Usnesení o zahájení přezkumného řízení opatření obecné povahy

Usnesení o zahájení přezkumného řízení opatření obecné povahy

 

KRAJSKÝ  ÚŘAD  …………… KRAJE

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

Krajský úřad ……………………. kraje, odbor ……….. příslušný nadřízený správní orgán ve smyslu ustanovení § 95 odst. 1 zákona č.  500/2004 Sb., správní řád, rozhodl takto:

 

Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu

 

s e  z a h a j u j e

 

přezkumné řízení ve věci opatření obecné povahy Obecního / Městského úřadu ……….. v ……………….., ze dne………….. , č.j. ……………. ve věci………………….

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení je nezbytné specifikovat opatření obecné povahy, dále porušení právního předpisu, které bylo důvodem pro zahájení přezkumného řízení a uvést, že byla zachována lhůta podle § 174 odst. 2 správního řádu).

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu ……….…, a to podáním učiněným u Krajského úřadu …………………………….. kraje, odboru……….. Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek.

 

V …………………………dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

–           usnesení se oznamuje podle ustanovení § 72 správního řádu