Výpověď pojištění

Výpověď pojištění

Pojišťovna …………………………..
IČ: ……………………………………
………………………………………..

Věc: Výpověď pojištění

Dne ………………………. jsem u vás uzavřel smlouvu na sdružené pojištění domácnosti č. …………………….. Bylo dohodnuto jednoroční pojistné období od ………………….

Ve smyslu § 800 odst. 1 obč. zák. vypovídám pojištění z uvedené smlouvy. Pojištění zanikne ke konci nynějšího pojistného období, tedy dnem ………………..

V……………………………..

………………………………………