Vzor smlouvy o správě veřejného pohřebiště

Vzor smlouvy o správě veřejného pohřebiště

Smlouva o správě veřejného pohřebiště

Smluvní strany
název obce, sídlo, IČO, kým je zastoupená (jméno, příjmení, rodné číslo a funkce zastupující osoby)
(obdobně je třeba upřesnit obvyklým způsobem identifikaci registrované církve a náboženské společnosti)
dále jen provozovatel

a
(u fyzické osoby)
jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, podnikatelské označení subjektu, identifikace živnostenského oprávnění
(u právnické osoby)
název, sídlo, IČO, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, kým je právnická osoba zastoupená (musí odpovídat zápisu v obchodním rejstříku)
dále jen správce

uzavírají smlouvu o správě veřejného pohřebiště

V případě, že provozovatel bude zajišťovat provozování veřejného pohřebiště jako dílčí činnosti a práce prostřednictvím více právnických nebo fyzických osob, je možné řešit vzájemné vztahy s nimi např. smlouvou o dílo, v případech trvalejší spolupráce smlouvou o činnosti, případně smlouvou inominátní, nepojmenovanou s obdobným obsahem.

I.

Předmětem této smlouvy je zajištění činností a prací označovaných jako správa, spočívajících v provozování veřejného pohřebiště podle ustanovení § 18 odst.1 a 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění.
Veřejné pohřebiště leží v obci……….., na katastrálním území…………….na parcelách č……. Citované pozemky (nemovitosti) jsou zapsány v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem v ………na Listu vlastnictví pro obec……………a katastrální území …………, List vlastnictví č…..
Přesné specifikaci nemovitostí, na nichž je veřejné pohřebiště umístěno, je třeba věnovat potřebnou pozornost, zejména s ohledem na jejich vazby k územně plánovací dokumentaci, to platí především při zřizování nových (nebo rozšiřování stávajících) veřejných pohřebišť.
O využití těchto pozemků k uvedeným účelům bylo rozhodnuto (bližší identifikace rozhodnutí příslušného státního orgánu, je-li dosažitelné).

II.

Alternativa 1
Tuto alternativu lze užít tehdy, pokud řád veřejného pohřebiště není vydán prostřednictvím obecně závazné vyhlášky obce.
(V případě, že řád veřejného pohřebiště je vydán obecně závaznou vyhláškou obce, povinnosti a činnost správce pohřebiště by v něm měly být obsaženy pouze tehdy, pokud by provozovatelem a správcem současně byla sama obec, v takovém případě však není tato smlouva potřebná. Pokud by byly povinnosti správce pohřebiště obsaženy v obecně závazné vyhlášce obce, při jejich porušení by se správce dopustil správního deliktu podle § 58 zákona o obcích, čímž by došlo ke směšování soukromoprávní a veřejnoprávní úpravy).
Správce se touto smlouvou zavazuje, že bude při správě veřejného pohřebiště postupovat v souladu s řádem veřejného pohřebiště v……, který obsahuje jeho veškerá práva i povinnosti při výkonu této činnosti. V tomtéž dokumentu jsou rovněž upravena práva a povinnosti z této smlouvy, jejichž adresátem je provozovatel pohřebiště.

Alternativa 2
Tuto alternativu lze užít, pokud je řád pohřebiště vydán obecně závaznou vyhláškou obce, její text vychází ze znění příslušných článků vzorového řádu veřejného pohřebiště.

1. Správce je povinen:
a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo;
U vsypu je vyznačeno toto místo pouze v dokumentaci vedené provozovatelem pohřebiště.
b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených řádem veřejného pohřebiště.
c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2. Hrobová místa správce zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Žadatel o hrobové místo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.
3. Správce je povinen zpřístupnit veřejné pohřebiště v provozní době stanovené řádem veřejného pohřebiště v ….. provádět dozor nad pořádkem na pohřebišti a poskytovat služby na pohřebišti v rozsahu a způsobem, který stanoví tento řád.

III.

Provozovatel se zavazuje platit správci za správu veřejného pohřebiště ročně částku, která je splatná (např. ve dvou stejných splátkách, první vždy do každého posledního dne v měsíci, kterým končí první půlrok platnosti a účinnosti této smlouvy, druhou po 6ti měsících od tohoto data. Částka odměny za správu je splatná na adrese správce v uvedený den.).

IV.

Provozovatel, který vykonává kontrolu nad činností správce, je zároveň povinen mu poskytovat součinnost potřebnou pro řádné fungování veřejného pohřebiště, zejména ve věcech spojených se vznikem závazkového vztahu mezi provozovatelem pohřebiště a nájemcem hrobového místa.

V.

Za porušení každé jednotlivé povinnosti plynoucí z této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši ….Kč. Pokuta je splatná k rukám oprávněného do 10ti dnů, od okamžiku, kdy povinného oprávněný k jejímu zaplacení písemně vyzve. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla porušením stanovených povinností. Způsob vymezení jednotlivých smluvních povinností by měl být proveden pokud možno vždy tak, aby bylo možné se vyhnout pozdějším sporům o to, co se jimi rozumí, zda a v jakých případech dochází k jejich souběhu apod.

VI.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pro její ukončení platí výpovědní lhůta, shodná jak pro provozovatele, tak i správce v délce 3 měsíců, která začíná běžet v měsíci následujícím po tom, v němž byla výpověď doručena jejímu adresátovi. Smlouvu je ovšem možné uzavřít i na dobu určitou, považují-li to smluvní strany za účelné.

VII.

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý se silou originálu. Pronajímatel obdrží 3 exempláře, jeden je určen správci. Nedílnou součástí smlouvy řád veřejného pohřebiště v …. v platném znění.

V ………………. dne

……………….. …………………
provozovatel správce