Etický kodex Ústavu sociální péče

Pravidla etického chování pracovníka ústavu

1.

ve vztahu k uživateli služeb

pracovník přistupuje k uživateli služeb s respektem, přiznává mu stejná práva a možnosti jako občanovi v majoritní společnosti
pracovník chrání soukromí uživatele, respektuje důvěrnost informací ,
osobní data a citlivé údaje vyžaduje v rozsahu nezbytně nutném za účelem zkvalitnění péče
pracovník chrání uživatele před ponižováním a zneužíváním
pracovník jedná s uživatelem služeb jako s jedincem s určitou historií, životními zkušenostmi, schopnostmi a dovednostmi a dle toho plánuje společně s uživatelem službu „šitou na míru“
pracovník vede uživatele k vědomí odpovědnosti sám za sebe a možných důsledcích jeho rozhodnutí
pracovník podporuje uživatelovy schopnosti a dovednosti, nezdůrazňuje jeho nedostatky
pracovník poskytuje uživateli pouze nezbytně nutnou podporu, uměle nevytváří jeho závislost na instituci
pracovník hledá možnosti, jak uživateli v co nejvyšší míře zachovat jeho původní vazby s okolním světem
pracovník ponechává uživateli právo na přiměřené riziko, zabezpečí všechny předvídatelné okolnosti, které mohou být pro uživatele ohrožující
pracovník uživatele nelituje pro jeho omezené možnosti či postižení, nevyvolává milosrdenství, ale usiluje o minimální vliv handicapu na kvalitu života uživatele
pracovník pružně přizpůsobuje poskytované služby uživateli, nikoli uživatele službě, režimu zařízení nebo zaběhlým způsobům práce

2.

ve vztahu ke svým kolegům

pracovník respektuje znalosti a dovednosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků
pracovník respektuje názorové rozdíly a praktické činnosti kolegů
pracovník má nárok na kritické připomínky vůči spolupracovníkům, které však vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem – je nepřípustné je řešit před uživateli služeb
pracovník je povinen vyhledávat a rozšiřovat spolupráci s ostatními kolegy za účelem zkvalitnění života uživatele
pracovník je povinen při předávání služby kolegům poskytnout všechny důležité informace o psychickém, fyzickém či zdravotním stavu, které by jakkoli mohly ohrozit kvalitu poskytované služby

3.

ve vztahu ke svému zaměstnavateli

pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající z pracovně právního vztahu
při jednání se svým nadřízeným vystupuje jako partner ve vzájemném respektu
pracovník dbá na udržování a zvyšování prestiže svého povolání
pracovník se snaží o zvyšování odborné úrovně, je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání
pracovník se snaží ovlivňovat pracovní postupy s ohledem na co nejvyšší úroveň poskytovaných služeb
pracovník je povinen respektovat příkazy nadřízených a řídit se interními směrnicemi

4.

ve vztahu vůči společnosti

pracovník se snaží o posílení pozitivního přístupu veřejnosti k zařízení
pracovník přispívá k začlenění uživatelů do běžného společenství
pracovník podporuje změnu postojů společnosti a odstraňování předsudků vůči zařízení
pracovník se chová k uživateli dle etických pravidel a tím je dobrým příkladem široké veřejnosti