Usnesení o exekučním příkazu

Usnesení o exekučním příkazu

 

OBECNÍ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

 

Usnesení

 

Exekuční příkaz

 

Obecní úřad                , jako věcně a místně příslušný exekuční  správní orgán podle  § 107 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád), rozhodl   podle § 111 správního řádu  takto:

 

na základě rozhodnutí ze dne ______, č.j. __________, kterým bylo povinnému panu___________uloženo______, se vydává  exekuční   příkaz za účelem splnění nepeněžité povinnosti spočívající v ______________.

Exekuce bude provedena __________ (způsob exekuce)

Exekucí budou postiženy věci a práva ___________

 

Odůvodnění:

(Výrok rozhodnutí musí obsahovat obligatorní náležitosti stanovené § 111 odst. 1 správního řádu.)

(V odůvodnění rozhodnutí se přesně vymezí nepeněžitá povinnost, kterou je povinný povinen splnit, vymezí se exekuční titul, tj. rozhodnutí, kterým byla tato povinnost stanovena, avšak nebyla v určené lhůtě splněna, a na základě kterého se exekuční příkaz vydává a specifikuje se způsob, jakým bude exekuce provedena a věci a práva, které mají být exekucí postiženy.)

 

Poučení o odvolání:

 

Proti tomuto usnesení se nelze dle §  111 odst. 3 správního řádu odvolat . Proti exekučnímu příkazu lze podat dle ustanovení § 117 správního řádu námitky.

 

 

 

otisk úředního razítka

( oprávněná úřední osoba -jméno, příjmení, funkce, podpis)