Usnesení o zahájení přezkumného řízení

Usnesení o zahájení přezkumného řízení

 

 

KRAJSKÝ  ÚŘAD  …………… KRAJE

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

 

            Krajský úřad ……………. kraje rozhodl takto:

 

Podle § 96 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),  se zahajuje přezkumné řízení v přestupkové věci …………………. , nar. ………….., bytem ………….

 

 

Odůvodnění:

 

            (Specifikovat porušení právního předpisu, které bylo důvodem pro zahájení přezkumného řízení a uvést, že byla zachována lhůta podle § 96 odst. 1 správního řádu.)

 

 

Poučení o opravném prostředku:

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu ………. , a to podáním učiněným u Krajského úřadu ………. kraje. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

                                                                                    

                                                     

 

 

 

                                                       (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední  osoby)

          

                                                                               (otisk úředního razítka)