Usnesení o veřejném ústním jednání o přestupku

Usnesení o veřejném ústním jednání o přestupku

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Městský úřad …………… rozhodl o návrhu účastníka řízení, aby bylo ústní jednání veřejné, takto:

 

Podle § 49 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),  bude ústní jednání konané dne ………. ve věci přestupku obviněného …………..,              nar. ……………., trvale bytem ………………….. veřejné.

 

 

Odůvodnění:

 

             (Objasnit důvod, proč správní orgán vyhověl žádosti účastníka řízení. Zhodnotit, resp. vyjádřit se k podmínkám uvedeným v § 49 odst. 2 a 3 správního řádu.)

 

 

Poučení o opravném prostředku:

 

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.

                                                                                     

                                                     

 

 

                                                       (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední  osoby)

          

                                                                               (otisk úředního razítka)

 

 

                                                                                          

 

 

–  toto usnesení se pouze poznamená do spisu