Zrušení obecně závazné vyhlášky

Obec ………….

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. …/200.

… (uvede se přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky)  …

 

 

 

Zastupitelstvo obce … … se na svém zasedání dne ……, usnesením č. … usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

Čl. 1

 

            Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. …/200.  … (uvede se přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky)  … .

 

Čl. 2

Účinnost

          Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem … … 200. .

 

 

 

 

 

 

            Podpis                                                                                               Podpis

    ……………….                                                                                  ..……………….    

    Jméno Příjmení                                                                                   Jméno Příjmení

      místostarosta                                                                                           starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne: