Výzva k odstranění nedostatků podaného návrhu

Výzva k odstranění nedostatků podaného návrhu na projednání přestupku

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

 

V Ý Z V A

 

 

Dne ……. byl Městskému úřadu ………… doručen návrh na projednání přestupku proti ……… ……….., kterého se měl dopustit …………….., nar. ………, bytem …………., tím, že dne ……. , v ……., ……………………… Podle § 68 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, musí návrh na zahájení řízení o přestupku obsahovat údaj o tom, kdo je postiženou osobou, koho navrhovatel označuje za pachatele               a kde, kdy a jakým způsobem měl být přestupek spáchán. V podaném návrhu chybí přesný údaj o ………………..(např. o tom, kdy přesně, tj.  který den, byl přestupek spáchán).

 

Městský úřad …………… podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),  vyzývá navrhovatele …………, nar. ………, bytem ……….. aby              ve lhůtě do …….. odstranil nedostatek návrhu na projednání přestupku podaného dne ………., tím, že upřesní údaj o ………………. (např. o tom, kdy byl přestupek spáchán).  Nebude-li nedostatek podaného návrhu, tj. chybějící údaj o ………………. (např. o tom, kdy přesně byl přestupek spáchán) ve stanovené lhůtě odstraněn, bude přestupkové řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.

 

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Městský úřad ……………současně s výzvou k odstranění nedostatků návrhu  na projednání přestupku rozhodl takto:

 

Podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu se přestupkové řízení zahájené podáním návrhu ze dne ……………. na projednání přestupku proti ……….., kterého se měl dopustit …………….., nar. ………, bytem …………., tím, že dne ……. , v ……., ……………….,    přerušuje.

Odůvodnění:

 

Uvést, že podaný návrh na projednání přestupku vykazoval nedostatky, navrhovatel byl vyzván k odstranění nedostatků návrhu na projednání přestupku a řízení proto bylo přerušeno. 

 

Poučení o opravném prostředku:

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………. kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu ………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

                                                                                     

                                                     

                                                       (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední  osoby)

                                                                                   (otisk úředního razítka)

 

_____________________________________________________________________________________________________________

– toto usnesení se oznamuje navrhovateli

– přerušení řízení není povinné