Usnesení o vyloučení / nevyloučení úřední osoby

Usnesení o vyloučení / nevyloučení úřední osoby

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

 

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

 

U S N E S E N Í

 

 

 

            Služebně nadřízený úřední osoby (ten, kdo má obdobné postavení)……………… ……………… rozhodl o námitce ………….., nar. ………., bytem ……….., o vyloučení z projednávání a rozhodování věci takto:

 

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),  není/je úřední osoba …………… vyloučena z projednávání a rozhodování věci ……………

 

 

 

Odůvodnění:

 

            Po posouzení námitky účastníka řízení …………… ze dne ……… o skutečnostech, které podle jeho názoru nasvědčují vyloučení úřední osoby …………….. ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohla jmenovaná úřední osoba výsledek řízení ovlivnit, nebyly/byly zjištěny skutečnosti, na jejichž základě lze pochybovat o její nepodjatosti.  (Specifikovat okolnosti nasvědčující tomu, že úřední osoba nemá (má) s ohledem na svůj poměr k věci, poměr k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž nelze (lze) pochybovat o její nepodjatosti.)

 

 

Poučení o opravném prostředku:

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………. kraje, a to podáním učiněným u správního orgánu, který usnesení vydal. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

                                                                                    

                                                     

 

 

                              (jméno, příjmení, funkce a podpis představeného oprávněné úřední  osoby)

                                                               (otisk úředního razítka)

 

 

 

 

                                                                         

– v úvodní větě usnesení je třeba uvést jméno, příjmení a konkrétní funkci služebně nadřízeného a jeho vztah k podjaté/nepodjaté úřední osobě