Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu

Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Městský úřad, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci ………………………… rozhodl takto:

 

 

Podle ustanovení § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se na základě žádosti ze dne …………….. účastníka řízení ………………, nar. …………………….., trvale bytem …………………. (společnosti ………….., IČ ………….. se sídlem………………)

 

p r o d l u ž u j e

 

lhůta určená usnesením ze dne ………., č.j. ………………. k provedení úkonu …………………………………….

 

do …………………………………………..

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení se uvede, že se vyhovuje žádosti účastníka řízení a prodlužuje se lhůta stanovená správním orgánem usnesením ze dne …………. k povedení úkonu ………… Dále je nezbytné přesně vymezit úkon, který má účastník v řízení provést a zdůvodnit prodloužení lhůty. Prodloužená lhůta musí být přiměřená, jejím určením nesmí být ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků.)

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

V ………………………. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

___________________________________

 

–           usnesení se oznamuje pouze tomu, komu je lhůta určena, popřípadě i tomu, jehož se jinak přímo dotýká