Nařízení (vydané radou obce)

Obec ……………

 

Nařízení č. …/200.,

kterým se stanovují ……….

 

 

Rada obce … … se na svém zasedání dne … …, usnesením č. …,  usnesla vydat na základě  § …..  zákona č. Sb., o ……, (ve znění pozdějších předpisů,) a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:

 

Čl. 1

………….

(1)    …………………….

(2) ………………………

(3) ……………………..

 

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se nařízení č. … /200., kterým ……  .

 

 

Čl. 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá  účinnosti dnem … … 200. .

 

 

 

            Podpis                                                                                               Podpis

    ……………….                                                                                  ..……………….    

    Jméno Příjmení                                                                                 Jméno Příjmení

      místostarosta                                                                                           starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: