Usnesení o ustanovení tlumočníka / prostředníka

Usnesení o ustanovení tlumočníka / prostředníka

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

 

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Městský úřad ……………. rozhodl takto:

 

Podle § 16 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),  se ustanovuje ……………., nar. ………., bytem ……………………. – neslyšící osobě/neslyšící osobě, která neovládá znakovou řeč/hluchoslepé osobě pro řízení v přestupkové věci …………………………tlumočníkem/prostředníkem ………………, nar. …………, bytem ………………………..

 

Odůvodnění:

 

            ……………….. je neslyšící osobou/neslyšící osobou, která neovládá znakovou řeč/hluchoslepou osobou. Proto mu byl ustanoven tlumočník/prostředník.

 

 

 

Poučení o opravném prostředku:

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

                                                                                    

                                                      

 

                                                       (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední  osoby)

          

                                                                               (otisk úředního razítka)

 

                                                                                

– toto usnesení se oznamuje pouze osobám, jichž se dotýká