Uznání dluhu

Uznání dluhu

Dlužník: …………………………….

tímto co do důvodů a výše uznává, že dluží

věřiteli: ………………………….

z titulu nevrácení půjčky poskytnuté mu dne ………………….. dle Smlouvy o půjčce

částku ……………………..Kč (slovy: ………………. korun českých) spolu s úrokem ve výši ……………. % měsíčně a zavazuje, že tento dluh zaplatí nejpozději do …………………….

Dlužník zároveň stvrzuje, že nemá vůči věřiteli žádné protinároky k započtení, ať již splatné či zatím nesplatné, které by mu byly ke dni tohoto uznání dluhu známé.

 

V ……………….. dne ……………………………..

 

…………………………………

dlužník

 

Uznání dluhu přijímám.

 

………………………………

věřitel