Usnesení o zastavení zahájeného přezkumného řízení

Usnesení o zastavení zahájeného přezkumného řízení

 

KRAJSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

U S N E S E N Í

 

 

 

            Krajský úřad ……… kraje rozhodl po zahájení přezkumného řízení takto:

 

Podle § 97 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),  se přezkumné řízení ve věci přestupku obviněného ………….., nar. ……………., trvale bytem ………………….. zastavuje.

 

 

Odůvodnění:

 

             (Stručně objasnit zjištění správního orgánu po zahájení přezkumného řízení, tj. uvést, že po zahájení přezkumného řízení bylo zjištěno, že právní předpis porušen nebyl.)

 

 

Poučení o opravném prostředku:

 

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.

                                                                                     

                                                     

 

 

                                                       (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední  osoby)

          

                                                                               (otisk úředního razítka)

                                                                                          

 

 

–  toto usnesení se pouze poznamená do spisu