Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obec……………….

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce ………..se na svém zasedání dne …..usnesením č. …usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Obec ……. touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).1)

Čl. 2

Ohlašovací povinnost

(1)        Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do …. dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(2)        V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

Čl. 3

Sazba poplatku

(1)        Sazba poplatku činí ….Kč a tvoří ji:

a)         částka …(až 250Kč)… za poplatníka a kalendářní rok, a

b)         částka …(až 250Kč)… stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2)        Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 4

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do ….. .

Čl. 5

Osvobození a úlevy

(1)        Od poplatku se osvobozují:

a)         ……………………..,

b)         ……………………..

(2)        Úleva se poskytuje:

a)         …………………… ve výši       … Kč,

b)         …………………… ve výši       … Kč.

Čl. 6

Zrušující ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. …./200. … (uvede se přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky) … .

Čl. 7

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem ……………. .

 

Podpis                                          Podpis

…………………… …………………………

Jméno Příjmení                 Jméno Příjmení

místostarosta                                 starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

____________________________

1)  § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. ……

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok