na 24 hodin (1 den)                                      … Kč,

b)         jízdné předplacené na 3×24 hodin (3 dny)                                   … Kč,

c)         jízdné předplacené na 7×24 hodin (7 dnů)                                   … Kč,

d)         jízdné předplacené na 15×24 hodin (15 dnů)                               … Kč.

 

(3)        Maximální cena dopravy činí za časové jízdné přenosné s právem přestupu:

a)         jízdné předplacené na 24 hodin (1 den)                                      … Kč,

b)         jízdné předplacené na 3×24 hodin (3 dny)                                   … Kč,

c)         jízdné předplacené na 7×24 hodin (7 dnů)                                   … Kč,

d)         jízdné předplacené na 15×24 hodin (15 dnů)                               … Kč.

 

(4)        Jednotlivou jízdou s právem přestupu se rozumí jízda, která netrvá déle než … minut od jejího zahájení.

 

(5)        Maximální cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu.

 

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

            Zrušuje se nařízení č. …/200. ,  kterým … … .

 

Čl. 3

Účinnost

          Toto nařízení nabývá účinnosti dnem … … 200. .

 

            Podpis                                                                                               Podpis

    ……………….                                                                                  ..……………….    

    Jméno Příjmení                                                                                  Jméno  Příjmení

      místostarosta                                                                                           starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

1) Část II položka č. 8 výměru Ministerstva financí č. 01/2004 ze dne 5. 12. 2003, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

2) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.