Nařízení, kterým se stanovují maximální ceny taxislužby osobní

Obec ………….

Nařízení č. …/200.,

kterým se stanovují maximální ceny taxislužby osobní

 

Rada obce … … se na svém zasedání dne ……, usnesením č. …  usnesla vydat  na základě § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Výměrem Ministerstva financí č. 01/2004  ze dne 5. 12. 2003, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:

 

Čl. 1

Maximální cena

 

          (1) Maximální cena taxislužby osobní činí:

a)  za nástup                                                                …  Kč / jízdu,

b)  za čas čekání                                                          …  Kč / minutu,

c)  za vzdálenost (ujeté kilometry)                                      …  Kč / km.

 

(2)        Cena za nástup je účtována při započetí jízdy.

 

(3)        Časem čekání se rozumí provozní čekání automaticky účtované taxametrem při stáních na křižovatkách, při pomalé jízdě v hustém provozu a při čekání na přání zákazníka. Čekáním není stání vozidla v důsledku jeho poruchy nebo stání zaviněné řidičem.

 

(4)        Maximální cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu. 1)

 

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

            Zrušuje se nařízení č. …/200. ,  kterým … … .

 

Čl. 3

Účinnost

          Toto nařízení nabývá účinnosti dnem … … 200. .

 

            Podpis                                                                                               Podpis

    ……………….                                                                                  ..……………….    

    Jméno Příjmení                                                                                   Jméno Příjmení

      místostarosta                                                                                           starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

_________________________

1) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.