Usnesení o zastavení odvolacího řízení z důvodu zpětvzetí odvolání

Usnesení o zastavení odvolacího řízení z důvodu zpětvzetí odvolání

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Městský úřad, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci

 

z a s t a v u j e

 

podle ustanovení § 91 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, řízení o odvolání ve věci ……………… z důvodu zpětvzetí odvolání pana/ paní …………….., nar. …………….., trvale bytem ……………………

Řízení je zastaveno dnem zpětvzetí odvolání, tj. dnem ………………………

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení se řádně specifikuje řízení, o které se v daném případě jedná a uvede se, kdy vzal odvolatel své odvolání zpět – odvolání lze vzít zpět nejpozději do vydání rozhodnutí odvolacího orgánu.. Den zpětvzetí má účinky zastavení řízení. Dnem následujícím po zastavení řízení nabývá napadené rozhodnutí právní moci.)

 

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.

 

 

V ……………………………….. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

–           toto usnesení se pouze poznamenává do spisu

–           vyrozumí se o něm odvolatelé, jakož i jiní účastníci, pokud byli o podaném odvolání uvědoměni podle § 86 odst. 2