Usnesení o provedení jiných oprav

Usnesení o provedení jiných oprav

 

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

 

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Městský úřad …………. rozhodl takto:

 

Podle § 18 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),  se provádí oprava protokolu v části týkající se ………………… tak, že tato část po opravě zní „……………………………………………………………………………“

 

 

Odůvodnění:

 

             (Objasnit důvod, proč byla provedena oprava protokolu, která není zřejmou nesprávností ve smyslu § 18 odst. 5 správního řádu – např.  upřesnění nejednoznačných nebo nesrozumitelných formulací.)

 

 

 

Poučení o opravném prostředku:

 

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.

                                                     

 

 

                                                       (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední  osoby)

          

                                                                               (otisk úředního razítka)

 

 

                                                                                           

–  toto usnesení se pouze poznamená do spisu