Usnesení o postoupení oznámení 2

Usnesení o postoupení oznámení

 

KRAJSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

 

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

 

 

Krajský úřad ………………. kraje, odbor ……….. rozhodl takto:

 

Podle ustanovení § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se podání pana/paní ………………… (společnosti ………………) ve věci ………………………….. postupuje ………. úřadu …………….. jako věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.

 

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení je zapotřebí uvést důvod, proč není správní orgán, který věc postupuje, věcně nebo místně příslušný k obdrženému podání.)

 

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.

 

 

 

V …………………………. dne ……………………….

 

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

_______________________________________________________

–           toto usnesení se pouze poznamenává do spisu

–           účastníci se o něm vhodným způsobem vyrozumí

–           oznamuje se všem správním orgánům, kterých se dotýká

–           o usnesení se uvědomuje ten, kdo podání učinil (podatel)