Usnesení uznání úkonů učiněných ve prospěch účastníka jinou osobou než zástupcem za úkony učiněné zástupcem

Usnesení uznání úkonů učiněných ve prospěch účastníka jinou osobou než zástupcem za úkony učiněné zástupcem

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Městský úřad, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci ………………………… rozhodl takto:

 

            Podle ustanovení § 34 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Městský úřad, odbor …………… uznává na základě žádosti účastníka řízení pana/paní …………………, nar. ……….., trvale bytem ………….., ze dne ……………. úkony spočívající v ………………………… učiněné panem/paní  ……………………………………. za úkony učiněné zástupcem.

 

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení se uvede o jaké úkony ve prospěch účastníka řízení se jedná a z jakého důvodu správní orgán vyhověl žádosti účastníka a tedy učiněné úkony osobou – nezbytná její identifikace – uznává za úkony učiněné zástupcem účastníka řízení.)

 

 

 

P o u č e n í :

 

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

V ……………….. dne ……………………….

 

 

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

 

 

________________________________________

–           usnesení se oznamuje podle § 72 správního řád

–           v případě, že správní orgán nevyhoví podateli, oznamuje toto usnesení pouze jemu