Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

Obec……………….

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o místním poplatku ze vstupného

 

Zastupitelstvo obce ………..se na svém zasedání dne …..usnesením č. …usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona  č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Obec ……. touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).1)

 

Čl. 2

Ohlašovací povinnost

 

(1) Poplatník je povinen nejpozději …… dní před konáním akce ohlásit správci poplatku její pořádání a předložit vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem fyzické nebo právnické osoby, která akci pořádá.

 

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

(3) Do ……. dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena. Zároveň poplatník předloží správci poplatku neprodané vstupenky.

 

Čl. 3

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

a)         kulturní akce                                                                                       … %,      

b)         sportovní akce                                                                                     … %,

c)         prodejní akce                                                                                      … %,

d)         reklamní akce                                                                                     … %.

 

 

 

(2) Paušální částka činí:

a) kulturní akce                                                             … Kč za …(období)…,

b) sportovní akce                                                                      … Kč za …(období)…,

c) prodejní akce                                                                       … Kč za …(období)…,

d) reklamní akce                                                                      … Kč za …(období)….

 

(3) V případě, že se na jednu akci bude vztahovat více poplatkových sazeb, platí se poplatek s nejvyšší sazbou.

 

Čl. 4

Splatnost poplatku

 

(1) Poplatek je splatný do ….. dnů ode dne skončení akce.

 

(2) Poplatek placený paušální částkou podle čl. 3 odst. 2  je splatný ……….

 

Čl. 5

Osvobození a úlevy

 

(1) Od poplatku se osvobozují:

a)         ……………………..,

b)         ……………………..,

c)         ………………………

 

(2) Úleva se poskytuje:

a)         …………………… ve výši                                                  ….%,

b)         …………………… ve výši                                                  ….%.

 

Čl.  6

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. …/200.  … (uvede se přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky)  … .

 

Čl. 7

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem ……………. .

 

 

            Podpis                                Podpis

…………………… …………………………

            Jméno Příjmení                  Jméno Příjmení

 místostarosta                       starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne: