Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Obecně závazná vyhláška č …/200.., kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem na území města /obce

 

Zastupitelstvo města / obce schválilo dne ……….. na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. a) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. 1

Předmět a působnost vyhlášky

 

1.Tato vyhláška stanoví:

a) systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  využívání a   odstraňování komunálního odpadu, vznikajícího na území města /obce (dále jen „systém“)

b) systém nakládání se stavebním odpadem na území města  /obce  (dále jen  „město“/“obec“).

 

2. Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby na území města/obce,  při jejichž činnosti vznikají odpady 1), a na  které se nevztahují povinnosti původce   odpadu  2). Vyhláška se dále vztahuje  i na ty podnikatelské subjekty, které působí na území města / obce jako původci odpadu, zařazeného podle Katalogu odpadů3) jako odpad podobný komunálnímu, a  uzavřely s městem písemnou smlouvu o nakládání s tímto  odpadem 4). Dále se vyhláška vztahuje na  všechny  osoby, které nakládají na území   města se stavebním odpadem.

 

3. Tato vyhláška určuje místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální  odpad, který produkují a místa, kde mohou odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. 5)

 

Čl. 2

Základní pojmy pro účely této vyhlášky

 

1.  Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní   pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad   vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě   veřejné zeleně včetně hřbitovů a odpad,který je ukládán do  odpadkových  košů umístěných na veřejných prostranstvích  a kaly ze septiků a čistíren   odpadních vod.

2.  Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným  sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, kovy, plastové obaly.(možno uvést další)

3.  Objemný odpad je složka komunálního odpadu, kterou nelze uložit do  sběrné nádoby určené pro směsný odpad, s ohledem na její rozměr, hmotnost  nebo vlastnosti, např. nábytek, koberce, čalounění, pneumatiky, šrot.  (případně vánoční stromky a odpad ze zeleně)

4.  Nebezpečný odpad je složka komunálního odpadu, která má jednu nebo více   nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona, např. rozpouštědla, kyseliny, zásady, minerální oleje a tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, baterie a akumulátory , zářivky, odpady s  obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluorovodíků (lednice apod.), elektrotechnická zařízení

5.  Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která vznikla po vytřídění    odpadů uvedených v článku 2 odst. 2, 3, 4 této vyhlášky. Směsný komunální odpad je    i odpad odložený do odpadkových košů umístěných na   veřejných    prostranstvích.

 6.  Nakládání s odpady 6/ je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup,  třídění, přeprava a doprava,  skladování, úprava, využívání a  odstraňování.

 7.  Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle  zákona, nebo podle zvláštních předpisů.7)

 8.  Svozová společnost je oprávněná osoba, která na základě platné smlouvy  s městem/obcí zajišťuje nakládání se složkami komunálního odpadu vznikajícího na  území  města/obce.

 9.Sběrné nádoby jsou nádoby, určené k soustřeďování komunálního odpadu do doby  jeho svozu.Jedná se o typizované nádoby (tzv. popelnice nebo kontejnery), které splňují technické parametry podle zvláštních předpisů  s vnitřním objemem od ……. l  do ………….. l, a které jsou označeny druhem odpadu, který do nich lze odkládat. Pro  směsný komunální odpad lze použít i  plastové pytle, distribuované svozovou společností,  nebo městem /obcí. Dalšími sběrnými  nádobami  jsou odpadkové  koše  umístěné  na veřejných    prostranstvích.

10.Stanoviště sběrných nádob je :

     a) místo kde jsou sběrné nádoby trvale umístěny za účelem soustřeďování  komunálního odpadu

        – trvalé stanoviště

     b) místo, kde jsou sběrné nádoby přechodně umístěny za účelem jejich  vyprázdnění  svozovou firmou

        – přechodné stanoviště.

     Přechodné stanoviště je i místo pro odložení plastových pytlů  pro směsný komunální odpad .

11.Sběrný dvůr je zařízení provozované obcí/městem/svozovou společností určené ke sběru a shromažďování  odpadů, splňující podmínky zákona.

12.Mobilní sběr odpadů je sběr a svoz určených složek komunálního odpadu, zajištěný v pravidelných intervalech  na

    určených místech osádkou speciálního vozidla svozové společnosti.

13.Vlastník objektu je pro potřeby této vyhlášky fyzická nebo právnická osoba, která má k objektu nebo jiné nemovitosti kde komunální odpad vzniká vlastnické právo, popřípadě správce nebo oprávněný uživatel, na základě dohody s touto fyzickou nebo právnickou osobou.

14.Okolí sběrných nádob je prostor v okruhu 2 metrů od sběrných nádob.

15.Původce odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k  podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad (dále jen „původce“). Obec/Město se stává původcem a   vlastníkem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba tento odpad odloží na místě k tomu určeném.2)

16.Stavební odpad je odpad vznikající při stavební činnosti a je v Katalogu odpadů 3/ takto označeny (např.  beton, cihly, tašky, keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet, výrobky z dehtu,  vytěžená zemina, smíšený a demoliční odpad aj.).

 

ČÁST DRUHÁ

KOMUNÁLNÍ ODPAD

 

Čl. 3

Třídění komunálního odpadu

 

1.Komunální odpad  se třídí  na následující složky:

   a) využitelný odpad – papír a lepenku, sklo, plasty,kovy (konkretizovat dle potřeby)

   b) objemný odpad,

   c) nebezpečný odpad,

   d) směsný komunální odpad,

   e) odpad z údržby zeleně v zahradách a parcích,

   f)  další složky určené městem.

 

Čl. 4

Místa určená pro odkládání komunálních odpadů

 

1. Místa určená pro odkládání využitelného odpadu  jsou:

   a) označené sběrné nádoby pro jednotlivé složky, umístěné na určených stanovištích (možno konkretizovat)

   b) sběrny, výkupny odpadů a sběrné dvory odpadů, (možno konkretizovat zda na území obce, nebo mimo)

   c) jiná místa, pokud v nich je organizován sběr určitých složek odpadu nebo jejich zpětný odběr. (možno konkretizovat)

2. Místa určená pro odkládání objemných odpadů jsou:

   a) označené  velkoobjemové  kontejnery rozmístěné v určených termínech a na určených  místech ve městě /obci (možno konkretizovat)

   b) sběrné dvory, (možno konkretizovat)

   c) jiná místa, pokud je v nich organizován sběr objemného odpadu.

3. Místa určená k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu jsou:

   a) sběrné vozidlo při prováděném pravidelném mobilním svozu nebezpečných odpadů, (možno konkretizovat)

b) sběrné dvory, sběrná místa (možno konkretizovat)

   c)lékárny, kde je prováděn sběr starých léků dle zvláštního předpisu7), (možno konkretizovat)

   d) jiná místa, kde je prováděn sběr určitých druhů nebezpečných odpadů nebo jejich  zpětný odběr. (možno  konkretizovat)

4. Místa určená k odkládání směsného komunálního odpadu jsou:

   a) sběrné nádoby nebo plastové pytle dle Čl.2, odst.10, 11, 12,

   b) odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích pro odkládání odpadů  bezprostředně vzniklých na  veřejných prostranstvích

5. Autovraky:  lze odstranit pouze v souladu se zákonem, § 37, odst. 1, prostřednictvím oprávněné osoby.

 

6.Odpady ze zeleně: lze uložit ve sběrném dvoře, pokud jej fyzické osoby nevyužijí samy.

 

7. Odpad z údržby hřbitovů lze odkládat do označených velkokapacitních kontejnerů  umístěných v blízkosti    hřbitovů.

 

8. Seznam určených stanovišť je veden u svozové společnosti.

 

Čl. 5

Stanoviště sběrných nádob

 

1. Sběrné nádoby se umisťují na stanovištích pro ně vyhrazených tak, aby  nepůsobily hygienické nebo estetické závady, překážku na chodnících, parkovištích a komunikacích, byly dobře přístupné pro naplňování a  pro vyprazdňování do techniky svozové společnosti, bez velkých časových ztrát a zvláštních těžkostí.

2. Pro umístění přechodného stanoviště sběrných nádob může být použito  veřejného prostranství, avšak jen na dobu nezbytnou pro vyprazdňování do techniky svozové společnosti   a tak, aby tím nebyla vytvořena dopravní překážka.

3. Stanoviště sběrných nádob, ze kterého je prováděn svoz nebo odvoz   komunálního odpadu, určuje vlastník nebo správce nemovitosti po dohodě   s vlastníkem pozemku a vždy po dohodě se svozovou společností.

4. Vzdálenost mezi trvalým stanovištěm sběrné nádoby a pozemní komunikací,   ze které je provázen svoz a odvoz odpadů nesmí přesáhnout ………….. u nádob do objemu …………… l včetně a ……………. u nádob nad ………………….. l . V těchto případech zajišťuje přistavení nádoby ke svozovému vozidlu a zpět na stanoviště   svozová firma.  Při vzdálenosti trvalého stanoviště větší než je uvedeno, zajistí uživatel  nádoby přistavení sběrné nádoby na přechodné stanoviště splňující výše   uvedené podmínky, a to nejpozději v den svozu do ………………. hodin a následně její navrácení na trvalé stanoviště ještě v den svozu. Invalidní občané mají na vyžádání přistavování nádob zajištěno svozovou společností.

