Usnesení o přerušení řízení v řízení o rozhodnutí podmíněném závazným stanoviskem

Usnesení o přerušení řízení v řízení o rozhodnutí podmíněném závazným stanoviskem

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

Městský úřad ………………………….., odbor ……….. .. příslušný správní orgán dle ustanovení § ……… zákona č. ……………..

 

 

p ř e r u š u j e

 

 

dle ustanovení § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, řízení ve věci …………………, z důvodu, že u správního orgánu ……………….. probíhá řízení, v němž má být vydáno závazné stanovisko.

 

Jakmile odpadne překážka, pro kterou bylo řízení přerušeno, pokračuje Krajský orgán Karlovarského kraje, odbor……………… v řízení.

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení se uvede, o jaké řízení se jedná, který správní orgán a v jaké věci vede řízení, v němž má být vydáno závazné stanovisko  rozhodné pro řízení ve věci. Tj.řádně se odůvodní přerušenířízení.)

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………. kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu ……… Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

 

V ………………………….. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

______________________________________

–           usnesení se oznamuje podle § 72 správního řádu