Usnesení o dalším postoupení / vrácení oznámení o přestupku

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

 

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

U S N E S E N Í

 

Městský úřad, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci ………………………… rozhodl takto:

 

Podle § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),  se oznámení o přestupku proti …….. podle § … odst. …) písm. … zákona č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, obviněného ……………, nar. ………, bytem …………….., ……… postupuje (dalšímu) / (vrací) (původnímu) příslušnému správnímu orgánu. 

 

Odůvodnění:

 

             (Objasnit důvod proč není správní orgán věcně, případně místně příslušný. Uvést, že se tak činí v souladu s výše uvedeným ustanovením správního řádu se souhlasem svého nadřízeného správního orgánu.)

 

Poučení o opravném prostředku:

 

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.

                                                                                    

                                                     

 

                                                       (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední  osoby)

          

                                                                               (otisk úředního razítka)

                                                                                          

 

– toto usnesení se pouze poznamená do spisu