Usnesení o odepření práva nahlédnout do spisu

Usnesení o odepření práva nahlédnout do spisu

 

KRAJSKÝ  ÚŘAD  …………… KRAJE

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

            Krajský úřad ……………. kraje rozhodl takto:

 

Podle § 38 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), se odepírá ………………………  (jiným osobám uvedeným v § 38 odst. 2 správního řádu) nahlédnutí do spisu (nebo jeho části) čj. …………….

 

 

Odůvodnění:

 

            (Konkretizovat důvod odepření, např. osoba usilující o nahlédnutí do spisu není účastníkem řízení a neprokázala právní zájem nebo jiný vážný důvod.)

 

 

Poučení o opravném prostředku:

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu ………., a to podáním učiněným u Krajského úřadu ………… kraje. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

                                                                                    

                                                     

 

                                                       (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední  osoby)

          

                                                                               (otisk úředního razítka)

 

 

                                                                                          

–  toto usnesení se oznamuje pouze osobě, jíž se odepření týká

– toto usnesení lze vydat bez předchozího řízení za splnění podmínek uvedených v § 76 odst. 2 správního řádu