Usnesení o prohlášení vyjádření, osvědčení nebo sdělení anebo nicotné rozhodnutí za jiný úkony, jehož náležitosti splňuje

Usnesení o prohlášení vyjádření, osvědčení nebo sdělení anebo nicotné rozhodnutí za jiný úkony, jehož náležitosti splňuje

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Městský úřad ………………………, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci ………………………… rozhodl takto:

 

 

Podle ustanovení § 157 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Městský úřad ………………………….., odbor ……………

 

 

p r o h l a š u j e

 

 

vyjádření/osvědčení/sdělení/nicotné rozhodnutí  ze dne ……………., č.j. …………………… za úkon ……………………………….

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

            (V odůvodnění usnesení se uvede, že byly splněny podmínky ve smyslu ustanovení § 157 správního řádu, tj. prohlášením nebude způsobena újma žádné z dotčených osob. Vymezí se, o jaké vyjádření, osvědčení či sdělení nebo nicotné rozhodnutí se jedná. Dále se přesně a konkrétně vymezí úkon, za který bylo vyjádření ……. prohlášeno a uvede se, že má všechny náležitosti tohoto úkonu.)

 

 

P o u č e n í :

 

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………. kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu ……… Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

 

V ………………………….. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

–           usnesení se oznamuje podle ustanovení § 72 správního řádu