Dřeviny – žádost o povolení kácení

ŽÁDOST

O POVOLENÍ POKÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

( § 8,9 zákona č. 114/1992 Sb., § 8 odst. 3 vyhl. č. 395/1992 Sb.)

1. Žadatel :

(jen vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku)

jméno a příjmení – název _______________________________________

adresa bydliště – sídla _______________________________________

IČO (+tel.) _______________________________________

 

2. Údaje o místě kácení podle evidence nemovitostí:

katastr. území č. pozemku kultura výměra

3. Popis dřevin, které mají být káceny:

Stromy:

Druh dřevin: počet: obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí:

Keře:

Druh: velikost plochy ke kácení:

4. Důvod kácení:

 

5. Navržená náhradní výsadba:

 

6. Vyjádření případných spoluvlastníků pozemku uvedených v dokladu o vlastnictví:

 

 

__________________________

podpisy žadatelů

 

Přílohy:

 

* Výpis z katastru nemovitostí ( originály nebo ověřené kopie listů vlastnictví zhotovených katestrálním úřadem ne starší 6-ti měsíců )

s vyznačením vlastnických popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům

* Snímek pozemkové mapy vyhotovený katastrálním úřadem

* Situační nákres umístění dřevin včetně okótování jejich vzdáleností od okolních objektů a hranic pozemků