Usnesení – opatrovník – zahájení řízení z moci úřední

Usnesení – opatrovník – zahájení řízení z moci úřední

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

U S N E S E N Í

 

 

Městský úřad……………….., odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci ………………………… zahajované z moci úřední rozhodl podle ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

 

Účastníkovi řízení ……………… , nar. ……………..,  trvale bytem …………….. se z důvodu, že se mu nepodařilo oznámit zahájení řízení z moci úřední ve věci ………………….

 

ustanovuje k hájení jeho práv

 

opatrovník  ……………………, nar. ……….., trvale bytem…………

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení je nezbytné uvést a doložit řádnými podklady, že se účastníkovi řízení prokazatelně nepodařilo oznámit zahájení řízení z moci úřední, proto se ustanovuje opatrovník. Dále je nutné přesně uvést osobu, které je ustanovován opatrovník a osobu, která je ustanovena opatrovníkem.)

 

P o u č e n í :

 

Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto usnesení má pouze účastník, který může být tímto usnesením přímo dotčen. Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Odvolání nemá odkladný účinek.

 

V ………………… dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)