Návrh na smírčí řízení

NÁVRH NA SMÍRČÍ ŘÍZENÍ (§ 67 a násl. o. s. ř.)

Okresnímu soudu v …………………….

Návrh na smírčí řízení

V květnu 2003 jsem půjčil Janu Nachtigalovi , bytem Šumperk, Zábřežská 36, částku 20 000 Kč s tím, že mi ji vrátí v květnu 2004. Peníze mi však v květnu 2004 dne nevrátil a pod různými záminkami se placení vyhýbá.

Žádám, aby byl jmenovaný předvolán k soudu za účelem smírného vyřešení věci.

Navrhuji, aby byl soudem schválen mezi účastníky uzavřený

smír:

……………., bytem …………………………….., se zavazuje zaplatit …………………………., bytem ……………………………… částku 20 000 Kč do 15 dnů od právní moci usnesení o schválení smíru.

V ……………………. dne ………………………

Podpis