Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Obec……………….

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

 

Zastupitelstvo obce ……….. se na svém zasedání dne …..usnesením č. …usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Obec ……. touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) zavádí místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace (dále jen „poplatek“).1)

                       

 

Čl. 2

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku činí ….Kč za m2.

 

Čl. 3

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný do ….. .

Čl. 4

Osvobození a úlevy

 

(1)        Od poplatku se osvobozují:     

 

a)         ……………………..,

b)         ……………………..

 

(1)        Úleva se poskytuje:

 

a)         …………………… ve výši                          … Kč,

b)         …………………… ve výši                          … Kč.

 

Čl. 5

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem ……………. .

 

            Podpis                                        Podpis

…………………… …………………………

            Jméno Příjmení              Jméno Příjmení

 místostarosta                      starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

_____________________________________________

1)  § 10c zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.