5. Plastové pytle se směsným komunálním odpadem se odkládají v den svozu do ……………….. hod souladu s Čl. 5 odst. 1, 2 a 3.

6. Oprávněná osoba zajišťuje svoz odpadu s frekvencí 1 x za 7 dní.

7. Mimořádný a sezónní svoz odpadu lze zajistit na základě dohody mezi  vlastníkem nemovitosti a oprávněnou    osobou za  úplatu.

 

Čl. 6

Povinnosti fyzických osob

 

1.Každý je povinnen:

   a) předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné  vlastnosti,

   b) nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem a  ostatními právními     

        předpisy.

2.Fyzické osoby jsou povinny:

  a)odkládat jednotlivé složky odpadu pouze na místa k tomu určená a do  sběrných nádob s   

     odpovídajícím označením. Užívání sběrných nádob pro jiné složky odpadu a k jinému účelu  je

     zakázáno,

  b)odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné odpady a předávat je na městem / obcí určená místa uvedená v Čl. 4 odst. 3; přitom jsou povinny počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, nebo nedošlo k ohrožení nebo poškození životního prostředí,

  c)naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby při  manipulaci s nimi z nich  odpad nevypadával, odkládání odpadu mimo nádoby je zakázáno,

  d)nepoškozovat sběrné nádoby, neodkládat do sběrných nádob žhavý popel, nespalovat ve sběrných nádobách odpady, neodkládat do sběrných nádob zeminu, stavební suť, uhynulá nebo zabitá zvířata,

              e)udržovat čistotu v okolí sběrných nádob,

  f)dodržovat provozní dobu a provozní řád sběrného dvora a dbát pokynů obsluhy sběrného dvora,

 

Čl. 7

Povinnosti vlastníka objektu

 

1.Vlastník objektu dle Čl.2, odst.  14, má povinnost:

   a) zajistit sám nebo prostřednictvím města / obce a svozové společnosti dostatečný počet funkčních nádob

   b) zajistit stálé,  případně přechodné stanoviště pro sběrné nádoby,

   c) zajistit fyzickým osobám užívajícím objekt nepřetržitý přístup ke sběrným nádobám na odpady,

   d) umožnit umístění sběrné nádoby v domovním vybavení, pokud nelze tyto nádoby umístit jinde,

   e) udržovat čistotu na určeném stanovišti sběrných nádob pro objekt, včetně úklidu sněhu na stanovišti,

    f) umožnit svozové společnosti přístup ke sběrným nádobám,

   g) oznámit svozové společnosti prostřednictvím města/obce, odcizení, poškození, nebo zničení sběrné nádoby  určené pro  objekt, a to nejpozději do tří dnů od zjištění  skutečnosti,

   h) zajistit vrácení sběrné nádoby po vyprázdnění svozovou společností z přechodného stanovistě na trvalé ještě v den svozu.

    i) odpad ze septiků a žump odstraňovat  prostřednictvím oprávněné osoby.

 

Čl. 8

Svozová společnost

1. Svozová společnost je povinna zajistit:

    a) odvoz a zneškodnění odpadů v souladu se smlouvou uzavřenou s městem/obcí, se   smlouvami s vlastníky  nebo správci nemovitostí a harmonogramem svozu,

    b) úplné vyprazdňování všech sběrných nádob a sběr a svoz pytlů s odpadem tak, aby nedocházelo   k 

        hygienickým  závadám, škodám na majetku a úrazům,

    c) náhradní svoz odpadů v případě poruchy nebo jiné skutečnosti, která  způsobila nesplnění služby, a to nejpozději do 24 hodin a oznámení této  skutečnosti MěÚ/OÚ,

    d) zabezpečení přepravních prostředků komunálního i jiného  odpadu   tak aby nedocházelo k úniku tohoto odpadu   a prašnosti během přepravy,

    e) přistavení potřebného množství sběrných nádob odpovídajících podmínkám této vyhlášky k objektům ,a  to do 1 týdne od obdržení požadavku,  označení  nádob popisným a orientačním nebo evidenčním číslem  příslušného objektu,

     f) určení přechodných stanovišť sběrných nádob.

 

2.Svozová společnost má za povinnost:

    a) kontrolovat technický stav všech sběrných nádob,

    b) provádět vizuální kontrolu obsahu všech sběrných nádob před manipulací,   při zjištění skutečností

        odporujících této vyhlášce,  oznámit tyto MěÚ/OÚ,

    c) vrátit zcela vyprázdněné sběrné nádoby na jejich stanoviště,

    d) dojde-li ke znečištění okolí stanoviště sběrných nádob při manipulaci s  nimi,nebo při přepravě odpadů, je svozová společnost povinna zajistit    neprodleně odstranění nečistoty.

     e) provádět opravy, výměny a doplnění sběrných nádob do 3 pracovních dnů od zjištění nebo oznámení

        poškození, odcizení nebo nesouladu s touto vyhláškou.

 

 

ČÁST TŘETÍ

STAVEBNÍ ODPAD

 

Čl. 9

Nakládání se stavebním odpadem

 

1. Stavební odpad vzniklý  při stavební činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání musí být ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů oprávněné osoby, případně subjektu provádějícího stavební činnost, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo ke zneškodnění.

2. Vyvážení naplněných kontejnerů je nutno realizovat bezodkladně tak, aby nedocházelo k nepříznivému estetickému ani hygienickému dopadu na prostředí ve městě/obci.

3. Původce stavebního odpadu a fyzická osoba, která produkuje stavební odpad, jsou povinni tento odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu. Netříděný směsný stavební odpad je  nutno odstranit v souladu s platnými právními předpisy.

4. Fyzické osoby mohou předat stavební odpad v množství do ………………. m3 ……………….. měsíčně ve sběrných dvorech do velkoobjemových kontejnerů  města/obce. Toto množství nelze kumulovat. Nad uvedené množství jsou  fyzické osoby povinny svoz a odstranění stavebního odpadu si zajistit na základě smlouvy se svozovou společností prostřednictvím objednávky na přistavení velkoobjemového kontejneru.

5. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu a prašnosti během přepravy.

6.Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně tento únik odstranit.

 

ČÁST ČTVRTÁ

PLATBY

 

Čl. 10

Poplatek

Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálního odpadu se platí městu/obci poplatek. Výši poplatku, včetně způsobu jeho výběru, stanoví zvláštní obecně závazná vyhláška.8/

 

Čl.10

Poplatek za komunální odpad dle § 17a, odst. 1 zákona

 

1. Poplatníkem je každá fyzická osoba, žijící v obci, nebo vlastnící objekt k individuální rekreaci, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

2. Správcem poplatku je obec. Poplatek je příjmem obce.

3. Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.

 

Čl.10

Smlouva

 

……………………..

 

 

 

ČÁST PÁTÁ

KONTROLA A SANKCE

 

Čl. 11

Kontrola a sankce

 

1.Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním  odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů 9/10/.

2. Kontrolu a dozor nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky vykonávají pracovníci MěÚ/OÚ11/.Pracovníci MěÚ/OÚ jsou oprávněni při výkonu své kontrolní činnosti vstupovat v nezbytně nutném rozsahu na cizí pozemky, do cizích objektů, požadovat potřebné doklady, údaje, písemná a ústní  vysvětlení týkající se předmětu kontroly, odebírat vzorky a pořizovat   fotodokumentaci. Při výkonu kontrolní činnosti jsou povinni prokázat se průkazem, zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících předmět   obchodního a služebního tajemství, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti. Dále jsou povinni před vstupem do cizích objektů informovat uživatele, nebo provozovatele, respektovat provozní,bezpečnostní a jiné předpisy a pořizovat protokol o provedené kontrole.

 

ČÁST ŠESTÁ

 

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 

  1.Informace týkající se harmonogramu svozu všech složek komunálního odpadu a  mimořádných sběrů a svozů  vyhlašuje město/obec prostřednictvím  místního    tisku, informačních letáků a jinými prostředky, vždy v dostatečném    předstihu.

 

 

Čl. 13

Zrušovací ustanovení

 

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška č. xx/rrrr, o nakládání s domovním odpadem na území města /obce

 

Čl. 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ……………..

 

 

 

—————————-

1) § 3 odst.1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech,

2) § 4 písm.p) zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech,

3) Vyhláška ……/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů

4) § 17 odst.5 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech

5) § 17 odst.3 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech,

6) § 4 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech,

7) § 4, písm. r, zákona č.185/2001 Sb. o odpadech

8) Obecně závazná vyhláška č………../2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

9) zák.ČNR č. 200/1990 Sb. o přestupcích a zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platných zněních

10) § 66 odst. 1 a § 69 zákona č.185/2001 o odpadech

11) § 80 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech