Usnesení o opravě zřejmých nesprávností

Usnesení o opravě zřejmých nesprávností

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

O P R A V N É    U S N E S E N Í

 

 

 

            Městský úřad …………. rozhodl na žádost účastníka/z moci úřední takto:

 

Podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),                       se provádí oprava písemného vyhotovení odůvodnění rozhodnutí Městského                    úřadu …….. ze dne ….., čj. …, tak, že jeho část  „…………………“ po opravě zní „……………………………..“

 

 

Odůvodnění:

 

             Uvést, že v části odůvodnění  písemného vyhotovení rozhodnutí se vyskytla zřejmá nesprávnost, spočívající v ….. …………… (zejména chyby v psaní a počtech).

 

 

 

Poučení o opravném prostředku:

 

Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto usnesení má pouze účastník, který může být tímto usnesením přímo dotčen. Proti tomuto usnesení se lze podle             § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Odvolání nemá odkladný účinek.

 

                                                     

 

 

                                                       (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední  osoby)

          

                                                                               (otisk úředního razítka)

 

 

 

                                                                                          

 

 

–  toto usnesení se oznamuje všem účastníkům řízení