Usnesení o odložení věci

Usnesení o odložení věci

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Městský úřad, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. …………

 

 

o d k l á d á

 

věc z důvodu ………………………………………..

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení je nezbytné přesně vymezit, z jakého důvodu dle § 43 odst. 1 správní orgán věc odkládá.)

 

P o u č e n í :

 

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

V ………………………. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

–           usnesení se oznamuje osobě, které se týká, je-li známa a podateli

–           usnesení lze samostatně přezkoumat v přezkumném řízení