Usnesení o předložení věci / strpění ohledání věci na místě

Usnesení o předložení věci / strpění ohledání věci na místě

 

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Městský úřad ……………. rozhodl takto:

 

Podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),  se ukládá ………………… (vlastníku věci/uživateli/tomu, kdo má věc u sebe), nar. ……….., bytem ……………, povinnost předložit ……………………………. (věc) Městskému úřadu ………… /strpět ohledání ………………….. (věci) na místě v …………..

 

 

Odůvodnění:

 

            Správní orgán může usnesením uložit tomu, kdo má věc potřebnou k provedení důkazu, aby ji předložil nebo strpěl její ohledání na místě. (Odůvodnit, proč je nezbytné provést důkaz ohledáním výše uvedené věci před správním orgánem nebo ohledáním výše uvedené věci na místě, které by mělo přispět ke zjištění  stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.)

 

Poučení o opravném prostředku:

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

                                                                                    

                                                     

 

 

                                                       (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední  osoby)

          

                                                                               (otisk úředního razítka)

 

 

 

 

 

 

       

– toto usnesení se oznamuje pouze osobě, která je vlastníkem nebo uživatelem věci nebo má věc u sebe