Usnesení o dožádání

Usnesení o dožádání

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

 

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

U S N E S E N Í

 

Městský úřad, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci ………………………… rozhodl takto:

 

Podle § 13 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),  se žádá (podřízený nebo nadřízený správní orgán anebo jiný věcně příslušný správní orgán, dále jen „dožádaný správní orgán“) o provedení úkonu ……………………………. z důvodu ………………………………….

 

 

Odůvodnění:

 

             (Objasnit důvod proč příslušný správní orgán může provést dožadovaný úkon jen s obtížemi anebo s neúčelnými náklady anebo z jakého důvodu jej nemohl provést vůbec. Konkretizovat jeden z citovaných důvodů stanovených v § 13 odst. 1 správního řádu.)

 

 

 

Poučení o opravném prostředku:

 

Proti tomuto usnesení se podle § 13 odst. 1 správního řádu nelze odvolat.

                                                                                    

                                                     

 

 

                                                       (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední  osoby)

          

                                                                               (otisk úředního razítka)