Nařízení o zákazu vstupu do lesů (správní obvod obce s rozšířenou působností)

Obec … …

 

 

 

Nařízení … č. /200.,

o zákazu vstupu do lesů

 

 

 

Rada obce … … se na svém zasedání dne … … usnesením č. ….. usnesla vydat na základě § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení ), toto nařízení:

 

 

 

Čl. 1

 

Zakazuje se vstup do lesů v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností za účelem …… (např. provedení letecké chemické ochrany lesních porostů proti např. obaleči modřínovému).

 

 

Čl. 2

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem …. a platnosti pozbývá dne …….

 

 

 

 

 

 

Podpis Podpis

………………… ……………………

Jméno Příjmení Jméno Příjmení

místostarosta starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne: